Etokracie je politický systém, ve kterém každý civilizovaný člověk jde ostatním lidem morálním příkladem, v osobním, profesním i veřejném životě.

Etokratické právo stojí vždy na straně čestného člověka.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s novým pojmem, kterým je ETOKRACIE (z řeckého ethos – morální chování, charakter, ideální celek principů, jimiž se lidé ve společnosti mají řídit ve svém svobodném a odpovědném jednání a kratos – síla či vedení). ETOKRACIE je nový sociálně-politicko-právní systém, který je budován nikoliv na moci (mocenském vlivu, pravomoci a násilí), ale pouze na lidských hodnotách, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu budovaná pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou: statečnost, poctivost, spolehlivost a spravedlnost. ETOKRACIE ve volném překladu znamená zodpovědné chování člověka ve společnosti, jemuž je nadřazena pouze autorita, coby jediná legitimní státní a mezinárodní síla. ETOKRACIE je novým sociálně - politicko - právním systémem, způsobilým nahradit demokracii.

Zlo se rodí všude tam, kde chybí odvaha k naplňování morálních hodnot, jimiž jsou:

 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Kdo si buduje důvěru, buduje si budoucnost.

Autor: Ladislav Boldi

Úvod do etokracie

ETOKRACIE je založena a budována pouze na lidských hodnotách a nikoliv na moci či mocenském vlivu. Pro každého z nás mají lidské hodnoty vždy trochu jiný význam a každý z nás je naplňuje ve svém životě po svém. Aby však bylo možné nazvat tyto hodnoty opravdu „lidskými”, pak musí vycházet z morální a sociální integrity občana, společnosti a státu. Morální a sociální integrita občana, společnosti a státu je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

ETOKRACIE je jediný politický systém na světě, který nepřipouští žádné uplatňování mocenského vlivu nad člověkem a namísto moci používá pouze autoritu jako jedinou legitimní státní sílu, ze které pramení úcta, respekt a uznání, a která se ve svém prvopočátku rodí nejprve mezi matkou a dítětem. Autorita se tedy opírá o lidské hodnoty, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, budovaná na čtyřech základních symbolech, kterými jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Zdrojem autority jako nejvyšší legitimní státní síly je lid, který má nejvyšší oprávnění ji vykonávat a to prostřednictvím tří na sobě nezávislých typů autority:
 1. Autority zákonodárné
 2. Autority výkonné
 3. Autority soudní

ETOKRACIE považuje moc stejně jako její veškerý potenciál za zkázonosnou. Je-li součástí politického systému moc, pak je bezpečnost státu a jeho obyvatel v ohrožení. Etokratická společnost není pro působnost moci jejím přirozeným prostředím. V etokratické civilizované společnosti sehrává svoji klíčovou a nejvyšší úlohu legitimní síly pouze AUTORITA, neboť autoritu reprezentují především schopnosti člověka a jeho morální hodnoty a zásady. Pravomoc jako pojem odvozený od moci považuje ETOKRACIE za pojem nezákonný a nahrazuje ho pojmem PRÁVOAUTORITA. ETOKRATICKÝ STÁT je svrchovaný, suverénní územně správní celek s vlastní právní strukturou, kterou tvoří:
 1. Sociální ústava
 2. Nadnárodní ústava a Listina práv a svobod
 3. Daňová ústava

ETOKRACIE jako taková má celkem 59 kapitol, které vysvětlují jednotlivé její pojmy. Ústava etokracie je pak tvořena 583 ústavními články zabezpečujícími kvalitu životní úrovně a sociálních jistot občana, společnosti a státu.
ETOKRACIE je založena na budování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, kterou reprezentují čtyři základní symboly:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Má-li civilizovaná společnost žít v míru a harmonii, pak nikoliv uplatňováním moci, která je užitečná maximálně v přírodě nebo ve válce, ale v rámci lidských a universálních morálních hodnot, jejímiž symboly jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

SMYSLEM ETOKRACIE JE:
 1. ochrana lidského života a zdraví
 2. ochrana lidských práv a svobod
 3. ochrana kvality životní úrovně a sociálních jistot
 4. ochrana lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, a jsou budovany na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
Nejsou-li respektovány základní principy v rámci společného naplňování lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, je ohrožena nejen bezpečnost státních zájmů, ale i ochrana života a zdraví obyvatel, včetně jejich kvality životní úrovně a sociálních jistot.

Aby politika mohla sloužit ku prospěchu a užitku celé občanské společnosti, musí být v rámci věcí veřejných budována na lidských (osobních) hodnotách, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu.  

Sociální integritou se rozumí: navazování a prohlubování mezilidských a mezinárodních vztahů (dále už jen prohlubování mezilidských vztahů), a morální integritou se rozumí: naplňování a prosazování morálních hodnot (dále už jen naplňování morálních hodnot) v osobním, profesním a veřejném život, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

ETOKRACIE

Sociálně-politicko-právní systém způsobilý nahradit demokracii

Ethos – zodpovědné chování, morálka, mrav, obyčej, charakter, čestnost

Kratos – síla, svrchovanost, autorita, oprávnění, kompetence, vedení

KAPITOLA 1

Etokracie - platforma nového světového řádu

Etokracie - platforma nového světového řádu, je budována na:
 1. lidských hodnotách, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavé
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a z mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší státní a mezinárodní síle sloužící všemu lidu

KAPITOLA 2

VÝZNAM ETOKRACIE

Etokracie je o odpovědném chování lidí a jejich lidských hodnotách, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, a která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 3

ZDROJEM AUTORITY JAKOŽTO NEJVYŠŠÍ LEGITIMNÍ STÁTNÍ SÍLY JE LID

V rámci etokratického státoprávního uspořádání je moc nahrazena autoritou, jejíž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu. Autorita je jedinou legitimní státní sílou, sloužící všemu lidu, který je jejím zdrojem a má nejvyšší oprávnění ji vykonávat prostřednictvím tří na sobě nezávislých typů autority:
 1. Autority zákonodárné
 2. Autority výkonné
 3. Autority soudní

KAPITOLA 4

PRÁVNÍ STRUKTURA ETOKRATICKÉHO STÁTU

 1. Hlavním pramenem právní soustavy Etokracie jsou: 
  1. intimní integrita občana, společnosti a státu
  2. morální integrita občana, společnosti a státu
  3. sociální integrita občana, společnosti a státu
  4. duchovní integrita občana, společnosti a státu
  5. charta civilis
  6. etický právní řád
 2. Součástí Etokratického práva jsou právní normy o pravidlech odpovědného chování budovaného na řádné výchově a legitimního naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu budovaná pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 5

TŘI ÚSTAVY JAKO NEJVYŠŠÍ PRÁVNÍ NORMY ETOKRACIE

Etokratický stát je svrchovaný, suverénní a samostatný, územně správní celek s vlastní právní soustavou, kterou tvoří:
 1. Sociální ústava
 2. Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod
 3. Daňová ústava

Každé z těchto tří ústav náleží v její působnosti vrcholné právní postavení opírající se o kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, která je budována na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 6

SOCIÁLNÍ ÚSTAVA JAKO PRVNÍ ZE TŘÍ PILÍŘŮ ETOKRACIE

Sociální ústava poskytuje v rámci vývoje a rozvoje morální a sociální integrity občana, společnosti a státu veškeré právní záruky, kterými posiluje kvalitu životní úrovně, zdraví a sociálních jistot bez ohledu na ekonomický vývoj v zemi. Sociální ústava je ve své působnosti vrcholnou právní normou založenou na:
 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 3. Daňové ústavě
 4. etokratickém právním řádu
 5. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 6. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 7. autoritě jako nejvyšší státní síle sloužící všemu lidu

Každý občan je prostřednictvím Sociální ústavy oprávněn naplňovat lidské hodnoty, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity budovanou pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
Sociální ústava má společně s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis, Listinou práv a svobod a Daňovou ústavou 583 ústavních článků, které se z bezpečnostních důvodů vzájemně prolínají.

KAPITOLA 7

NADNÁRODNÍ ÚSTAVA, CHARTA CIVILIS A LISTINA PRÁV A SVOBOD JAKO DRUHÝ ZE TŘÍ PILÍŘŮ ETOKRACIE

Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod poskytují všestranné záruky právní ochrany občana, společnosti a státu, a to i za jeho hranicemi. Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod je ve své působnosti vrcholnou právní normou založenou na:
 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Daňové ústavě
 4. etokratickém právním řádu
 5. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 6. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 7. autoritě jako nejvyšší státní síle sloužící všemu lidu
Každý občan je prostřednictvím Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod oprávněn naplňovat lidské hodnoty, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity budovanou pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod mají společně se sociální ústavou a daňovou ústavou 583 ústavních článků, které se z bezpečnostních důvodů vzájemně prolínají.

KAPITOLA 8

DAŇOVÁ ÚSTAVA JAKO TŘETÍ ZE TŘÍ PILÍŘŮ ETOKRACIE

Daňová ústava poskytuje v rámci vývoje a rozvoje morální a sociální integrity občana, společnosti a státu veškeré právní záruky, kterými posiluje důvěryhodnost efektivního nakládání s finančními prostředky daňových poplatníků. Daňová ústava je ve své působnosti vrcholnou právní normou založenou na:
 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. etokratickém právním řádu
 5. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 6. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 7. autoritě jako nejvyšší státní síle sloužící všemu lidu
Každý občan je prostřednictvím Daňové ústavy oprávněn naplňovat lidské hodnoty, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity budovanou pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
Daňová ústava má společně se Sociální ústavou a Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod 583 ústavních článků, které se z bezpečnostních důvodů vzájemně prolínají.

KAPITOLA 9

STATUS ETOKRACIE

Etokracie je budována na pravdě a pravda je symbolem lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální, sociální a duchovní integrita občana, společnosti a státu.
 1. Morální integritou se rozumí naplňování a prosazování lidských hodnot v osobním, profesním i veřejném životě, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Sociální integritou se rozumí navazování a prohlubování mezilidských a mezinárodních vztahů.
 3. Duchovní integritou se rozumí budování duchovního kapitálu a prohlubování úcty k lidským a morálním hodnotám, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 4. Pravdu ctí jen takoví lidé, kteří mají hlubokou úctu k lidským a morálním hodnotám, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 10

ZÁKLADNÍ STRUKTURA ETOKRATICKÉHO STÁTU

Etokratický stát je vymezené teritorium uznané, uctívané a respektované sousedními státy a mezinárodním společenstvím jako svrchovaný, suverénní a územně samostatný správní celek s vlastní právní strukturou zakládající se na:
 1. právně vyznačeném území – hranice státu, rozloha, státní znak a pečeť, vlajka, hymna, jazyk, měna
 2. obyvatelích – občané státu, počet obyvatel, jejich právní status, dále emigranti či cizí státní příslušníci
 3. společenském řádu – odpovědné chování, důstojný život v osobním, profesním a veřejném životě a naplňování lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 4. sdílených hodnotách – na úrovni intimní, osobní, profesní, veřejné, společenské, právní, politické, ekonomické, kulturní či náboženské, v rámci upevňování morální a sociální integrity,  občana, společnosti a státu budované na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 5. morálních kritériích a zásadách státu – morální a sociální integrita občana, společnosti a státu založená na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 6. právní struktuře státu – Sociální ústava, Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod, Daňová ústava, mezinárodní právní řád, právní normy, zákony, vyhlášky, autorita zákonodárná, autorita výkonná, autorita soudní aj.
 7. politickém zřízení státu – Etokracie
 8. politickém systému státu – parlamentarismus, zastupitelská Etokracie, politické strany, politická hnutí, političtí zastupitelé, politické orgány, politické skupiny, politické týmy, politické autority, politická uskupení aj.
 9. správě státu – Nejvyšší zastupitelský úřad (kabinetní sbor ministrů), horní a dolní komora parlamentu, jednotlivá zastupitelstva, kontrolní a bezpečnostní složky a orgány státu, státní správa, prezidia, státní banka aj.
 10. bezpečnosti státu – autorita zákonodárná, autorita soudní, autorita výkonná, armáda, bezpečnostní složky, systémové zabezpečení, ochrana, prevence, kontrolní a bezpečnostní mechanismy státu, ochrana virtuálního prostoru, Sociální ústava, Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod, Daňová ústava aj.
 11. ekonomice státu – přírodní bohatství, volný trh, zabezpečená kvalita životní úrovně občanů
 12. sociální platformě státu – Sociální ústava, sociální integrita občana, společnosti a státu, sociální zabezpečení, sociální jistoty jednotlivce i celé společnosti, ochrana virtuálního prostoru, kvalita životní úrovně aj.
 13. mezinárodním postavení státu – ekonomická a sociální úroveň, uplatnění, respekt, uznání, úcta, autorita
 14. mezinárodní provázanosti státu - mezinárodní vztahy, dohody, smlouvy, závazky aj.
 15. nejvyšší orgánech a představitelích státní autority:
  1. prezident
  2. Nejvyšší zastupitelský úřad státu
  3. Ministerstva a ústřední orgány státní správy
  4. Nejvyšší kontrolní úřad
  5. Nejvyšší kontrolní bezpečnostní úřad
  6. Nejvyšší kontrolní sociální úřad
  7. Nejvyšší kontrolní daňový úřad
  8. Nejvyšší kontrolní a dozorový úřad pro energetické zdroje
  9. Nejvyšší soud
  10. Nejvyšší státní prokuratura
  11. Soudní prezidium
  12. Sociální prezidium
  13. Lékařské prezidium
  14. Školské prezidium
  15. Policejní prezidium
  16. Státní banka
  17. Územní samospráva
  18. Ozbrojené a bezpečnostní síly
  19. Ozbrojené, policejní a bezpečnostní složky státu
  20. Další upravuje zákon dle potřeb
 16. Etokracie nepřipouští žádné uplatňování mocenského vlivu (moc; pravomoc) nad člověkem. Jedinou legitimní a nejvyšší silou v zemi je autorita sloužící všemu lidu, jejíž vrcholné postavení je vázáno na čtyři základní symboly, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 11

CHARAKTERISTIKA ETOKRACIE

Charakteristickými znaky Etokracie jsou lidské hodnoty, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu budovaná pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 12

MORÁLNÍMI HODNOTAMI JSOU MÍNĚNY POUZE ČTYŘI ZÁKLADNÍ SYMBOLY

 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Žádné jiné morální hodnoty neexistují.

KAPITOLA 13

PŘIROZENÁ VÍRA V LIDSKÉ HODNOTY JAKO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN ETOKRACIE

 1. Veškerá lidská činnost se rodí z přirozené (nikoliv náboženské) víry, která je založená na lidských hodnotách, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, a je člověku vrozená.
 2. Bez přirozené (nikoliv náboženské) víry by došlo k deformaci a devalvaci lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu. 
 3. Základním stavebním kamenem, na kterém Etokracie stojí, je přirozená víra v lidské hodnoty, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 14

SOCIÁLNÍ HARMONIE - VRCHOL KVALITY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ

Sociální harmonie lze dosáhnout pouze prostřednictvím naplňování a prosazování lidských hodnot v osobním, profesním a veřejném životě, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, kterou reprezentují čtyři základní symboly:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 15

ETOKRACIE JAKO PODSTATA SMYSLU ŽIVOTA

 1. Smyslem života je najít, budovat a rozvíjet VLASTNÍ IDENTITU, která se posléze stává součástí NÁRODNÍ IDENTITY.
 2.  
 3. Rozvojem VLASTNÍ IDENTITY, kterou člověk může budovat pouze prostřednictvím mravní zodpovědnosti, morální způsobilosti a morální zdatnosti, dochází k posílení základů a rozvoji NÁRODNÍ IDENTITY.
 4. Jediný způsob jakým člověk může budovat a rozvíjet  VLASTNÍ IDENTITU  a souběžně i NÁRODNÍ IDENTITU, je hledání pravdy, neboť „pravda je víra, kterou vyznává jen čestný člověk“
 5.   
 6. Každý člověk by měl ve vlastním zájmu chránit a pečovat o NÁRODNÍ IDENTITU, neboť tím chrání především VLASTNÍ IDENTITU. „Bez národní identity nemůže nikdy vzniknout občanská společnost a bez občanské společnosti nemůže nikdy vzniknout hrdý národ.“
 7. Pouze občan mravně zodpovědný, morálně způsobilý a morálně zdatný, (statečný, obětavý, cílevědomý, užitečný a národu prospěšný, poctivý, čestný, upřímný, svědomitý, spolehlivý pravdomluvný, aj.)  je nejen SOUČÁSTÍ NÁRODA, ale především TVŮRCEM NÁRODNÍ IDENTITY.
 8. Tak jako občan prostřednictvím mravní zodpovědnosti, morální způsobilostí a morální zdatnosti tvoří a buduje  IDENTITU NÁRODA, musí i národ budovat a rozvíjet identitu každého občana již od narození, prostřednictvím:
 9.  
  1. výchovy a vzdělávání (CHARTA CIVILIS, MEZINÁRODNÍ ETICKÝ ŘÁD, sociální vazba k rodině, společnosti a národu)
  2. etnických kořenů (jazyk, kultura a dějiny národa, velké morální osobnosti a autority, které vybudovali identitu národa, aj.)
  3. národních hodnot (rozvoj intimní (osobní) morální, sociální a duchovní integrity občana, společnosti a státu, aj.)
  4. národních tradic, obyčejů, zvyklostí, společenských vazeb a společenský duchovní rozvoj, aj.,
  5. institutu rodiny, (úcta k rodině, společnosti a národu, společenský řád, společenská pravidla a společenské normy, aj.)
  6.  
  7. národní hrdosti, (národ chránit a o něj pečovat, odhodlání za národ bojovat i umřít když bude třeba, aj.,)
  8.  
  9. národní etiky a morálky (mravní zodpovědnost, morální způsobilost a morální zdatnost občana, společnosti a národa)
  10.  
  11. pocitu sounáležitosti s národem, národních zájmů, zájmů občanské společnosti, povinností a závazků vůči společnosti a národu,
  12. národního cítění (rodinné vztahy, společenské vztahy, mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy)
  13. věrnosti, zodpovědnosti a hluboké úcty k národu (k tradicím, ke kultuře, k institucím
  14. národního rozvoje (sociálního rozvoje, hospodářského rozvoje, kulturního, společenské a rodinného rozvoje, aj.,)
  15. ochrany národní identity (nepřítelem národa je každý, kdo národ ekonomicky ohrožuje, drancuje a rabuje, kdo národ vykrádá, kdo kořistí, kupčí a  korumpuje, kdo podvádí, lže a národ ohlupuje, kdo občanskou společnost ožebračuje a okrádá, aj.,)
  16.   
  17. ochrany národa, před válečnými konflikty, před terorismem, před kybernetickými, ekonomickými, sociálními a virtuálními zločiny, pře úpadkem národní identity, nepřítelem národa je každý, kdo identitu národa a jeho hodnoty ohrožuje, hanobí, deformuje či poškozuje, aj.,)
  18.  

KAPITOLA 16

ETOKRACIE A FILOZOFICKÝ RÁMEC

Úcta k lidským a morálním hodnotám je úcta k etokratickým principům. Etokracie je jediný sociálně-politicko-právní systém na světě, který trvale uplatňuje svou ideologickou vizi prostřednictvím naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 17

ETOKRACIE A JEJÍ KAŽDODENNÍ VYUŽITÍ V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ

Kvalitu životní úrovně a sociálních jistot si lze v praktickém životě a jeho každodenním stylu udržet jedině prostřednictvím Etokracie, která je založena a budována pouze na lidských hodnotách, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, a reprezentují ji čtyři zákládní symboly, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
V rámci celoživotního naplňování těchto čtyř symbolů jsou naplňovány i základní principy Etokracie, které se v osobním i profesním životě vážou na legitimitu právního postavení a důstojnost občana, společnosti a státu.

KAPITOLA 18

ŠKOLSTVÍ, ŘÁDNÁ VÝCHOVA - PRINCIP ETOKRACIE

 1. Smyslem vzdělání je připravit žáky, studenty, posluchače střední či vysoké školy, na budoucnost, aby byli nejen dostatečně vzdělaný, ale i:
  1. MRAVNĚ ZODPOVĚDNÝ  -  poctivý, svědomitý, pravdomluvný, upřímný
  2. MORÁLNĚ ZDATNÝ  - čestný, spolehlivý, spravedlivý
  3. MORÁLNĚ ZPŮSOBILÝ -  civilizovaný, žijící důstojný život, řádně vychovaný
 2. Sociální ústava jako jeden ze tří pilířů právní soustavy Etokracie ukládá státu za povinnost, aby každý občan byl od svého narození řádně veden k naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, kterou reprezentují pouze čtyři základní symboly:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 3. V rámci uplatňování řádné výchovy  je nezbytné vyžadovat po všech nezletilých osobách:
  1. kázeň
  2. řád
  3. disciplínu
 4. Výuka dobrých mravů je považována za nezbytnou součást řádné výchovy u všech nezletilých osob.
 5.  
 6. Dobré mravy lze charakterizovat jako souhrn obecně uznávaných pravidel, vyjadřujících morální  zásady uplatňované v osobním, studentském (profesním), společenském (veřejném) živote.   
 7. Dobrými mravy se rozumí naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu,  budovaná vždy na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 8. Amorální chování v osobním, profesním či veřejném životě je etokratickým právním řádem klasifikováno jako nečestné a nepoctivé chování, za které může podle rozsahu napáchané škody být pachatel morálně napomenut nebo odsouzen.

KAPITOLA 19

Etokracie používá vlastní definici pro označení „zdraví člověka, společnosti a státu.“

Definice zdraví

„Zdraví je harmonický stav tělesné, duševní a sociální integrity člověka, společnosti a státu.“

Tělesnou integritou se rozumí:
 1. Celkový (dobrý) fyzický stav člověka i celé společnosti
Duševní integritou se rozumí:
 1. Celkový (dobrý) psychický stav člověka i celé společnosti
 2. Rozvoj intimní integrity člověka, společnosti a státu (založený na hluboké důvěře)
 3. Rozvoj duchovní integrity člověka i celé společnosti (sebedůvěra, sebekázeň, disciplína)
 4. Rozvoj sociální integrity člověka i celé společnosti (schopnost navazovat a prohlubovat mezilidské či mezinárodní vztahy)
Sociální integritou se rozumí:

Sociální status člověka a státu (postavení člověka ve společnosti, postavení státu v rámci mezinárodních vztahů)
 1. Sociální identita člověka, společnosti a státu (sociální původ, sociální prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují, sociální, právní a náboženská kultura státu)
 2. Sociální kmen člověka, společnosti a státu (charakterové vlastnosti člověka, společnosti a státu)
 3. Sociální intimita (emoce, harmonie, důvěra, aj..)
Vznikne-li mezi těmito třemi integračními procesy, jimiž jsou tělesná, duševní a sociální integrita sebemenší nerovnováha, pak ve většině případů dochází:
 1. k ohrožení na životě, duševního a tělesného zdraví, včetně sociální integrity člověka či skupiny
 2. k ohrožení ochrany a bezpečnosti sociální integrity u celé společnosti
 3. k ohrožení ochrany a bezpečnosti státu a jeho obyvatel
Amorální chování má v rámci osobního, profesního a veřejného života, hluboce negativní dopad na tělesnou, duševní a sociální integritu občana, společnosti a státu a v důsledku toho dochází:
 1. k ohrožení na životě, duševního a tělesného zdraví, včetně sociální integrity člověka či skupiny
 2. k ohrožení ochrany a bezpečnosti sociální integrity u celé společnosti
 3. k ohrožení ochrany a bezpečnosti státu a jeho obyvatel

KAPITOLA 20

16. KVĚTEN - OSLAVY ETOKRACIE

Oslavy Etokracie jsou v celém světě považovány za nejvýznamnější událost roku, ve kterých kromě hudby, zpěvu, tance je za hlavní ceremonii považováno osobní či veřejné (blahopřání) "vyznání úcty a vděčnosti"statečným, poctivým, čestným, svědomitým a spolehlivým lidem, jimiž jsou:
 1. hrdinové, kteří se dobrovolně obětují v osobním, profesním či veřejném životě, aby zachránili život či zdraví jinému člověku či živé bytosti, bez ohledu na hrozby a rizika, nebo tragické důsledky, které ze záchranné činnosti mohou plynout.
 2. hrdinové, kteří se dobrovolně obětují v osobním, profesním či veřejném životě, aby pomáhali druhým lidem či živým bytostem, bez ohledu na hrozby a rizika, nebo tragické důsledky, které z této činnosti mohou plynout.
 3. autority z osobního, profesního či veřejného života (rodiče, pedagogové, vědci, lékaři, kolegové z práce, spolužáci, reprezentanti veřejného života, aj.)
 4. osobnosti a obyčejní lidé, kteří hájí etokratické principy tím, že v osobním, profesním a veřejném životě naplňují a prosazují lidské hodnoty, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
16. květen je mezinárodním dnem pro vykonání dobrého skutku v rámci osobního, profesního či veřejného života, na důkaz hluboké úcty k principům Etokracie, která je budována na:
 1. lidských hodnotách, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a z mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší státní síle sloužící všemu lidu
Ve slavnostních šatech na slavností večeři a v příjemném prostředí posedět s blízkými lidmi, s přáteli či kolegy a v den 16. Května mít tu vzácnou příležitost slavnostně pozvednout skleničku, požehnat dobrým mezilidským vztahům budovaným na  všestranné důvěře a připít:  "NA VZÁJEMNOU ÚCTU". 

KAPITOLA 21

ETOKRACIE JAKO OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁVNÍCH ZÁRUK

Cílem Etokracie je ochránit prostřednictvím Sociální ústavy, Nadnárodní ústavy, Charty civilis, Listiny práv a svobod a Daňové ústavy každého občana, který má smysl pro odpovědnost a vede důstojný život prostřednictvím naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, budovaná pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 22

ETOKRACIE A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA STÁTU

 1. Bezpečnostní politika státu je v rámci obce, okrsku, okresu, kraje, regionu, teritoria a mezinárodních vztahů řízena a koordinována státním krizovým managementem, který je ze zákona povinen eliminovat každou hrozbu, nástrahu, každé riziko a každé nebezpečí na absolutní minimum, prostřednictvím:
  1. Sociální ústavy
  2. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  3. Daňové ústavy
 2. Každý člověk je v osobním, profesním i veřejném životě vystaven všemožným hrozbám, nástrahám rizikům či nebezpečím a to i proti své vůli. Prostřednictvím didaktické příručky o řádné výchově a vzdělávaní, která je nezbytnou součástí výuky na všech stupních vzdělávácí soustavy, však lze dosáhnout podstatného zmírnění všech přímých i nepřímých negativních signálů, jevů a procesů na absolutní minimum.
 3. Varovné signály, oznamující nějakou hrozbu, nástrahu, riziko či nebezpečí, lze vyhodnotit prostřednictvím:
  1. vlastní intuice, poznatků, praxe, dlouhodobé zkušenosti, aj...
  2. odborné analýzy, posudku, sledování, rozkladu, rozboru, klasifikace, aj.
 4. Rozpětí varovných signálů, dělíme v osobním, profesním a veřejném životě na:
  1. První stupeň - nevýznamné riziko hrozby, nástrahy či nebezpečí
  2. Druhý stupeň - nepatrné riziko hrozby, nástrahy či nebezpečí
  3. Třetí stupeň - vznikající, existující riziko hrozby, nástrahy či nebezpečí
  4. Čtvrtý stupeň - nepodceňované riziko hrozby, nástrahy, či nebezpečí
  5. Pátý stupeň - zvýšené riziko hrozby, nástrahy, či nebezpečí
  6. Šestý stupeň - vážnější riziko hrozby, nástrahy, či nebezpečí
  7. Sedmý stupeň - závažné riziko hrozby, nástrahy, či nebezpečí
  8. Osmý stupeň - velké riziko hrozby, nástrahy, či nebezpečí
  9. Devátý stupeň - varovné, vysoké riziko hrozby, nástrahy, či nebezpečí
  10. Desátý stupeň - alarmující, nejvyšší možné riziko hrozby, nástrahy, či nebezpečí

KAPITOLA 23

JEDNOMYSLNÁ DEFINICE ETOKRACIE

Etokracie je sociálně-politicko-právní systém budovaný na:
 1. Lidských hodnotách, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. Etokratickém právním řádu
 6. Mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. Ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. Autoritě jako nejvyšší státní síle sloužící všemu lidu

KAPITOLA 24

SVOBODA NENÍ HODNOTA, ALE NORMA

Svoboda není hodnota, ale norma, jejíž velikost a rozsah jsou v rámci osobního, profesního a veřejného života vymezeny sociálně-politicko-právně-kulturním uspořádáním v zemi. Prostřednictvím svobody lze vyjádřit emoci, názor a myšlenku.

Právo  vymezuje hranice svobody.

Autor: Ladislav Boldi

KAPITOLA 25

SVOBODA A ETOKRACIE

Jakékoliv omezování svobody je nezákonné, není-li v rozporu:
 1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. se Sociální ústavou
 3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. s Daňovou ústavou
 5. s etokratickým právním řádem
 6. s mezinárodním právním řádem a s mezinárodními dohodami
 7. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. s autoritou jako nejvyšší státní silou sloužící všemu lidu

KAPITOLA 26

AUTORITA JE V ETOKRACII JEDINÁ LEGITIMNÍ STÁTNÍ SÍLA, SLOUŽÍCÍ VŠEMU LIDU, KTERÝ JE JEJÍM NEJVYŠŠÍM ZDROJEM

V rámci etokratického státoprávního uspořádání je moc nahrazena autoritou, jejíž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu. Autorita se stává jedinou legitimní státní silou, sloužící všemu lidu, který je jejím zdrojem a má nejvyšší oprávnění ji vykonávat prostřednictvím tří na sobě nezávislých typů autority:
 1. autority zákonodárné
 2. autority výkonné
 3. autority soudní

KAPITOLA 27

AUTORITA – JEJÍ VÝZNAM A HODNOTY

 1. Přirozenou autoritu reprezentují schopnosti člověka, který ji uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě v rámci morálních hodnot, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Kmenovou strukturou (přirozené) autority je důvěra, která se v prvním stadiu své existence rodí nejprve mezi matkou a dítětem. Autorita vzrůstá a sílí pouze prostřednictvím nabyté důvěry, která je jedním ze čtyř symbolů morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 28

PRÁVOAUTORITA - OPRÁVNĚNÍ

 1. Autorita nahrazuje protizákonně užívaný pojem „moc”.
 2. Právoautorita nahrazuje protizákonně užívaný pojem „pravomoc”.
 3. Plná autorita nahrazuje protizákonně užívaný pojem „zplnomocnění”.

KAPITOLA 29

PRÁVOAUTORITA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

Pávoautorita fyzických a právnických osob, které jsou jejími oprávněnými držiteli, vychází:
 1. z morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. ze Sociální ústavy
 3. z Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. z Daňové ústavy
 5. z etokratického právního řádu
 6. z mezinárodního právního řádu a z mezinárodních dohod
 7. z ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. z autority jako nejvyšší státní síly sloužící všemu lidu

KAPITOLA 30

MOC JAKO ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÝ ZLOČIN

Z hlediska charakteristiky etokratického práva je moc a její veškerý potenciál klasifikována jako zvlášť závažný politický zločin, neboť kmenovou strukturu mocenského vlivu tvoří vždy nemorální a nepoctivé chování, za které (podle rozsahu napáchané škody) hrozí pachateli buď morální napomenutí nebo až doživotí.

KAPITOLA 31

ZLOČINY, KE KTERÝM NEJČASTĚJI DOCHÁZÍ PROSTŘEDNICTVÍM MOCI A JEJÍHO VLIVU

 1. páchání trestné činnosti z důvodů osobního selhání v rámci morální a sociální integrity
 2. deformace lidských hodnot, jež tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 3. sociálně-politicko-právní deformace na úrovni obce, kraje, regionu, teritoria, státu a mezinárodních vztahů
 4. ekonomická deformace způsobená korupcí a klientelismem, daňovými úniky, ožebračováním občanské společnosti
 5. prohlubování sociálního bezpráví
 6. páchání politických zločinů
 7. devalvace mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů
 8. porušování Listiny práv a svobod
 9. násilí ve všech podobách, způsobující terorismus a válečné konflikty
 10. navyšování sociálního napětí
 11. eskalace radikálních ideologických či náboženských proudů, které jsou v rozporu s etokratickým právním řádem a Listinou práv a svobod
 12. manipulace, zmocnění se někoho či něčeho, snaha ovládat veřejné mínění prostřednictvím lží a zákulisních mocenských bojů aj.
 13. totální úpadek civilizované společnosti, zánik státu a celé civilizace

KAPITOLA 32

MOC A JEJÍ VLIV JAKO OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI STÁTU A JEHO OBYVATEL

Je-li moc a veškerý její potenciál součástí právního systému, pak je bezpečnost státu a jeho obyvatel v ohrožení, neboť zdrojem moci je nemorální a nepoctivé chování, za které podle rozsahu napáchané škody hrozí pachateli buď morální napomenutí nebo až doživotí.

KAPITOLA 33

SELHÁNÍ MORÁLNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRITY

Dojde-li u člověka k selhání jeho morální a sociální integrity v osobním, profesním či veřejném životě, pak bude podle rozsahu napáchané škody buď morálně napomenut nebo odsouzen až na doživotí.

KAPITOLA 34

ZKÁZA JAKO NEJVYŠŠÍ STUPEŇ MOCENSKÉHO VLIVU

Nejvyšším stupněm (vrcholem) mocenského vlivu je zkáza, neboť moc je zkázonosná energie. Zkáza je zároveň i posledním stadiem totálního úpadku civilizace. Na základě této hrozby klasifikuje etokratický právní řád moc a její veškerý potenciál jako zvlášť závažný zločin s mimořádně deformačním dopadem na celou společenskou civilizaci.

KAPITOLA 35

MOC

 1. Moc je matka zločinu.
 2. Kromě ohrožení na životě a zdraví, moc a její veškerý potenciál deformuje a devalvuje nejen práva a svobody, ale i kvalitu životní úrovně občanů a jejich sociální jistoty.
 3. Moc nesymbolizuje ani nereprezentuje žádné morální hodnoty, a proto není morálně ani právně přípustné, aby se jí lidé v civilizované společnosti jakkoliv podřizovali, neboť by tím vědomě tolerovali nemorální, tedy zločinné chování člověka.
 4. Moc deformuje a devalvuje schopnosti a dovednosti člověka natolik, až ho nakonec učiní zcela neschopným. Svojí neschopností pak mohou například reprezentanti politického života ohrozit nejen bezpečnost státu a jeho obyvatel, ale i kvalitu životní úrovně občanů a jejich sociální jistoty.
 5. Moc deformuje a devalvuje sociální, ekonomický, právní a kulturní systém natolik, že tím ohrožuje i jejich přirozený vznik, rozvoj a vývoj.
 6. Moc deformuje a devalvuje charakter člověka.
 7. Civilizovaná společnost není pro působnost moci přirozeným prostředím. V civilizované společnosti sehrává svojí klíčovou a nejvyšší úlohu legitimní síly pouze AUTORITA, neboť autoritu reprezentují především schopnosti člověka a jeho morální hodnoty a zásady. Přirozeným prostředím pro působnost moci je například příroda nebo válečné zóny.

KAPITOLA 36

POLITICKÝ ZLOČIN

Politický zločin je v rámci interpretace etokratického právního řádu považován za jeden z nejzávažnějších trestných činů. Za politický zločin hrozí pachateli trest nejméně ve výši 8 let až doživotí.

KAPITOLA 37

CHARAKTERISTIKA POLITICKÉHO ZLOČINU

Politickým zločinem se rozumí např.:
 1. uplatňování mocenského vlivu nad člověkem
 2. uplatňování mocenského vlivu ve veřejném či politickém životě
 3. zneužití právoautority veřejného činitele
 4. selhání morální integrity občana, společnosti a státu
 5. zneužití právoautority, kterou stát propůjčil či delegoval osobě zaměstnané ve státních službách
 6. korupce
 7. klientelismus
 8. manipulace s veřejným míněním
 9. manipulace s veřejnými zakázkami a výběrovými řízeními aj.
 10. ožebračování občanské společnosti, podvody, krádeže, daňové úniky, aj.
 11. střet zájmů aj.

KAPITOLA 38

ETOKRACIE JAKO ZÁRUKA CELOSVĚTOVÉHO MÍRU

Etokracie poskytuje záruky celosvětového míru každé zemi, neboť ve své politické ideologii uplatňuje pouze lidské hodnoty, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu budovanou jen na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 39

ZASTUPITELSKÁ ETOKRACIE

Pro etokracii platí, že je pouze zastupitelská, kde vůle voličů je reprezentována zástupci řádně zvolenými ve volbách, kteří svůj politický vliv smí prosazovat pouze prostřednictvím názorů v rámci sociálního dialogu.

KAPITOLA 40

ETOKRACIE A POLITICKÝ VLIV

V etokracii lze politický vliv získat a uplatňovat pouze prostřednictvím sociálního dialogu, ve kterém jednotliví kandidáti či reprezentanti politického života prezentují svou politickou vizi, s níž se voliči v rámci názorové shody více či méně ztotožňují.

KAPITOLA 41

REPREZENTANTI POLITICKÉHO ŽIVOTA

Politickým zastupitelem je osoba, která byla řádně zvolena a obdržela mandátní listinu, určenou pouze k zastupování voličů v záležitostech veřejných.

KAPITOLA 42

ETOKRACIE A ZÁKONNÉ POVINNOSTI VŠECH REPREZENTANTŮ POLITICKÉHO ŽIVOTA, STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A OSOB ZAMĚSTNANÝCH VE STÁTNÍCH SLUŽBÁCH

 1. Zákonnou povinností každého reprezentanta politického života a každého státního zaměstnance či osoby zaměstnané ve státních službách je být pro každého člověka následováníhodným příkladem při naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu budovaná pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Každý kandidát či reprezentant politického života je podle etokratického právního řádu ze zákona povinen trvale informovat veřejnost o své pracovní náplni prostřednictvím sociálního dialogu, ve kterém jednotliví občané mohou pracovní výkony jednotlivých zastupitelů veřejně posuzovat a hodnotit.
 3. Každý kandidát či reprezentant politického života je podle etokratického právního řádu povinen ohlásit svoji kandidaturu minimálně ve třech veřejně dostupných médiích již 3 roky před zahájením voleb a o přízeň voličů se ucházet pouze prostřednictvím sociálního dialogu, ve kterém jednotliví občané mohou kandidátovi či reprezentantovi politického života vyjadřovat veřejnou podporu.
 4. Každý kandidát či reprezentant politického života je ze zákona povinen předložit veřejnosti veškeré dokumenty o své důvěryhodnosti (včetně bezpečnostní prověrky a majetkového přiznání).
 5. Každý kandidát či reprezentant politického života je ze zákona povinen mít nejméně pětiletou praxi ze sociálního prostředí (spíše z rizikového a problémového prostředí), aby načerpal poznatky a zkušenosti, které povedou k posilování kvality životní úrovně občanů a jejich sociálních jistot.

KAPITOLA 43

POSTAVENÍ PREMIÉRA A JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ NEJVYŠŠÍHO ZASTUPITELSKÉHO ÚŘADU STÁTU

Nejvyšší zastupitelský úřad státu (kabinetní sbor ministrů) je vrcholným orgánem autority výkonné, jejíž právní postavení vymezuje:
 1. Sociální ústava
 2. Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod
 3. Daňová ústava

KAPITOLA 44

ÚPRAVA POSTAVENÍ PREMIÉRA A JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ NEJVYŠŠÍHO ZASTUPITELSKÉHO ÚŘADU STÁTU

Jmenování Nejvyššího zastupitelského úřadu státu, hlasování o vyslovení důvěry či nedůvěry Nejvyššímu zastupitelskému úřadu státu, demise a odvolávání členů Nejvyššího zastupitelského úřadu státu, postavení předsedy Nejvyššího zastupitelského úřadu státu, postavení, kompetence a jednání Nejvyššího zastupitelského úřadu státu, vztah k parlamentu a další upravují zákony etokratického právního řádu.

KAPITOLA 45

HORNÍ A DOLNÍ KOMORA PARLAMENTU

Jmenování členů horní a dolní komory parlamentu, hlasování o vyslovení důvěry či nedůvěry členům horní a dolní komory parlamentu, demise a odvolávání členů horní a dolní komory parlamentu, postavení členů horní a dolní komory parlamentu, kompetence a jednání členů horní a dolní komory parlamentu a další upravují zákony etokratického právního řádu.

KAPITOLA 46

OBCE, KRAJE, REGIONY, TERITORIA, STÁTY

Jmenování, postavení a kompetence zastupitelů či politických reprezentantů v jednotlivých obcích, krajích, regionech, teritoriích nebo státech upravují zákony etokratického právního řádu.

KAPITOLA 47

ETOKRACIE A POLITICKÉ KAMPANĚ

Každý kandidát (politik) ucházející se o vstup do politického života je ze zákona povinen provádět politickou kampaň pouze prostřednictvím sociálního dialogu, který musí být předně veden na některých ze sociálních sítí a trvat nejméně jeden rok. Před zahájením politické kampaně je každý kandidát (politik) ze zákona povinen písemně zveřejnit:   
 1. důvody, pro které se rozhodl vstoupit do politického života
 2. politickou vizi
 3. objem finančních prostředků, které vložil do politické kampaně
 4. životopis 
 5. majetkové přiznání
 6. na jakých projektech zaměřených pro veřejné účely  pracoval nebo se podílel před vstupem do politického života
 7. jakých úspěchů dosáhl před vstupem do politického života
 8. čestné prohlášení, že kandidát půjde příkladem v rámci dodržování a naplňování morálních hodnot
 9. další podmínky upravuje zákon

KAPITOLA 48

ETOKRACIE A FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH KAMPANÍ

Kandidát jako člen politické strany či jiného politického uskupení nebo bez politické příslušnosti, který usiluje ve volbách o vstup do politického života, smí podle etokratického právního řádu financovat svou politickou kampaň pouze sám z vlastních prostředků prostřednictvím osobního transparentního bankovního účtu do výše stanovené zákonem.

KAPITOLA 49

ETOKRACIE A ZÁKAZ STÁTNÍHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH KAMPANÍ

 1. Za protiústavní je považována jakákoliv finanční podpora za účelem politických kampaní, ať už reprezentantům politického života, politickým kandidátům či politickým stranám, ze strany: 
  1. státu
  2. státních společností
  3. soukromých společností či korporací
  4. fyzických subjektů
  5. právnických subjektů
  6. další zpřísnění podmínek upravuje zákon
 2. Každý reprezentant politického života či politický kandidát je ze zákona povinen hradit si politickou kampaň ze svých vlastních finančních zdrojů.
 3.  
 4. Každá politická strana ze zákona povinna hradit si politickou kampaň ze svých vlastních finančních zdrojů. 
 5. Za protiústavní je považována jakákoliv finanční náhrada za konání politických kampaní, ať už reprezentantům politického života, politickým kandidátům či politickým stranám. 

KAPITOLA 50

ETOKRACIE A MZDY POLITIKŮ, STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A OSOB ZAMĚSTNANÝCH VE STÁTNÍCH SLUŽBÁCH

V rámci efektivního fungování etokratického státu jsou Sociální ústavou, Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod a Daňovou ústavou zaručeny mzdové tarify všem reprezentantům politického života, státním úředníkům a osobám zaměstnaným ve státních službách a to podle rozsahu odpovědnosti, postavení a důvěryhodnosti, která je jedním ze čtyř symbolů morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

KAPITOLA 51

ETOKRACIE A OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA STÁTU V RÁMCI ZAJIŠTĚNÍ MZDOVÝCH TARIFŮ PRO REPREZENTANTY POLITICKÉHO ŽIVOTA, STÁTNÍ ZAMĚSTNANCE A OSOBY ZAMĚSTNANÉ VE STÁTNÍCH SLUŽBÁCH

Upravují se mzdové tarify pro osoby, které svým jménem, důvěryhodností, poctivostí obětavostí, oddaností, spolehlivostí, zkušenostmi, odborností a čestností ručí za efektivní fungování a bezpečnost státu včetně zajištění kvality životní úrovně a sociálních jistot pro jeho obyvatele. Těmito osobami se rozumí a jejich mzdové tarify jsou upraveny následovně:
 1. prezident - padesátinásobek průměrné mzdy
 2. premiér - stonásobek průměrné mzdy
 3. členové kabinetního sboru ministrů - sedmdesátinásobek průměrné mzdy
 4. zákonodárci - šedesátinásobek průměrné mzdy
 5. zastupitelé - šestinásobek průměrné mzdy
 6. ministerstva a orgány státní správy - trojnásobek průměrné mzdy
 7. Nejvyšší kontrolní úřad - sedminásobek průměrné mzdy
 8. Nejvyšší kontrolní bezpečnostní úřad - sedminásobek průměrné mzdy
 9. Nejvyšší kontrolní sociální úřad - sedminásobek průměrné mzdy
 10. Nejvyšší kontrolní daňový úřad - sedminásobek průměrné mzdy
 11. Nejvyšší kontrolní a dozorový úřad pro energetické zdroje - sedminásobek průměrné mzdy
 12. Nejvyšší soud - desetinásobek průměrné mzdy
 13. Nejvyšší státní prokuratura - desetinásobek průměrné mzdy
 14. Soudní prezidium - desetinásobek průměrné mzdy
 15. Sociální prezidium - desetinásobek průměrné mzdy
 16. Lékařské prezidium - desetinásobek průměrné mzdy
 17. Školské prezidium - desetinásobek průměrné mzdy
 18. Policejní prezidium - desetinásobek průměrné mzdy
 19. Státní banka - dvacetinásobek průměrné mzdy
 20. speciální ozbrojené a bezpečnostní síly - pětinásobek průměrné mzdy
 21. policisté, požárníci, zdravotní sestry, učitelé, státní zaměstnanci aj. - dvojnásobek průměrné mzdy
 22. lékaři, soudci, vyšší státní úředníci se zvláštním pověřením - čtyřnásobek průměrné mzdy
 23. další kvalifikované a nekvalifikované mzdové tarify u státních zaměstnanců, osob zaměstnaných ve státních službách či osob pracujících pro stát upravuje zákon v rámci odpovědnosti, důvěryhodnosti, poctivosti, obětavosti, oddanosti, spolehlivosti, zkušenosti, odbornosti a čestnosti.

KAPITOLA 52

ETOKRACIE A VOLNÝ TRH

Pro Etokracii je volný trh základním stavebním kamenem v rámci ekonomického vývoje a rozvoje sociálně-politicko-právního systému.

KAPITOLA 53

ETOKRACIE A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Národnostní politika Etokracie je založena na odpovědném chování příslušníků národnostních menšin, kteří jsou ze zákona povinni dodržovat etokratické zákony a v rámci morální a sociální integrace vyznávat a naplňovat po dobu svého působení v zemi stejné morální, sociální a kulturní principy, jaké vyznávají obyvatelé etokratického státu. V případě, že některý z příslušníků národnostních menšin poruší zákon nebo svým chováním ohrozí lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, je jeho setrvání v zemi z bezpečnostních důvodů nadále nepřípustné.

KAPITOLA 54

ETOKRACIE A EMIGRAČNÍ A AZYLOVÁ POLITIKA

Emigrační a azylová politika Etokracie je založena na odpovědném chování cizích státních příslušníků, kteří jsou ze zákona povinni dodržovat etokratické zákony a v rámci morální a sociální integrace vyznávat a naplňovat po dobu svého působení v zemi stejné morální, sociální a kulturní principy jako obyvatelé etokratického státu. V případě, že cizí státní příslušníci poruší zákon nebo svým chováním ohrozí lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, je jeho setrvání v zemi z bezpečnostních důvodů nadále nepřípustné.

KAPITOLA 55

ETOKRACIE A PRÁVNÍ VZTAHY

Právním vztahem je míněn druh společenských vztahů, upravených právními normami, jejichž dodržování je vynuceno státní autoritou, sloužící všemu lidu. Elementární podmínkou pro založení právního vztahu jsou morální a poctivé úmysly všech zúčastněných stran, které mezi sebou právní vztah uskutečnily nebo teprve uskuteční.

KAPITOLA 56

SOULAD PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Každý právní vztah uskutečněný v etokratickém státě musí být ze zákona v souladu:
 1. s lidskými hodnotami, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. se Sociální ústavou
 3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. s etokratickým právním řádem
 5. s mezinárodním právním řádem a s mezinárodními dohodami
 6. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 7. s autoritou, jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

KAPITOLA 57

NEPLATNOST PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Etokratický právní řád považuje za neplatný každý právní vztah, který:
 1. ohrožuje, deformuje či devalvuje bezpečnost, život, zdraví, majetek, práva a existenci některé ze zúčastněných stran
 2. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu z morálního hlediska
 3. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu v rámci zachování životní úrovně
 4. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu v rámci zachování sociálních jistot
 5. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu z hlediska neznalosti práva
 6. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu z hlediska omezování jeho práv a svobod
 7. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu nacházejícího se ve špatné ekonomické situaci
 8. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu nacházejícího se ve špatné sociální situaci
 9. další opatření upravuje zákon

KAPITOLA 58

ODŠKODNĚNÍ OSOB POŠKOZENÝCH PRÁVNÍMI VZTAHY

Etokratický právní řád chrání každého účastníka právního vztahu před úmyslným či neúmyslným poškozením jeho pověsti, majetku, bezpečnosti, zdraví, kvality životní úrovně a sociálních jistot.

KAPITOLA 59

ZÁVĚR

DŮVĚRA - NEJVZÁCNĚJŠÍ A NEJDRAŽŠÍ KOMODITA NA SVĚTĚ

Nejvzácnější a nejdražší komoditou na světě v rámci osobního, profesního a veřejného života, je DŮVĚRA, která je základním stavebním kamenem Etokracie, jejíž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu budovaná pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST jako symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST jako symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST jako symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST jako symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

ÚSTAVA ETOKRACIE

ČÁST PRVNÍ

SOCIÁLNÍ ÚSTAVA

Preambule

ETOKRATICKÝ STÁT ...... , ZALOŽENÝ NA MORÁLNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRITĚ OBČANA A SPOLEČNOSTI, VÁŽE SVŮJ NEJHLUBŠÍ VZTAH K LIDSKÝM A DUCHOVNÍM HODNOTÁM, KTERÉ JSOU ZDROJEM A BOHATSTVÍM NÁRODA, MAJÍCÍHO VŽDY ZABEZPEČENOU ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITU ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ A SOCIÁLNÍCH JISTOT, V NICHŽ ZAHRNUTA JEST I STAROSTLIVOST A PÉČE O NAŠE BLÍZKÉ.

HLAVA PRVNÍ

Základní ustanovení

Článek 1

Závazným cílem Sociální ústavy je prohlubování důvěry v občana, společnost a stát, posilování etokratických principů a lidských hodnot a prosazování společných idejí, majících přímý vliv na ochranu státu a jeho obyvatel, včetně zabezpečení požadované kvality životní úrovně a sociálních jistot.

Článek 2

Naplňování lidských hodnot je základním smyslem života v rámci rozvoje morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. STATEČNOST - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti,
 2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti,
 3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti,
 4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy.

Článek 3

 1. Sociální ústava je ve své působnosti vrcholnou právní normou, zakládající se na:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu,
  2. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod,
  3. Daňové ústavě,
  4. etokratickém právním řádu,
  5. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách,
  6. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
  7. autoritě, jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu.
 2. Stěžejním pilířem morální a sociální integrity jsou 4 základní symboly:
  1. STATEČNOST - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti,
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti,
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti,
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy.
 3. Jakékoliv omezování svobody je nezákonné, není-li v rozporu:
  1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. se Sociální ústavou
  3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. s Daňovou ústavou
  5. s etokratickým právním řádem
  6. s mezinárodním právním řádem a s mezinárodními dohodami
  7. s ochranou virtualniho prostoru občana, společnosti a státu
  8. s autoritou jako nejvyšší státní silou sloužící všemu lidu

Článek 4

Sociální ústava, jako trvalá součást etokratického politického systému, je budována na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu,
 2. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod,
 3. Daňové ústavě,
 4. etickém právním řádu a etokratickém právním řádu,
 5. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách,
 6. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
 7. autoritě, jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu.

Článek 5

Stěžejním pilířem etokracie je struktura sociální integrity člověka, společnosti a státu, zakládající se na 5 základních pilířích:

 1. Morální a sociální integrita člověka, společnosti a státu, která je trvalou součástí národního bohatství etokratického státu;
 2. Virtuální prostor, který je trvalou součástí národního bohatství etokratického státu;
 3. Sociální kmen, který je zdrojovým kódem, zachycujícím nepřetržitý proces vzniku, tvorby a zániku charakteristických vlastností, sociálních a společenských jevů a norem, mající zásadní vliv na politický, právní, ekonomický a sociální vývoj občana, společnosti a státu, a proto je trvalou součástí národního bohatství etokratického státu;
 4. Sociální identita, která vyobrazuje původ člověka, společnosti a státu a jeho dominantnost v rámci mezilidských, společenských a mezinárodních vztahů, a proto je trvalou součástí národního bohatství etokratického státu;
 5. Intimní integrita (universitas) je strukturovaná soustava emocí, ze které se rodí osobní, morální a duchovní integrita občana, společnosti a státu a proto je trvalou součástí národního bohatství etokratického státu.

Článek 6

 1. Sociální ústava poskytuje všem občanům etokratického státu nejvyšší právní záruky pro bezpečný rozvoj sociální intimity, která je společně s naplňováním lidských hodnot tvořících kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, základním smyslem života.
 2. Sociální ústava poskytuje všem občanům etokratického státu nejvyšší právní záruky pro posilování kvality životní úrovně, aby jejím prostřednictvím bylo možné dosáhnout harmonie v osobním a profesním životě.
 3. Sociální ústava poskytuje všem občanům etokratického státu nejvyšší právní záruky pro zabezpečení sociálních jistot, aby jejím prostřednictvím bylo možné dosáhnout harmonie v osobním a profesním životě.
 4. Sociální ústava poskytuje všem občanům etokratického státu nejvyšší právní záruky pro posilování a rozvoj duchovní integrity, dochovních statků a duchovního kapitálu, aby jejich prostřednictvím bylo možné dosáhnout harmonie v osobním a profesním životě.
 5. Sociální ústava poskytuje všem občanům etokratického státu nejvyšší právní záruky pro ekonomický rozvoj duchovní integrity, aby jejím prostřednictvím bylo možné dosáhnout harmonie v osobním a profesním životě.
 6. Pouze soud může vyhodnotit povahu mravního selhání, a proto jakékoliv svévolné odsouzení či trestání je nezákonné a pachateli může za naplnění této skutkové podstaty trestného činu hrozit pokuta, nebo až doživotí.

Článek 7

 1. Každý občan je v rámci Sociální ústavy od narození řádně veden k naplňování lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budované na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti,
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti,
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti,
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy.
 2. Občan, který nebyl od narození řádně vychováván, vzděláván a veden k naplňování lidských hodnot, tvořících kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovaných na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou statečnost, poctivost, spolehlivost a spravedlnost, může prostřednictvím soudu už jako plně svéprávný požadovat  finanční odškodnění po konkrétních fyzických či právnických osobách zodpovědných za jeho výchovu.
 3. Občané, kteří nebyli od narození řádně vychováváni, vzděláváni a vedeni k naplňování lidských hodnot, tvořících kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovaných na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou statečnost, poctivost, spolehlivost a spravedlnost, mohou prostřednictvím soudu už jako plně svéprávní požadovat finanční odškodnění přímo po státu, který má ze zákona povinnost dozorovat výchovu nezletilých osob. 
 4. Jedině soud smí rozhodnout, zda občan byl či nebyl od svého narození řádně vychováván, vzděláván a veden k naplňování lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti,
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti,
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti,
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy.

Článek 8

Pod ochranou autority soudní a autority výkonné jsou:

 1. morální a sociální integrita občana, společnosti a státu,
 2. Sociální ústava,
 3. Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod,
 4. Daňová ústava,
 5. etokratický právní řád,
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody,
 7. ochrana virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
 8. autorita, jako nejvyšší státní síla, sloužící všemu lidu.

Článek 9

 1. Etokratický právní řád vnímá osobní rozvoj morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu jako nezbytnou součást životního stylu, v němž je nevyhnutelné podstupovat i jistá rizika, spojená mnohdy s nepochopením druhých.
 2. Ve svobodomyslném vnímání, jednání, chování a smýšlení člověka nesmí být nikdy poškozována či devalvována usilovná snaha občana, který hledá vlastní smysl života, pakliže nejedná v rozporu se zákonem.
 3. Rozmanitost v hledání lidských hodnot může ve společnosti vyvolávat rozporuplné reakce, avšak Sociální ústava poskytuje právní, bezpečnostní, sociální a duchovní záruky každému občanovi, který svou usilovnou snahou a svými činy naplňuje tyto lidské hodnoty, které obohacují stát a tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti,
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti,
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti,
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy.

Článek 10

 1. Etokratický právní řád klasifikuje morální selhání jako zločin, jehož průvodním jevem je nemorální a nepoctivé chování devalvující sociální integritu občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti,
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti,
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti,
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy.
 2. Za morální selhání je považována deformace a devalvace morální a sociální integrity, ztělesňující pouze čtyři základní symboly, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti,
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti,
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti,
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy.

Článek 11

Sociální ústava poskytuje všem občanům etokratického státu nejvyšší právní záruky na zabezpečení odpovídající a dostatečné kvality životní úrovně, péče o zdraví a sociálních jistot, bez ohledu na politický, ekonomický či sociální vývoj.

Článek 12

Sociální ústava poskytuje všem občanům etokratického státu nejvyšší právní záruky na zabezpečení odpovídající a dostatečné kvality životní úrovně, péče o zdraví a sociálních jistot, bez ohledu na finanční, technickou či technologickou náročnost poskytovaných služeb.

Článek 13

Sociální a zdravotní péče a služby jsou hrazeny:

 1. ze státní daně na sociální a zdravotní pojištění,
 2. z finančního plánování etokratického státu.

Článek 14

Veřejné služby jsou hrazeny:

 1. ze státní daně
 2. z finančního plánování etokratického státu

Článek 15

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na veškeré služby sociální a zdravotní péče všem občanům etokratického státu, a to prostřednictvím Národního fondu pro sociální a zdravotní péči.

Článek 16

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na služby z oblasti přerozdělování sociálních dávek občanům etokratického státu, a to prostřednictvím Národního fondu pro vyplácení sociálních dávek.

Článek 17

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na sociální a zdravotní podporu občanům etokratického státu, a to prostřednictvím Národního fondu pro sociální podporu.

Článek 18

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na penzi občanům etokratického státu, a to prostřednictvím: a. Státního penzijního pilíře, b. penzijního systému.

Článek 19

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na sociální a zdravotní péči a služby zdravotně handicapovaným občanům etokratického státu, a to prostřednictvím Národního fondu pro zdravotně handicapované.

Článek 20

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na sociální a zdravotní péči a služby pro sociálně handicapované, a to prostřednictvím Národního fondu pro sociálně handicapované.

Článek 21

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na služby pro rodinu, její zdraví a sociální a zdravotní péči a to prostřednictvím Národního fondu pro rodinu, zdraví a sociální a zdravotní péči.

Článek 22

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na služby pro sociální rodinu, její zdraví a sociální a zdravotní péči, a to prostřednictvím Národního fondu pro sociální rodinu, zdraví a sociální a zdravotní péči.

Článek 23

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na podporu porodnosti, a to prostřednictvím Národního fondu na podporu porodnosti.

Článek 24

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na sociální služby pro občany ohrožené sociálním vyloučením, a to prostřednictvím Národního fondu pro občany ohrožené sociálním vyloučením.

Článek 25

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na sociální a zdravotní péči pro občany ohrožené válkou, a to prostřednictvím Národního fondu pro občany ohrožené válkou.

Článek 26

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na sociální a zdravotní péči a služby pro migranty, a to prostřednictvím Národního sociálního fondu pro migrační politiku.

Článek 27

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na sociální služby v oblasti rozvoje resocializačních programů určených pro morální a sociální integraci jednotlivce, společnosti a státu, a to prostřednictvím Národního fondu pro rozvoj podpůrných resocializačních programů pro morální a sociální integraci jednotlivce, společnosti a státu.

Článek 28

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na sociální a zdravotní péči a služby pro občany postižené přírodními katastrofami, a to prostřednictvím Národního fondu pro občany ohrožené živelnou katastrofou.

Článek 29

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na sociální a zdravotní péči a služby pro občany ohrožené na životě a v nečekané tíživé či zoufalé situaci, a to prostřednictvím Národního fondu pro občany ohrožené na životě a v mimořádně tíživé či zoufalé situaci.

Článek 30

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na sociální a zdravotní péči a služby pro nezaměstnané občany, a to prostřednictvím Národního fondu pro nezaměstnané občany.

Článek 31

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na prevenční politiku v oblasti sociální a zdravotní péče a služeb občanům, a to prostřednictvím Národního fondu pro prevenční politiku v oblasti sociální a zdravotní péče a služeb občanům.

Článek 32

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na péči, výchovu a vzdělávání pro nepřizpůsobivé občany, a to prostřednictvím Národního fondu pro péči, výchovu a vzdělávání pro nepřizpůsobivé občany.

Článek 33

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na péči, výchovu a vzdělávání pro občany z dětských domovů, výchovných ústavů a jiných sociálních zařízení, a to prostřednictvím Národního fondu pro péči, výchovu a vzdělávání pro občany z dětských domovů, výchovných ústavů a jiných sociálních zařízení.

Článek 34

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na péči, výchovu a vzdělávání pro občany z věznic a podobných zařízení, a to prostřednictvím Národního fondu pro péči, výchovu a vzdělávání pro občany z věznic a podobných zařízení.

Článek 35

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na péči, výchovu a vzdělávání nezletilých osob, a to prostřednictvím Národního fondu pro péči, výchovu a vzdělávání nezletilých osob.

Článek 36

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na péči, výchovu a vzdělávání pro občany žijící virtuálním životem, a to prostřednictvím Národního fondu pro péči, výchovu a vzdělávání pro občany žijící virtuálním životem.

Článek 37

Sociální ústava poskytuje finanční a právní záruky na ochrannou sociální a zdravotní péči pro občany se zvláštním handicapem a způsobem života, který není v rozporu s morální a duchovní integritou člověka či se zákony, a to prostřednictvím Národního a bezpečnostního fondu pro péči, výchovu a vzdělávání pro občany se zvláštním handicapem a způsobem života.

Článek 38

Součástí sociální ústavy a sociálně integrační politiky státu jsou mandatorní výdaje propojené s finančními a investičními programy, pod které spadají:

 1. mzdy - podrobnosti upravuje zákon,
 2. penze - podrobnosti upravuje zákon,
 3. sociální dávky - podrobnosti upravuje zákon,
 4. porodné - podrobnosti upravuje zákon,
 5. pohřebné - podrobnosti upravuje zákon,
 6. přídavky na dítě - podrobnosti upravuje zákon,
 7. sociální dávky v hmotné nouzi - podrobnosti upravuje zákon,
 8. sociální podpora - podrobnosti upravuje zákon,
 9. sociální a zdravotní pojištění - podrobnosti upravuje zákon,
 10. sociální příplatky a závazky - podrobnosti upravuje zákon,
 11. sociální platby - podrobnosti upravuje zákon,
 12. sociální bydlení - podrobnosti upravuje zákon.
 13. sociální náhrada - podrobnosti upravuje zákon,
 14. sociální podnikání - podrobnosti upravuje zákon,
 15. sociální péče a služby - podrobnosti upravuje zákon,
 16. sociální zaměstnání a nezaměstnanost - podrobnosti upravuje zákon,
 17. sociální finanční intervence - podrobnosti upravuje zákon,
 18. sociální investiční pobídky - podrobnosti upravuje zákon,
 19. transferové platby - podrobnosti upravuje zákon,
 20. sociální daňová politika - podrobnosti upravuje zákon,
 21. sociální hospodářství - podrobnosti upravuje zákon,
 22. sociální ekonomika - podrobnosti upravuje zákon,
 23. sociální kapitálové portfolio občana, společnosti a státu - podrobnosti upravuje zákon,
 24. sociální registr obyvatel - podrobnosti upravuje zákon,
 25. sociální státní banka - podrobnosti upravuje zákon,
 26. sociální mezinárodní banka - podrobnosti upravuje zákon, aa. další výdaje státu spojené se sociální integrační politikou a sociálními finančními a investičními programy - podrobnosti upravuje zákon.

Článek 39

 1. Sociální integrovaný systém aplikuje metodiku na zabezpečení a ochranu sociální politiky státu v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu,
  2. Sociální ústavy,
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod,
  4. Daňové ústavy,
  5. etokratického právního řádu,
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod,
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
  8. autority, jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu.
 2. Součástí sociálního integrovaného systému je ochranný a bezpečnostní program před zadlužováním:
  1. občana,
  2. společnosti,
  3. státu.
 3. Součástí sociálního integrovaného systému je povinný vzdělávací, prevenční a výchovný program pro jednotlivce a celou společnost v rámci vzdělávací výuky opírající se o:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu,
  2. Sociální ústavu,
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod,
  4. Daňovou ústavu,
  5. etokratický právní řád,
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody,
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
  8. autoritu, jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu.
 4. Součástí sociálního integrovaného systému je povinný vzdělávací, prevenční a výchovný program pro jednotlivce a celou společnost v rámci zaměstnanecké či zaměstnavatelské politiky s trvalým zaměřením na:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu,
  2. Sociální ústavu,
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod,
  4. Daňovou ústavu,
  5. etokratický právní řád,
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody,
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
  8. autoritu, jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu.
 5. Součástí sociálního integrovaného systému je povinný vzdělávací, prevenční a výchovný program pro všechny sociálně handicapované osoby, pro nezletilé, pro osoby umístěné v sociálních ústavech, ve věznicích aj., založený a budovaný na:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu,
  2. Sociální ústavě,
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod,
  4. Daňové ústavě,
  5. etokratickém právním řádu,
  6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách,
  7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
  8. autoritě, jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu.

Článek 40

Sociální integrovaný systém je určen pro koordinaci politiky státu v rámci ochrany, bezpečnosti a zájmů jednotlivce, společnosti a státu.

Článek 41

Etokratické právní normy upravují rozsah a povinnosti úkolů pro provozování sociálního integrovaného systému, který koordinuje:

 1. koordinační a prevenční činnost sociálního integrovaného systému v rámci ochrany bezpečnosti jednotlivce, společnosti a státu,
 2. koordinační a prevenční činnost sociálního integrovaného systému v rámci ochrany výchovy, péče a vzdělávání a sociální transformace,
 3. koordinační a prevenční činnost sociálního integrovaného systému v rámci mandatorních výdajů státu,
 4. koordinační a prevenční činnost sociálního integrovaného systému v rámci sociálních a zdravotních služeb,
 5. koordinační a prevenční činnost sociálního integrovaného systému v rámci integrace a začleňování pro národnostní menšiny, nepřizpůsobivé občany, odsouzené občany, zdravotně či sociálně handicapované občany, občany se zvláštními charakterovými vadami, včetně občanů vyloučených ze společnosti, odloučených ze společnosti aj.,
 6. koordinační a prevenční činnost sociálního integrovaného systému pro migrační politiku,
 7. bezpečnostní a ochranná koordinační činnost před neúměrným zadlužováním jednotlivce, společnosti a státu. Koordinační a prevenční činnost v dalších oblastech souvisejících se sociálním integrovaným systémem upravuje a rozšiřuje zákon.

Článek 42

Veškeré aktivity, které by mohly ohrožovat na životě či devalvovat výchovu a morální, sociální či finanční integritu občana, společnosti a státu, jsou v rozporu s etokratickým právem a Sociální ústavou. Veškerá rozhodnutí však náleží pouze soudu.

Článek 43

Veškeré služby, které by mohly ohrožovat na životě či devalvovat výchovu a morální, sociální či finanční integritu občana, společnosti a státu, jsou v rozporu s etokratickým právem a Sociální ústavou. Veškerá rozhodnutí však náleží pouze soudu.

Článek 44

Veškeré produkty a suroviny, které by mohly ohrožovat na životě či devalvovat výchovu a morální, sociální či finanční integritu občana, společnosti a státu, jsou v rozporu s etokratickým právem a Sociální ústavou. Veškerá rozhodnutí však náleží pouze soudu.

Článek 45

Veškeré zábavní hry, které by mohly ohrožovat na životě či devalvovat výchovu a morální, sociální či finanční integritu občana, společnosti a státu, jsou v rozporu s etokratickým právem a Sociální ústavou. Veškerá rozhodnutí však náleží pouze soudu.

Článek 46

Veškeré hazardní hry, které by mohly ohrožovat na životě či devalvovat výchovu a morální, sociální či finanční integritu občana, společnosti a státu, jsou v rozporu s etokratickým právem a Sociální ústavou. Veškerá rozhodnutí však náleží pouze soudu.

Článek 47

Veškeré ideologie či náboženství, které by mohly ohrožovat na životě či devalvovat výchovu a morální, sociální či finanční integritu občana, společnosti a státu, jsou v rozporu s etokratickým právem a Sociální ústavou. Veškerá rozhodnutí však náleží pouze soudu.

Článek 48

Veškeré politické, ekonomické, sociální či právní aktivity, které by mohly ohrožovat na životě či devalvovat výchovu a morální, sociální či finanční integritu občana, společnosti a státu, jsou v rozporu s etokratickým právem a Sociální ústavou. Veškerá rozhodnutí však náleží pouze soudu.

Článek 49

Veškeré podnikání, které by mohlo ohrožovat na životě či devalvovat výchovu a morální, sociální či finanční integritu občana, společnosti a státu, je v rozporu s etokratickým právem a Sociální ústavou. Veškerá rozhodnutí však náleží pouze soudu.

Článek 50

Fyzická či právnická osoba ohrožující život či devalvující výchovu a morální, sociální či ekonomickou integritu občana, společnosti nebo státu jedná v rozporu s etokratickým právem a Sociální ústavou a naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, za kterou může hrozit až doživotní odnětí svobody. Veškerá rozhodnutí však náleží pouze soudu.

Článek 51

Fyzická či právnická osoba ohrožující život či devalvující osobní intimitu občana jedná v rozporu s etokratickým právem a Sociální ústavou a naplňuje skutkovou podstatu závažného zločinu porušování Listiny práv a svobod. Veškerá rozhodnutí však náleží pouze soudu.

Článek 52

Fyzická či právnická osoba ohrožující život či devalvující sociální intimitu jednotlivce či společnosti jedná v rozporu s etokratickým právem a Sociální ústavou a naplňuje skutkovou podstatu závažného zločinu porušování Listiny práv a svobod. Veškerá rozhodnutí však náleží pouze soudu.

Článek 53

 1. Fyzická osoba nesmí pro stát nadále vykonávat činnost, u které došlo k morálnímu selhání.
 2. Právnická osoba nesmí pro stát nadále vykonávat činnost, u které došlo k morálnímu selhání.
 3. O tom, zda-li došlo k morálnímu selhání fyzické či právnické osoby v rámci vykonávané činnosti pro stát, smí rozhodnout v první instanci státní komise do 48 hodin a v druhé instanci soud.

Článek 54

Trvalou součástí morální a sociální integrity jednotlivce, společnosti a státu je tělovýchova, sport a správné stravování.

 1. Tělovýchova je povinnou součástí vzdělávací soustavy, a to na všech stupních škol.
 2. Studium o kvalitním stravování je součástí vzdělávací soustavy, a to na všech stupních škol.

Článek 55

Jsou-li tělovýchova a sport zatíženy nečestným jednáním či korupčními a klientelistickými praktikami, hrozí organizátorům, zprostředkovatelům, poskytovatelům, pachatelům, spolupachatelům a dalším osobám trestní stíhání za spáchání zvlášť závažného zločinu devalvujícího morální a duchovní integritu jedince, společnosti a státu a ohrožování mravní výchovy, a to v rozsahu:

 1. trest odnětí svobody nejméně na 8 let až doživotí,
 2. exekuce veškerého majetku,
 3. finanční pokuta v rozmezí až tisícinásobku průměrné mzdy,
 4. doživotní zákaz působení ve vykonávané funkci či činnosti,
 5. doživotní vyřazení ze všech sportovních soutěží a utkání,
 6. odebrání všech titulů sportovcům, družstvu, týmu, aj.,
 7. další trestní postihy upravuje zákon.

Článek 56

Dopustí-li se nečestného jednání či korupčních a klientelistických praktik sportovec/sportovkyně či soutěžící, hrozí každému a bez rozdílu:

 1. trest odnětí svobody nejméně na 5 až 10 let,
 2. exekuce veškerého majetku,
 3. finanční pokuta v rozsahu až tisícinásobku průměrné mzdy,
 4. doživotní zákaz působení ve vykonávané sportovní činnosti, která byla součástí soutěžního klání či utkání,
 5. doživotní vyřazení ze všech sportovních soutěží a utkání,
 6. odebrání všech titulů,
 7. další trestní postihy upravuje zákon.

Článek 57

 1. Dopustí-li se nečestného jednání či korupčních a klientelistických praktik rodiče, opatrovníci, trenéři, organizátoři nebo jiní funkcionáři pečující o tělovýchovu a trénink sportovce/sportovkyně či soutěžícího, hrozí všem bez rozdílu:
  1. trest odnětí svobody nejméně na 8 let až doživotí,
  2. exekuce veškerého majetku,
  3. finanční pokuta v rozsahu až tisícinásobku průměrné mzdy,
  4. doživotní zákaz působení ve vykonávané funkci či činnosti,
  5. odebrání všech titulů,
  6. další trestní postihy upravuje zákon.

Článek 58

Dopustí-li se nezletilý sportovec/sportovkyně či soutěžící přímo či nepřímo nečestného jednání či korupčních a klientelistických praktik, stává se pachatelem nebo spolupachatelem zločinného jednání a hrozí mu:

 1. doživotní vyřazení ze všech sportovních soutěží a utkání,
 2. doživotní zákaz působení ve vykonávané sportovní činnosti, která byla součástí soutěžního klání či utkání,
 3. odebrání všech titulů,
 4. další trestní postihy upravuje zákon.

Článek 59

Došlo-li k podání žaloby v rámci pořádaného turnaje nebo soutěžního klání, ve kterém mělo dojít k nesportovnímu a nečestnému jednání, ke korupci či klientelismu, pak jsou turnaj či soutěžní klání považovány za neplatné až do doby rozhodnutí soudu.

Článek 60

Zákon na ochranu zvířat proti týrání ukládá, za jakých podmínek lze na vlastní náklady zvíře pořídit, chovat a pečovat o něj. Jedná se o tyto podmínky:
 1. povolení k pořízení zvířete od úřadu v místě trvalého bydliště,
 2. povolení k pořízení zvířete od Ministerstva životního prostředí a ochrany zvířat,
 3. povolení k pořízení zvířete od Státní veterinární správy,
 4. prokázání trvalého finančního zabezpečení pro pořízení zvířete,
 5. prokázání bezpečného zázemí, ve kterém se zvíře bude nacházet a žít,
 6. povinné očipování, očkování a pravidelná kontrola zvířete u veterináře nejméně šestkrát do roka,
 7. zákonem nařízené výživné a platby na zdravotní a sociální péči na zvíře,
 8. řádná výchova, pravidelná strava, pitný režim a dodržování hygienických norem v rámci veřejné ochrany zdraví a péče o domácí, chovné či jiné zvíře,
 9. povolení od Ministerstva životního prostředí a ochrany zvířat pro rozšíření chovu domácího, chovného či jiného zvířete,
 10. povolení od Ministerstva životního prostředí a ochrany zvířat za účelem prodeje zvířete,
 11. další podrobnosti o pořízení, ochraně či chovu zvířete a péči o něj upravuje zákon.

Článek 61

 1. Týrání zvířat je považováno za obzvlášť závažný a odporný zločin, za který pachateli hrozí:
  1. trest odnětí svobody nejméně na 7 let až doživotí,
  2. pokuta ve výši stonásobku až tisícinásobku průměrné mzdy,
  3. odebrání zvířete,
  4. doživotní zákaz chovu zvířete,
  5. povinnost platit výživné, zdravotní a sociální na zvíře až do jeho smrti a pohřebné,
  6. ambulantní docházka k psychiatrovi nejméně na 10 let a na vlastní náklady,
  7. další postihy upravuje zákon.
 2. Za týrání zvířat je se považuje:
  1. psychické či fyzické násilí, neoprávněné omezování, utlačování, ponižování,
  2. nesprávné a nepravidelné stravování, nepravidelné venčení, výběh aj.,
  3. nesprávná a nepravidelná hygiena a zdravotní a sociální peče,
  4. špatné sociální a prostředí,
  5. nepravidelná kontrola u veterináře,
  6. další podrobnosti upravuje zákon.
 3. Zvířecí policie může fyzické či právnické osobě odebrat zvíře na místě z důvodu podezření z týrání či zneužívání.
 4. Zvířecí policie může fyzické či právnické osobě odebrat zvíře na místě, nepředloží-li platný zvířecí identifikační průkaz.
 5. Zvířecí identifikační průkaz musí dle zákona obsahovat aktuální a platné údaje:
  1. jméno zvířete,
  2. datum narození a původ,
  3. povolení od veterinární správy, místního úřadu spadajícího pod ministerstvo životního prostředí, veterináře a hygienické správy vlastnit a chovat zvíře,
  4. platnost čipu,
  5. platnost očkování,
  6. platnost poslední zdravotní prohlídky u veterináře,
  7. další podrobnosti upravuje zákon
 6. Zvířecí policie je ze zákona povinna na místě odebrat zvíře fyzické či právnické osobě, byla-li k tomu vyzvána:
  1. veterinární správou
  2. veterinářem
  3. hygienickou stanicí
  4. správou místního úřadu spadajícího pod ministerstvo životního prostředí
  5. soudem
  6. policií
  7. další podrobnosti upravuje zákon

Článek 62

 1. Opuštění či ponechání zvířete, původně pořízeného do domácnosti či pro chov, vlastnímu osudu je považováno za obzvlášť závažný zločin, za který pachateli hrozí:
  1. trest odnětí svobody nejméně na 5 let až doživotí,
  2. pokuta ve výši pětinásobku až tisícinásobku průměrné mzdy,
  3. odebrání zvířete,
  4. doživotní zákaz chovu zvířete,
  5. povinnost platit výživné, zdravotní a sociální na zvíře až do jeho smrti a pohřebné,
  6. další postihy upravuje zákon.
 2. Odmítne-li majitel nadále pečovat o zvíře, je ze zákona povinen platit výživné na zvíře až do jeho smrti a zaplatit pohřebné.
 3. Za trestný čin je považováno pořízení či nákup domácího, chovného či jiného zvířete bez schvalovacího procesu a povolení od:
  1. Ministerstva životního prostředí a ochrany zvířat,
  2. Státní veterinární správy,
  3. místního úřadu,
  4. Státní hygienické správy.
 4. Za závažný trestný čin je považováno lovení, odchyt nebo zabití domácího, chovného či jiného zvířete bez schvalovacího procesu a povolení od:
  1. Ministerstva životního prostředí a ochrany zvířat,
  2. Státní veterinární správy,
  3. místního úřadu,
  4. Státní hygienické správy.
 5. Neplacení výživného, na zdravotní a sociální péči za zvíře, je považováno za trestný čin a pachateli hrozí:
  1. exekuce na mzdu,
  2. exekuce na majetek,
  3. doměření nezaplaceného výživného,
  4. pokuta ve výši až padesátinásobku mzdy
  5. veřejně prospěšné práce zdarma pro stát,
  6. trest odnětí svobody.

Článek 63

Sociální operační program je určen pro koordinaci sociálně integrační politiky v rámci ochrany bezpečnosti a zájmů jednotlivce, společnosti a státu, který je ze zákona povinen využívat tento technologicky vyspělý systém, jako nezbytnou součást sociální politiky státu.

Článek 64

Etokratické právní normy upravují rozsah úkolů a povinností pro provozování sociálního operačního programu, mezi které patří:

 1. sociálně integrační politika v rámci rozvoje lidských hodnot tvořících kmenovou strukturu morální a sociální integrity jednotlivce, společnosti a státu,
 2. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci výchovy a vzdělávání a sociální transformace,
 3. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci sociální péče, sociálních dávek, příspěvků, dotační politiky a podpory,
 4. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci služeb,
 5. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci zdravotní péče a služeb,
 6. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci ochrany a bezpečnosti jednotlivce, společnosti a státu,
 7. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci integrace a začleňování národnostních menšin, nepřizpůsobivých občanů, odsouzených občanů, zdravotně či sociálně handicapovaných občanů, občanů se zvláštními charakterovými vadami, občanů vyloučených či odloučených ze společnosti aj.,
 8. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci boje proti nezaměstnanosti, chudobě či bídě,
 9. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci boje proti celosvětové sociální depresi,
 10. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci penzijní či důchodové politiky státu,
 11. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci přerozdělování mandatorních výdajů,
 12. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci sociálního pojištění,
 13. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci zdravotního pojištění,
 14. koordinační a prevenční sociální politika státu v rámci pojištění úrazu a nezaměstnanosti, které je ze zákona součástí sociálního pojištění,
 15. koordinační a prevenční sociální politika státu pro krizové, dostupné či dočasné sociální bydlení či ubytování,
 16. koordinační a prevenční sociální politika státu pro migrační politiku,
 17. koordinační a prevenční sociální politiku státu v dalších oblastech sociálního života upravuje a rozšiřuje zákon.

Článek 65

Sociálně bezpečnostní a ochranná politika státu je součástí mezinárodního a vnitrostátního práva majícího ochranné, bezpečnostní a kontrolní systémy, které jsou neodmyslitelnou součástí etokratického právního řádu.

 1. Sociální prezidium,
 2. Bezpečnostní úřad pro ochranu sociální integrity občana, společnosti a státu,
 3. zvláštní odbor Sociálního prezidia pro ochranu, péči, výchovu a vzdělávání nezletilých osob,
 4. Bezpečnostní a inspekční úřad pro mezinárodní sociální politiku,
 5. Bezpečnostní a inspekční úřad pro sociální a daňovou politiku státu,
 6. Bezpečnostní a inspekční úřad pro finanční a mandatorní politiku státu,
 7. Bezpečnostní a inspekční úřad pro sociální správu a řízení,
 8. Inspekční úřad pro ochranu zdravotní péče a služeb,
 9. Inspekční a dozorový úřad pečovatelských služeb,
 10. Inspekční a dozorový úřad pro poskytování sociálních služeb,
 11. Bezpečnostní úřad pro ochranu sociálního integrovaného systému,
 12. další bezpečnostní systémy v rámci sociálně bezpečnostní a ochranné politiky státu upravuje zákon.

Článek 66

Součástí Sociální ústavy a etokratického právního řádu je migrační a integrační politika státu, jejíž činnost je koordinována v rámci:

 1. zákona o migrační a integrační politice státu,
 2. cizinecké a mezinárodní policie,
 3. armády,
 4. mezinárodních bezpečnostních sil,
 5. bezpečnostních složek státu,
 6. Světové zdravotnické organizace,
 7. Listiny práv a svobod,
 8. mezinárodního práva,
 9. mezinárodních politických institucí,
 10. mezinárodních dohod,
 11. mezinárodních finančních institucí,
 12. mezinárodních organizací.
 13. Koordinační činnost jiných organizací a institucí zapojených do migrační a integrační politiky státu upravuje zákon.

Článek 67

Součástí Sociální ústavy a etokratického právního řádu je azylová politika státu, jejíž činnost je koordinována v rámci:

 1. zákona o azylové politice státu,
 2. cizinecké a mezinárodní policie,
 3. armády,
 4. mezinárodních bezpečnostních sil,
 5. bezpečnostních složek státu,
 6. Světové zdravotnické organizace,
 7. Listiny práv a svobod,
 8. mezinárodního práva,
 9. mezinárodních politických institucí,
 10. mezinárodních dohod,
 11. mezinárodních finančních institucí,
 12. mezinárodních organizací.
 13. Koordinační činnost jiných organizací a institucí zapojených do azylové politiky státu upravuje zákon.

Článek 68

Součástí Sociální ústavy a etokratického právního řádu je přistěhovalecká politika státu, jejíž činnost je koordinována v rámci:

 1. zákona o přistěhovalecké politice státu,
 2. cizinecké a mezinárodní policie,
 3. armády,
 4. mezinárodních bezpečnostních sil,
 5. bezpečnostních složek státu,
 6. Světové zdravotnické organizace,
 7. Listiny práv a svobod,
 8. mezinárodního práva,
 9. mezinárodních politických institucí,
 10. mezinárodních dohod,
 11. mezinárodních finančních institucí,
 12. mezinárodních organizací.
 13. Koordinační činnost jiných organizací a institucí zapojených do přistěhovalecké politiky státu upravuje zákon.

Článek 69

 1. Součástí Sociální ústavy a etokratického právního řádu je resocializační program, který je určen osobám umístěným:
  1. v sociálních předškolních zařízeních,
  2. v sociálních školních zařízeních,
  3. v sociálních zařízeních,
  4. v sociálních ústavech,
  5. v sociálních výchovných ústavech a zařízeních,
  6. v sociálních detenčních ústavech a zařízeních,
  7. v sociálních ústavech se zvláštním dohledem,
  8. v sociálních ústavech s ochranným dohledem,
  9. v sociálních ústavech pro zvláštní delikventy,
  10. v ghettech,
  11. ve všech typech věznic,
  12. v azylových domech a v zónách pro imigranty,
  13. v dalších zařízeních, která určuje zákon.
 2. Resocializační program je v rámci každodenní pětihodinové výchovné výuky zaměřen na převýchovu osob, které vstupují nebo se navrací do společenského života.
 3. Výchovná výuka má charakter komplexní struktury klasického pojetí výuky (didaktický trojúhelník - učitel, žák, obsah), v jehož rámci jsou studijní předměty, a to:
  1. občanská etokratická nauka,
  2. hlavní studijní předmět - základní principy o lidských hodnotách majících kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu a jejich význam v praktickém životě:
  3. STATEČNOST - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti, II. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti, III SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti, IV. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy,
  4. morální a duchovní integrita občana, společnosti a státu a její význam v praktickém životě,
  5. zločinné jednání jako důsledek deformace a devalvace morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu,
  6. analýza a rozklad příčin a následků zločinného jednání či smýšlení,
  7. hledání a rozvoj lidských hodnot v rámci morální a sociální integrity,
  8. naplňování lidských hodnot v rámci morální a sociální integrity, jako základní smysl života,
  9. hlavní studijní předmět - čtení, psaní, počítání
  10. hlavní studijní předmět - Sociální ústava, Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod, Daňová ústava,
  11. hlavní studijní předmět - naplňování lidských hodnot v rámci morální a sociální integrity, jako základního smyslu života
  12. ostatní základní předměty - dějepis, vlastivěda, mezinárodní vztahy, výuka v rámci nových technologií, internet a práce s internetem, životní prostředí, globalizace, etokracie, ostatní specializované či odborné předměty aj.
  13. písemné a ústní zkoušky,
  14. závěrečné zkoušky a získání diplomu vyššího odborného studia,
  15. zákon hovoří o dalších učebních předmětech, o pokračování výuky v civilním prostředí a o dokončení výuky a získání diplomu v civilním prostředí.
 4. Výchovnou výuku ve všech sociálních ústavech a zařízeních, včetně věznic, vykonávají profesionální manažerské týmy s dlouhodobou praxí, konkrétním programovým a dlouhodobým plánem, metodikou výuky, koncepčním plánem a dalšími nutnými strategickými návrhy, které definuje zákon.,
 5. Do kategorie profesionálních manažerských týmů, zabývajících se výchovnou výukou osob nacházejících se v sociálních ústavech a zařízeních, včetně věznic, patří:
  1. učitelé s dlouhodobou praxí a morálním kreditem,
  2. pedagogové s dlouhodobou praxí a morálním kreditem,
  3. sociologové s dlouhodobou praxí a morálním kreditem,
  4. filosofové s dlouhodobou praxí a morálním kreditem,
  5. vychovatelé s dlouhodobou praxí a morálním kreditem,
  6. pečovatelé s dlouhodobou praxí a morálním kreditem,
  7. pěstouni s dlouhodobou praxí a morálním kreditem,
  8. odborníci z probační a mediační služby s dlouhodobou praxí a morálním kreditem.
  9. Ostatní odborné pracovníky určuje zákon.

Článek 70

 1. Součástí integračního začleňování je sociální rodina, která je neoddělitelnou a nezpochybnitelnou součástÍ etokratického zřízení, mající z právního i sociálního hlediska srovnatelné postavení jako standardní rodina.
 2. Sociální rodina je uskupení osob sociálně spjatých, majících za cíl dosažení vyšší kvality životní úrovně a sociálních jistot v rámci:
  1. sociálního podnikání,
  2. posilování osobní či společné sociální, morální a duchovní integrity,
  3. lepšího uplatnění v běžném a praktickém životě,
  4. začleňování a integrace sociálně handicapovaných osob,
  5. začleňování a integrace sociálně vyloučených osob,
  6. začleňování a integrace sociálně nepřizpůsobivých osob,
  7. začleňování a integrace opuštěných a starých lidí,
  8. začleňování a integrace přijatých imigrantů,
  9. začleňování a integrace zdravotně handicapovaných osob,
  10. začleňování a integrace osob, které mají podobné vize a cíle, jež jsou v souladu se sociálními, morálními a duchovními hodnotami a etokratickým právním řádem.

Článek 71

 1. Stát je ze zákona povinen v rámci ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, které jsou nezpochybnitelnou součástí lidských hodnot majících kmenovou strukturu morální a sociální integrity střežit a pečovat o čistotu a pořádek na:
  1. všech pozemních, místních a účelových komunikacích,
  2. všech dopravních cestách, silnicích a dálnicích,
  3. všech veřejných i neveřejných prostorech či prostranstvích,
  4. všech veřejných i neveřejných oblastech, teritoriích, zónách aj..
  5. Další pevná zařízení a veřejné či neveřejné plochy upravuje zákon.
 2. Za nedůslednou ochranu a péči o čistotu a pořádek hrozí zodpovědným fyzickým či právnickým osobám, obcím, krajům, regionům, teritoriím nebo státu:
  1. trestní stíhání za spáchaný zločin,
  2. pokuta v rozsahu až stotisícinásobku průměrné mzdy,
  3. veřejně prospěšné práce.
  4. Další sankce upravuje zákon.
 3. Ohrozí-li fyzická či právnická osoba ochranu veřejného zdraví znečišťováním životního prostředí na veřejném či neveřejném prostranství, vystavuje se riziku:
  1. trestního stíhání,
  2. pokuty v rozsahu až stotisícinásobku průměrné mzdy,
  3. veřejně prospěšných prací.
  4. Další sankce upravuje zákon.
 4. Ohrozí-li ochranu veřejného zdraví znečišťováním životního prostředí na veřejném či neveřejném prostranství majitel psa či jiného zvířete, bude za spáchaný zločin potrestán:
  1. možností odnětí svobody až na jeden rok
  2. pokutou v rozsahu od třínásobku až tisícinásobku průměrné mzdy,
  3. veřejně prospěšnými pracemi v rozsahu nejméně 24 měsíců,
  4. podáním návrhu k soudu pro odebrání zvířete a určení výživného a na zdravotní a sociální péči
  5. exekucí na majetek v případě nesplácení výživného a zdravotního a sociálního na péči zvířete
  6. další sankce upravuje zákon

Článek 72

 1. Sociální ústava poskytuje zaměstnancům při navázání pracovněprávních vztahů se zaměstnavateli sociální a právní záruky, vyplývající z:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu,
  2. Sociální ústavy,
  3. Nadnárodní ústavy, Charta civilis a Listiny práv a svobod,
  4. Daňové ústavy,
  5. etokratického právního řádu,
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod,
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
  8. autority, jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu.
 2. Sociální ústava poskytuje zaměstnavatelům při navázání pracovněprávních vztahů se zaměstnanci sociální a právní záruky, vyplývající z:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu,
  2. Sociální ústavy,
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod,
  4. Daňové ústavy,
  5. etokratického právního řádu,
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod,
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
  8. autority, jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu.
 3. Sociální ústava poskytuje osobám samostatně výdělečně činným sociální a právní záruky, vyplývající z:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu,
  2. Sociální ústavy,
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod,
  4. Daňové ústavy,
  5. etokratického právního řádu,
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod,
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
  8. autority, jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu.

Článek 73

 1. Sociální ústava ukládá každému občanovi etokratického státu za povinnost předložit zaměstnavateli před sepsáním smlouvy o navázání pracovního poměru tyto podklady:
  1. lékařskou zprávu o zdravotním stavu a způsobilosti,
  2. lékařskou zprávu o duševním stavu a způsobilosti,
  3. lékařskou zprávu, že zaměstnanec netrpí žádnou infekční, virovou či jinou závažnou nemocí, která by ohrožovala život a zdraví spoluobčanů,
  4. posudek z předchozího zaměstnání s vyjádřením o schopnostech zaměstnance,
  5. posudek z předchozího zaměstnání s vyjádřením o morální integritě, založené na poctivém jednání a chování zaměstnance,
  6. posudek z předchozího zaměstnání s vyjádřením o důvodech ukončení pracovního poměru,
  7. životopis zaměstnance.
  8. Další podmínky pro přijetí upravuje zákoník práce a etokratický právní řád.
 2. S žádným občanem nesmí být navázán pracovní poměr, jestliže nebyly řádně dodrženy veškeré zákonné podmínky vyplývající z:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu,
  2. Sociální ústavy,
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod,
  4. Daňové ústavy,
  5. etokratického právního řádu,
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod,
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
  8. autority, jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu.
 3. Trestní stíhání v rozsahu upraveném zákonem hrozí každému zaměstnanci, který:
  1. porušuje zákon,
  2. úmyslně poškozuje dobré jméno firmy, společnosti aj.,
  3. vlastní nedbalostí způsobí škodu druhému,
  4. vlastní nedbalostí omezí práva druhého,
  5. vlastní nedbalostí ohrozí druhého na životě,
  6. nezodpovědným chováním znehodnocuje dobré jméno osoby fyzické, osoby právnické, firmy, společnosti aj.,
  7. nezodpovědným chováním znehodnocuje práci a snahu osoby fyzické, osoby právnické, firmy, společnosti aj.,
  8. vykonává nedovolenou činnost na úkor zaměstnavatele, osoby fyzické, osoby právnické, firmy, společnosti aj.,
  9. porušuje pracovní kázeň vyplývající z právních předpisů a morálních principů.
  10. Další postihy upravuje zákoník práce a etokratický právní řád.

Článek 74

 1. Sociální ústava ukládá každému zaměstnavateli za povinnost předložit žadateli o zaměstnání:
  1. posudek o důvěryhodnosti firmy, společnosti aj.,
  2. posudek o bezdlužnosti firmy, společnosti aj.,
  3. posudek od finančního úřadu,
  4. kritéria a požadavky firmy, společnosti aj. vůči zaměstnanci,
  5. právní záruky firmy, společnosti aj. o řádném plnění veškerých podmínek vyplývajících ze zákona vůči zaměstnanci,
  6. morální záruky firmy, společnosti aj. o řádném plnění veškerých podmínek vyplývajících z morální integrity občana, společnosti a státu vůči zaměstnanci,
  7. finanční záruky firmy, společnosti aj. o řádném plnění platebních podmínek vyplývajících ze zákona vůči zaměstnanci,
  8. životopis firmy, společnosti aj.
  9. Další podmínky pro předložení podkladů upravuje zákoník práce a etokratický právní řád.
 2. S žádnou firmou, společností aj. nesmí občan navázat pracovní poměr, jestliže nebyly řádně dodrženy veškeré zákonné podmínky vyplývající z:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu,
  2. Sociální ústavy,
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod,
  4. Daňové ústavy,
  5. etokratického právního řádu,
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod,
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
  8.  autority, jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu.
 3. Trestní stíhání v rozsahu upraveném zákonem hrozí každému zaměstnavateli, který:
  1. porušuje zákon,
  2. úmyslně poškozuje dobré jméno zaměstnance,
  3. vlastní nedbalostí způsobí škodu zaměstnanci,
  4. vlastní nedbalostí omezí práva zaměstnance,
  5. vlastní nedbalostí ohrozí zaměstnance na životě,
  6. porušuje Listinu práv a svobod,
  7. nezodpovědným chováním znehodnocuje práci a snahu zaměstnance,
  8. páchá trestnou činnost vůči zaměstnanci,
  9. porušuje pracovní kázeň vyplývající z právních předpisů a morálních principů vůči zaměstnanci.
  10. Další postihy upravuje zákoník práce a etokratický právní řád.

Článek 75

Podle Nadnárodní ústavy je stát ze zákona povinen trestně stíhat osobu fyzickou či právnickou ze spáchání zvlášť závažného zločinu, kterým je poskytování zkreslených, falešných, populistických, klamavých či podvodných informací, které ve všech aspektech a formách ohrožují sociální, morální a duchovní integritu jednotlivce, společnosti a státu, včetně mravní výchovy či kvality životní úrovně a sociálních jistot.

HLAVA DRUHÁ

Závazek za převzetí zodpovědnosti za svou vlast

Článek 76

 1. Občan etokratického státu, který dosáhl plnoletosti a je právně způsobilý, přebírá v rámci své svrchované svéprávnosti plnou odpovědnost za své chování a svou zemi, ve které vyrůstá, žije a pracuje či přebývá.
 2. Občan je povinen chránit a pečovat o svou vlast z podstaty vyplývající z:
  1. z morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. ze Sociální ústavy
  3. z Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. z Daňové ústavy
  5. z etokratického právního řádu
  6. z mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. z ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. z autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Závazek občana chránit a pečovat o svou vlast vyplývá z naplňování lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 4. Způsob, jakým by měl zletilý občan chránit a pečovat o svou vlast, vyplývá:
  1. z morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. ze Sociální ústavy
  3. z Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. z Daňové ústavy
  5. z etokratického právního řádu
  6. z mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. z ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. z autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 5. Občan, který je neodpovědný a bezohledný vůči své vlasti, naplňuje skutkovou podstatu morálního zločinu či trestného činu, za který za který mu hrozí morální napomenutí až doživotí.

Článek 77

Zletilý občan při obdržení občanského průkazu prokazujícího jeho plnoletost navíc od státu získává v rámci slavnostní příležitosti „STÁTNÍ DIPLOM”, ve kterém svým podpisem stvrzuje trvalý závazek o převzetí plné odpovědnosti za své chování a svou vlast, o kterou pečuje prostřednictvím:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 78

 1. Každý cizí státní příslušník je ze zákona povinen dodržovat etokratický právní řád v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Cizí státní příslušník, který nerespektuje etokratický právní řád, bude na základě soudního rozhodnutí povinen opustit zemi do 48 hodin. V opačném případě mu hrozí deportace do jeho vlasti, a finanční náklady vynaložené na deportaci budou soudně vymáhány prostřednictvím mezinárodního právního řádu.

HLAVA TŘETÍ

Povinnosti státu v rámci sociální ústavy

Článek 79

 1. Stát je prostřednictvím politiků a státního zřízení ze zákona povinen vykonávat svoji činnost tak, aby byly naplňovány lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 80

 1. Stát je ze zákona povinen prostřednictvím politiků a státního zřízení zajistit bezpečnost občanů a kvalitu jejich životní úrovně a sociálních jistot prostřednictvím:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Stát je ze zákona povinen prostřednictvím politiků a státního zřízení chránit své občany před deformací a destabilizací:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Stát je ze zákona povinen prostřednictvím politiků a státního zřízení podat trestní oznámení na jednotlivce či skupinu v případě porušení zákona nebo deformace a devalvace:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 81

Stát je ze zákona povinen prostřednictvím politiků a státního zřízení trvale prosazovat všemi prostředky lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity, budované na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
 1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti,
 2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti,
 3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti,
 4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy.

Článek 82

 1. Stát je ze zákona povinen finančně přispívat na zkvalitňování životní úrovně občana i celé společnosti.
 2. Stát je ze zákona povinen finančně přispívat na zkvalitňování sociálních jistot občana i celé společnosti.
 3. Stát je ze zákona povinen finančně přispívat na zkvalitňování ochrany zdraví občana i celé společnosti.
 4. Stát je ze zákona povinen důsledně dohlížet na řádnou výchovu a vzdělávání nezletilých osob prostřednictvím:
  1. řádné osvěty, výchovy, péče a vzdělávání, v rámci naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu,
  2. sociálních kurátorů, pracovníků, psychologů, poradců aj.
  3. probační a mediační služby pro nezletilé
  4. sociálních učitelů, vychovatelů, pěstounů, pečovatelů aj.
  5. sociálních úřadů pro výchovu, péči a vzdělávání
  6. zvláštního odboru Sociálního prezidia
  7. sociálních neziskových organizací
  8. sociálních zařízení
  9. další oblasti výchovy, péče a vzdělání pro nezletilé osoby upravuje zákon.
 5. Nezbytnou součástí řádné výchovy, péče a vzdělání u nezletilých osob je zákonem nařízená:
  1. komplexní pravidelná zdravotní prohlídka čtyřikrát do roka
  2. řádná, kvalitní a pravidelná každodenní hygiena
  3. řádná, kvalitní a pravidelná každodenní strava
  4. řádný, kvalitní a pravidelný každodenní pitný režim
  5. řádné čisté oblékání či odívání
  6. řádná každodenní čistota a pořádek v domácnosti
  7. řádný každodenní výchovný režim spojený s povinnými sportovními aktivitami
  8. důsledná výchova v osobním rozvoji nezletilého založená na morálních a duchovních hodnotách
  9. řádné podmínky pro každodenní výuku a studium
  10. řádná každodenní předškolní a školní výchova
  11. řádná každodenní mimoškolní výchova
  12. řádná pečlivá a důsledná příprava nezletilého na jeho budoucí život
 6. Zanedbávání řádné výchovy nezletilé osoby je považováno za obzvlášť závažný zločin s trestní sazbou od 5 let až doživotí.

Článek 83

 1. Výživné na nezletilou osobu je zákonem uznaná platba, kterou jsou rodiče povinni vynakládat na dítě.
 2. Neplacením výživného na nezletilou osobu je považováno za závažný zločin ohrožení řádné mravní výchovy dítěte, za který pachateli hrozí:
  1. exekuce na plat
  2. exekuce na majetek
  3. doměření nezaplaceného výživného
  4. pokuta ve výši až tisícinásobku platu
  5. veřejně prospěšné práce
  6. odnětí svobody až na 10 let

Článek 84

 1. Stát je ze zákona povinen koordinovat činnost sociálně integrační politiky:
  1. s ministerstvem pro sociální integraci
  2. se Sociálním prezidiem
  3. se Státní sociální bankou
  4. s mezinárodními politickými institucemi v rámci sociální politiky
  5. s mezinárodními finančními institucemi v rámci sociální politiky
  6. s mezinárodními organizacemi v rámci sociální politiky
  7. s Ministerstvem práce
  8. s ostatními příslušnými orgány státní a nestátní správy

Článek 85

Další povinnosti státu vyplývají ze zákona na základě:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

HLAVA ČTVRTÁ

Sociální prezidium

Článek 86

 1. Sociální prezidium je vrcholný státní orgán koordinující činnost veřejné sociální správy prostřednictvím sociálního integrovaného systému, sociálního operačního programu a odborného personálu, za který v rámci svých povinností a kompetencí ručí a odpovídá za jeho pracovní výkony.
 2. Sociální prezidium je ze své podstaty nezávislé a v rámci nadřízenosti a podřízenosti podléhá pouze horní a dolní komoře Parlamentu jako celku.

Článek 87

 1. Smyslem koordinační činnosti Sociálního prezidia je zabezpečit kontinuální rozvoj sociální integrity posilující bezpečnost, životní úroveň a sociální jistoty občanů.
 2. Sociální prezidium jako nadřízený orgán provádí prostřednictvím své koordinační činnosti v rámci sociálního integrovaného systému a sociálního operačního programu:
  1. přímý veřejný dozor nad úkony sociálních úřadů a jejich jednotlivých pracovišť
  2. přímý veřejný dozor nad úkony a činností úředníků a státních zaměstnanců
  3. přímý veřejný dozor nad metodikou práce úřadů a jejich jednotlivých pracovišť
  4. přímý veřejný dozor nad metodikou práce úředníků a státních zaměstnanců
  5. přímý veřejný dozor nad řešením sociální politiky státu v rámci přerozdělování kompetencí a úkolů na všech sociálních pracovištích
  6. přímý veřejný dozor nad přerozdělováním mandatorních výdajů
  7. přímý veřejný dozor nad přerozdělováním mzdových prostředků
  8. přímý veřejný dozor nad penzijním systémem
  9. přímý veřejný dozor nad systémem přerozdělování sociálních dávek
  10. přímý veřejný dozor nad systémem financování porodného
  11. přímý veřejný dozor nad systémem financování pohřebného
  12. přímý veřejný dozor nad systémem přídavků na dítě a podobné dotační politiky státu
  13. přímý veřejný dozor nad systémem přerozdělování sociálních dávek
  14. přímý veřejný dozor nad systémem dávek v hmotné nouzi
  15. přímý veřejný dozor nad systémem sociální podpory
  16. přímý veřejný dozor nad systémem zdravotního pojištění
  17. přímý veřejný dozor nad systémem sociálního pojištění
  18. přímý veřejný dozor nad systémem sociálních příplatků
  19. přímý veřejný dozor nad systémem sociálních plateb
  20. přímý a veřejný dozor nad systémem sociálního bydlení
  21. přímý veřejný dozor nad systémem sociálních náhrad
  22. přímý veřejný dozor nad systémem sociální péče a služeb
  23. přímý a veřejný dozor nad systémem rodiny, sociální rodiny a státu
  24. další dozor nad jednotlivými systémy a úkoly upravuje zákon
 3. Sociální prezidium jako nadřízený orgán je přímo spoluodpovědné za:
  1. rozpočet pro koordinační činnost sociální a personální politiky státu
  2. mandatorní výdaje státu
  3. sociální a integrační politiku státu
  4. financování jednotlivých sociálních služeb
  5. koordinační činnost sociální a integrační politiky státu
  6. personální obsazení na úřadech a ve státních orgánech v rámci koordinační činnosti sociální a personální politiky státu
  7. personální marketing na úřadech a ve státních orgánech v rámci koordinační činnosti sociální a personální politiky státu
  8. obecní, krajskou, regionální a teritoriální správu sociálních věcí a záležitostí, včetně poskytování sociální péče, služeb a plateb
  9. obecní, krajské, regionální a teritoriální státní orgány, sociální věci a záležitosti, včetně poskytování sociální péče, služeb a plateb
  10. obecní, krajskou, regionální a teritoriální správu pro sociální a integrační politiku státu
  11. obecní, krajskou, regionální a teritoriální správu pro sociální začleňování
  12. obecní, krajskou, regionální a teritoriální správu sociálního zabezpečení, včetně zabezpečení poskytování sociální péče, služeb a plateb
  13. obecní, krajskou, regionální a teritoriální správu sociálního zabezpečení pro penzijní politiku státu a zabezpečení poskytování sociální péče, služeb a plateb
  14. bezpečnostní úřad pro ochranu sociální integrity občana, společnosti a státu.
  15. zvláštní odbor Sociálního prezidia pro ochranu, péči, výchovu a vzdělání nezletilých osob
  16. Bezpečnostní a inspekční úřad pro právní mezinárodní sociální politiku
  17. Bezpečnostní a inspekční úřad pro sociální a daňovou politiku státu
  18. Bezpečnostní a inspekční úřad pro finanční mandatorní politiku státu
  19. Bezpečnostní a inspekční úřad pro sociální správu a řízení
  20. Inspekční úřad pro ochranu zdravotní péče a služeb
  21. Zvláštní inspekční a dozorový úřad pečovatelských služeb
  22. Zvláštní inspekční a dozorový úřad pro poskytování sociálních služeb
  23. Bezpečnostní úřad pro ochranu sociálního integrovaného systému
  24. přenesení další přímé zodpovědnosti za správu a chod úřadů, orgánů, správy, systémů, mechanismů aj. upravuje zákon

Článek 88

Sociální, politické, ekonomické, právní a bezpečnostní záruky musí být jednotlivci a celé společnosti poskytovány na základě kontinuální koordinační činností Sociálního prezidia, majícího za řízení sociálního integrovaného a sociálního operačního programu, hmotnou a trestní odpovědnost.

Článek 89

Sociální prezidium má ze zákona vyplývající povinnost zabezpečit integrační a personální politiky státu prostřednictvím sociálního integrovaného systému a sociálního operačního programu.

Článek 90

Sociální prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat činnost sociální, integrační a personální politiky státu, prostřednictvím sociálního integrovaného systému a sociálního operačního programu v rámci:

 1. koordinační spolupráce s Ministerstvem sociální integrity
 2. koordinační spolupráce s Ministerstvem financí
 3. koordinační spolupráce s Ministerstvem policie
 4. koordinační spolupráce s Ministerstvem práce
 5. koordinační spolupráce s Ministerstvem nových technologií
 6. koordinační spolupráce s Ministerstvem školství, péče a vzdělávání
 7. koordinační spolupráce s Ministerstvem pro péči o rodinu a sociální soudržnost
 8. koordinační spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti
 9. koordinační spolupráce s Ministerstvem ochrany a bezpečnostních složek státu
 10. koordinační spolupráce s Ministerstvem obrany
 11. koordinační spolupráce s Ministerstvem zahraniční politiky
 12. koordinační spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví
 13. koordinační spolupráce s Ministerstvem pro daňovou politiku
 14. koordinační spolupráce s Ministerstvem pro emigraci
 15. další koordinační spolupráci s ministerstvem upravuje zákon

Článek 91

Sociální prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat činnost sociální, integrační a personální politiky státu prostřednictvím sociálního integrovaného systému a sociálního operačního programu v rámci:

 1. koordinační spolupráce s obcemi
 2. koordinační spolupráce s kraji
 3. koordinační spolupráce s regiony
 4. koordinační spolupráce s teritorii
 5. koordinační spolupráce se státy
 6. koordinační spolupráce s mezinárodními organizacemi
 7. další spolupráci o koordinaci upravuje zákon

Článek 92

Sociální prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat činnost sociální, integrační a personální politiky státu prostřednictvím sociálního integrovaného systému a sociálního operačního programu v rámci:

 1. koordinační spolupráce s úřady
 2. koordinační spolupráce se státními institucemi
 3. koordinační spolupráce se státními organizacemi
 4. koordinační spolupráce se státními orgány
 5. koordinační spolupráce se státní administrativou
 6. koordinační spolupráce s mezinárodními orgány a institucemi
 7. další spolupráci o koordinaci upravuje zákon

Článek 93

Sociální prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat činnost sociální, integrační a personální politiky státu prostřednictvím sociálního integrovaného systému a sociálního operačního programu v rámci:

 1. koordinační spolupráce s neziskovými právnickými osobami
 2. koordinační spolupráce s neziskovými fyzickými osobami
 3. koordinační spolupráce s neziskovými institucemi
 4. koordinační spolupráce s neziskovými organizacemi
 5. koordinační spolupráce s neziskovými společnostmi
 6. koordinační spolupráce s mezinárodními organizacemi a institucemi
 7. další spolupráci o koordinaci s neziskovými organizacemi upravuje zákon

Článek 94

 1. Členové Sociálního prezidia jsou ze zákona povinni vykonávat svou činnost tak, aby jejím prostřednictvím naplňovali lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Členové Sociálního prezidia vykonávají svojí činnost pouze v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Každý člen Sociálního prezidia je ze zákona povinen složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 4. Každá osoba působící na Sociálním prezidiu je ze zákona povinna složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce.
 5. Veřejná přísaha členů Sociálního prezidia zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mne etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání, ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí

Článek 95

 1. Každý člen Sociálního prezidia je ze zákona povinen prostřednictvím svého úřadu podat trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického právního řádu nebo ohrožení, devalvace či destabilizace:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Každý člen Sociálního prezidia bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 3. Členové Sociálního prezidia jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 4. Žádného člena Sociálního prezidia nelze odvolat nebo přeložit proti jeho vůli. Výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.
 5. Funkce člena Soudního prezidia je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí ve veřejné správě.
 6. Etokratický právní řád stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon funkce člena Sociálního prezidia neslučitelný.
 7. Postavení a působnost členů Sociálního prezidia je stanovena dle etokratického právního řádu.
 8. Členové Sociálního prezidia nesmí nadále vykonávat svoji činnost, jsou-li podezříváni či obviněni z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 9. Zákonnou povinností Ministerstva pro sociální integraci je dozorovat činnost členů Sociálního prezidia.
 10. O případné vině či nevině členů Sociálního prezidia ze spáchání morálního zločinu, porušení zákona, politického zločinu nebo trestného činu smí rozhodnout pouze soud.
 11. Ministerstvo pro sociální integraci je ze zákona povinno prostřednictvím svého úřadu podat žalobu na každého člena Sociálního prezidia, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 12. Základní mzda člena Sociálního prezidia činí ...... mzdy.
 13. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že člen Sociálního prezidia bude odvolán z funkce, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 14. Členy Sociálního prezidia odvolává horní a dolní komora parlamentu jako celek.
 15. Člen Sociálního prezidia nesmí nadále vykonávat svojí činnost, je-li podezřelý či obviněný z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

HLAVA PÁTÁ

Lékařské prezidium

Článek 96

 1. Lékařské prezidium je vrcholný státní orgán koordinující a dozorující činnost ochrany veřejného zdraví a zabezpečení zdravotní péče a služeb, které vykonává vysoce odborný zdravotnický personál.
 2. Lékařské prezidium je ze své podstaty autonomní a v rámci nadřízenosti a podřízenosti podléhá pouze horní a dolní komoře parlamentu jako celku.
 3. Jednotlivé členy Lékařského prezidia volí horní a dolní komora parlamentu jako celek.

Článek 97

Smyslem koordinační činnosti Lékařského prezidia je zabezpečit a prohlubovat kontinuální rozvoj ochrany veřejného zdraví a zdravotní péče a služeb.

Článek 98

 1. Sociální ústava ze zákona ukládá Ministerstvu zdravotnictví a Lékařskému prezidiu shromažďovat a ukládat veškeré údaje o klientech a pacientech v rámci zabezpečení a prohlubování kontinuální ochrany, péče a rozvoje veřejného zdraví.
 2. Sociální ústava ukládá za povinnost nazývat fyzickou osobu klientem, jestliže se s ničím neléčí a chodí pouze na preventivní prohlídky, které jsou ze zákona povinné.
 3. Sociální ústava ukládá za povinnost nazývat fyzickou osobu pacientem, jestliže je v procesu léčby či léčení.

Článek 99

 1. Sociální ústava zaručuje diagnostický operační systém, jehož prostřednictvím se zvyšuje míra výkonnosti, osobní zodpovědnosti, odbornosti a kvality při poskytování zdravotní ochrany veřejného zdraví, zdravotní péče a služeb.
 2. V rámci zvyšování kvality a ochrany veřejného zdraví je každý lékař morálně a trestně odpovědný za správné určení diagnózy u vyšetřovaného pacienta.
 3. V rámci zvyšování kvality a ochrany veřejného zdraví je každý lékař morálně a trestně odpovědný za správný způsob léčby pacienta, kterého má ve své péči.
 4. Lékař, který svou neschopností ohrozí klienta či pacienta na životě a zdraví v rámci prevence, špatné diagnózy či léčby, bude stíhán za trestný čin ohrožení na životě a zdraví klienta či pacienta.
 5. Lékař, který svou neschopností ohrozí klienta či pacienta na životě a zdraví v rámci prevence, špatné diagnózy či léčby, bude za spáchaný trestný čin potrestán:
  1. odnětím svobody na pět měsíců až doživotí
  2. doživotním zákazem vykonávané činnosti
  3. zaplacením způsobené škody klientovi, pacientovi, případně příbuzným
 6. Lidé ze zdravotnického personálu, kteří svou neschopností ohrozí klienta či pacienta na životě a zdraví v rámci prevence, špatné péče či léčby, budou za spáchaný trestný čin potrestáni:
  1. odnětím svobody na pět měsíců až doživotí
  2. doživotním zákazem vykonávané činnosti
  3. zaplacením způsobené škody klientovi, pacientovi, případně příbuzným

Článek 100

Lékařské prezidium provádí přímý dozor a kontrolu nad zabezpečením kontinuálního rozvoje ochrany veřejného zdraví, zdravotní péče a služeb, prostřednictvím diagnostického operačního programu, který monitoruje:

 1. personální zabezpečení a obsazování či přiřazování zdravotnického personálu na jednotlivá pracoviště
 2. metodiku práce zdravotnického personálu na jednotlivých pracovištích
 3. financování v rámci kontinuálního rozvoje kvality a ochrany veřejného zdraví, zdravotní péče a sociálních služeb
 4. přerozdělování mzdových prostředků určených pro zdravotnický personál
 5. centralizovaný nákup zdravotnického zařízení a materiálu
 6. platby za veškeré služby a pronájmy
 7. způsob poskytování zdravotních služeb a péče
 8. způsob a kvalita komunikace zdravotního personálu s klienty a pacienty
 9. způsob a kvalita provádění prevence a léčby
 10. výkonnost a odbornost při provádění prevence a léčby
 11. včasné zahájení kontroly a léčby
 12. ochranu a bezpečnost klientů a pacientů
 13. ochranu a bezpečnost zdravotnického personálu
 14. vstřícnost a ohleduplnost zdravotnického personálu vůči klientům a pacientům
 15. odborné zacházení a odbornou a včasnou péči na pohotovostních centrech
 16. další činnost a dohled nad jednotlivými operačními systémy v rámci ochrany veřejného zdraví a poskytování zdravotní péče a služeb upravuje zákon

Článek 101

Lékařské prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat činnost ochrany veřejného zdraví a poskytování zdravotní péče a služeb prostřednictvím diagnostického operačního programu a sociálního systému v rámci:

 1. koordinační spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví
 2. koordinační spolupráce s Ministerstvem financí
 3. koordinační spolupráce s Ministerstvem policie
 4. koordinační spolupráce s Ministerstvem práce
 5. koordinační spolupráce s Ministerstvem nových technologií
 6. koordinační spolupráce s Ministerstvem školství, péče a vzdělávání
 7. koordinační spolupráce s Ministerstvem pro péči o rodinu a sociální soudržnost
 8. koordinační spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti
 9. koordinační spolupráce s Ministerstvem ochrany a bezpečnostních složek státu
 10. koordinační spolupráce s Ministerstvem pro daňovou politiku
 11. koordinační spolupráce s Ministerstvem pro emigraci
 12. další koordinační spolupráci s ministerstvem upravuje zákon

Článek 102

Lékařské prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat činnost sociálně personální politiky státu, kontinuálního rozvoje ochrany veřejného zdraví a poskytování zdravotní péče a služeb, prostřednictvím diagnostického operačního programu v rámci:

 1. koordinační spolupráce s obcemi
 2. koordinační spolupráce s kraji
 3. koordinační spolupráce s regiony
 4. koordinační spolupráce s teritorii
 5. koordinační spolupráce se státy
 6. koordinační spolupráce s mezinárodními organizacemi
 7. další spolupráci o koordinaci upravuje zákon

Článek 103

Lékařské prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat činnost personální politiky státu a kontinuálního rozvoje ochrany veřejného zdraví a poskytování zdravotní péče a služeb, prostřednictvím diagnostického operačního programu v rámci:

 1. koordinační spolupráce s úřady
 2. koordinační spolupráce se státními institucemi
 3. koordinační spolupráce se státními organizacemi
 4. koordinační spolupráce se státními orgány
 5. koordinační spolupráce se státní administrativou
 6. koordinační spolupráce s mezinárodními orgány a institucemi
 7. další spolupráci o koordinaci upravuje zákon

Článek 104

Lékařské prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat činnost personální politiky státu a kontinuálního rozvoje ochrany veřejného zdraví a poskytování zdravotní péče a služeb, prostřednictvím diagnostického operačního programu v rámci:

 1. koordinační spolupráce s neziskovými právnickými osobami
 2. koordinační spolupráce s neziskovými fyzickými osobami
 3. koordinační spolupráce s neziskovými institucemi
 4. koordinační spolupráce s neziskovými organizacemi
 5. koordinační spolupráce s neziskovými společnostmi
 6. koordinační spolupráce s mezinárodními organizacemi a institucemi
 7. další spolupráci o koordinaci s neziskovými organizacemi upravuje zákon

Článek 105

 1. Členové Lékařského prezidia jsou ze zákona povinni vykonávat svoji činnost tak, aby jejím prostřednictvím naplňovali lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Členové Lékařského prezidia vykonávají svoji činnost pouze v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Každý člen Lékařského prezidia je ze zákona povinen složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 4. Každá osoba působící na Lékařském prezidiu je ze zákona povinna složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce:
 5. Veřejná přísaha členů Lékařského prezidia zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mne etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení veřejné přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí

Článek 106

 1. Každý člen Lékařského prezidia je ze zákona povinen prostřednictvím svého úřadu podat trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického právního řádu nebo ohrožení, devalvace či destabilizace:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Každý člen Lékařského prezidia bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 3. Členové Lékařského prezidia jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 4. Žádného člena Lékařského prezidia nelze odvolat nebo přeložit proti jeho vůli. Výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.
 5. Funkce člena Lékařského prezidia je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí ve veřejné správě.
 6. Etokratický právní řád stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon funkce člena Lékařského prezidia neslučitelný.
 7. Postavení a působnost členů Lékařského prezidia je stanovena dle etokratického právního řádu.
 8. Členové Lékařského prezidia nesmí nadále vykonávat svou Činnost, jsou-li podezříváni či obviněni z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 9. Zákonnou povinností Ministerstva zdravotnictví je dozorovat činnost členů Lékařského prezidia.
 10. O případné vině či nevině členů Lékařského prezidia ze spáchání morálního zločinu, porušení zákona, politického zločinu nebo trestného činu smí rozhodnout pouze soud.
 11. Ministerstvo zdravotnictví je ze zákona povinno prostřednictvím svého úřadu podat žalobu na každého člena Lékařského prezidia, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 12. Základní mzda člena Lékařského prezidia činí ...... mzdy.
 13. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že člen Lékařského prezidia bude odvolán z funkce, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 14. Členy Lékařského prezidia odvolává horní a dolní komora parlamentu jako celek.
 15. Člen Lékařského prezidia nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezřelý či obviněný z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

HLAVA ŠESTÁ

Školské prezidium

Článek 107

Školské prezidium je vrcholný státní orgán koordinující veškerou činnost ve školství včetně výchovy a vzdělávání žáků a studentů, na všech úrovních vzdělávací soustavy a přísného výběru vysoce odborných pedagogických pracovníků, včetně školského personálu pro činnost ve školství.

Článek 108

 1. Školské prezidium je ze své podstaty autonomní a v rámci nadřízenosti a podřízenosti podléhá pouze horní a dolní komoře parlamentu jako celku.
 2. Jednotlivé členy školského prezidia volí horní a dolní komora parlamentu jako celek.

Článek 109

 1. Sociální ústava ze zákona ukládá Ministerstvu školství a Školskému prezidiu povinnost shromažďovat a ukládat prostřednictvím sociálního operačního programu veškeré údaje o žácích a studentech v rámci odborného a vysoce kvalitního vzdělávání a řádné výchovy.
 2. Sociální ústava ze zákona ukládá Ministerstvu školství a Školskému prezidiu povinnost shromažďovat a ukládat prostřednictvím sociálního operačního programu veškeré údaje o pedagogických pracovnících v rámci dohledu a kontroly nad jejich poskytováním odborné a kvalitní výuky a výchovy žáků a studentů na všech úrovních vzdělávací soustavy.

Článek 110

Součástí kontinuálního rozvoje vzdělávání a výchovy žáků a studentů na všech úrovních vzdělávací soustavy je sociální operační program, jehož prostřednictvím se zvyšuje míra výkonnosti a odbornosti při poskytování a zabezpečování odborné a kvalitní výuky a výchovy.

Článek 111

 1. Sociální ústava ukládá státu za povinnost ochránit, zabezpečit a budovat vzdělávací systém žáků a studentů na všech úrovních vzdělávací soustavy v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Sociální ústava ukládá státu za povinnost, vzdělávat a vychovávat žáky a studenty na všech úrovních vzdělávací soustavy v rámci povinné výuky:
  1. o morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. o Sociální ústavě
  3. o Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. o Daňové ústavě
  5. o etokratickém právním řádu
  6. o mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
  7. o ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. o autoritě, jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu
 3. Základním principem osobního a vzdělávacího rozvoje žáků a studentů je naplňovat lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 112

Trvalou součástí výuky, výchovy a vzdělávání na všech úrovních vzdělávací soustavy je kromě specializovaných oborů rovněž složení státních zkoušek (vysvědčení, maturita, státní zkouška) z předmětů, jimiž jsou:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 113

Školské prezidium provádí přímý dozor a kontrolu nad zabezpečením kontinuálního rozvoje vzdělávání a výchovy prostřednictvím sociálního operačního programu, který monitoruje:

 1. personální zabezpečení a obsazování či přeřazování pedagogických pracovníků školského personálu na jednotlivá pracoviště
 2. metodiku práce pedagogických pracovníků na všech úrovních vzdělávací soustavy
 3. finanční politiku v rámci kontinuálního rozvoje vzdělávání a výchovy žáků a studentů na všech úrovních vzdělávací soustavy
 4. přerozdělování mzdových prostředků určených pro pedagogické pracovníky a školský personál
 5. státní centralizovaný nákup školního zařízení, produktů a materiálu
 6. platby za veškeré služby a pronájmy
 7. způsob vzdělávání a výchovy
 8. způsob a kvalitu komunikace pedagogických pracovníků se žáky a studenty na všech úrovních vzdělávací soustavy
 9. způsob a kvalitu mimoškolní činnosti
 10. výkonnost a odbornost pedagogických pracovníků
 11. ochranu a prevenci zdraví u žáků a studentů na všech úrovních vzdělávací soustavy
 12. další úkoly a povinnosti Školského prezidia upravuje zákon

Článek 114

 1. Sociální ústava ukládá státu za povinnost trvale dbát na ochranu a prevenci zdraví u žáků a studentů na všech úrovních vzdělávací soustavy.
 2. Sociální ústava ukládá státu za povinnost trvale vzdělávat žáky a studenty na všech úrovních vzdělávací soustavy o ochraně a prevenci zdraví a zdravého stravování.
 3. Sociální ústava ukládá státu za povinnost trvale vzdělávat žáky a studenty na všech úrovních vzdělávací soustavy o ochraně životního prostředí.
 4. Sociální ústava ukládá státu za povinnost trvale vzdělávat žáky a studenty na všech úrovních vzdělávací soustavy o ochraně zvířat a živých tvorů a péči o ně.

Článek 115

Školské prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat svoji činnost prostřednictvím sociálního operačního programu v rámci:

 1. koordinační spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví
 2. koordinační spolupráce s Ministerstvem financí
 3. koordinační spolupráce s Ministerstvem policie
 4. koordinační spolupráce s Ministerstvem práce
 5. koordinační spolupráce s Ministerstvem nových technologií
 6. koordinační spolupráce s Ministerstvem školství, péče a vzdělávání
 7. koordinační spolupráce s Ministerstvem pro péči o rodinu a sociální soudržnost
 8. koordinační spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti
 9. koordinační spolupráce s Ministerstvem ochrany a bezpečnostních složek státu
 10. koordinační spolupráce s Ministerstvem pro daňovou politiku
 11. koordinační spolupráce s Ministerstvem pro emigraci
 12. další koordinační spolupráci s ministerstvy upravuje zákon

Článek 116

Školské prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat činnost sociální a personální politiky státu a kontinuálního rozvoje výchovy a vzdělávání žáků a studentů, prostřednictvím sociálního operačního programu v rámci:

 1. koordinační spolupráce s obcemi
 2. koordinační spolupráce s kraji
 3. koordinační spolupráce s regiony
 4. koordinační spolupráce s teritorii
 5. koordinační spolupráce se státy
 6. koordinační spolupráce s mezinárodními organizacemi
 7. další spolupráci o koordinaci upravuje zákon

Článek 117

Školské prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat činnost personální politiky státu a kontinuálního rozvoje výchovy a vzdělávání žáků a studentů prostřednictvím sociálního operačního programu v rámci:

 1. koordinační spolupráce s úřady
 2. koordinační spolupráce se státními institucemi
 3. koordinační spolupráce se státními organizacemi
 4. koordinační spolupráce se státními orgány
 5. koordinační spolupráce se státní administrativou
 6. koordinační spolupráce s mezinárodními orgány a institucemi
 7. další spolupráci o koordinaci upravuje zákon

Článek 118

Školské prezidium má ze zákona vyplývající povinnost koordinovat činnost personální politiky státu a kontinuálního rozvoje výchovy a vzdělávání žáků a studentů, prostřednictvím sociálního operačního programu v rámci:

 1. koordinační spolupráce s neziskovými právnickými osobami
 2. koordinační spolupráce s neziskovými fyzickými osobami
 3. koordinační spolupráce s neziskovými institucemi
 4. koordinační spolupráce s neziskovými organizacemi
 5. koordinační spolupráce s neziskovými společnostmi
 6. koordinační spolupráce s mezinárodními organizacemi a institucemi
 7. další spolupráci o koordinaci s neziskovými organizacemi upravuje zákon

Článek 119

 1. Členové Školského prezidia jsou ze zákona povinni vykonávat svoji činnost tak, aby jejím prostřednictvím naplňovali lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Členové Školského prezidia vykonávají svoji činnost pouze v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Každý člen Školského prezidia je ze zákona povinen složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 4. Každá osoba působící na Školském prezidiu je ze zákona povinna složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 5. Veřejná přísaha členů Školského prezidia zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mne etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. doživotní trest

Článek 120

 1. Každý člen Školského prezidia je ze zákona povinen podat prostřednictvím svého úřadu trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického právního řádu nebo ohrožení, devalvace či destabilizace:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Každý člen Školského prezidia bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 3. Členové Školského prezidia jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 4. Žádného člena Školského prezidia nelze odvolat ani přeložit proti jeho vůli. Výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.
 5. Funkce člena Školského prezidia je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí ve veřejné správě.
 6. Etokratický právní řád stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon funkce člena Školského prezidia neslučitelný.
 7. Postavení a působnost členů Školského prezidia je stanovena dle etokratického právního řádu.
 8. Členové Školského prezidia nesmí nadále vykonávat svoji činnost, jsou-li podezříváni či obviněni z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 9. Zákonnou povinností Ministerstva školství je dozorovat činnost členů Školského prezidia.
 10. O případné vině či nevině členů Školského prezidia ze spáchání morálního zločinu, porušení zákona, politického zločinu nebo trestného činu smí rozhodnout pouze soud.
 11. Ministerstvo školství je ze zákona povinno prostřednictvím svého úřadu podat žalobu na každého člena Školského prezidia, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 12. Základní mzda člena Školského prezidia činí ...... mzdy.
 13. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že člen Školského prezidia bude odvolán z funkce, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 14. Členy Školského prezidia odvolává horní a dolní komora parlamentu jako celek.
 15. Člen Školského prezidia nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezřelý či obviněný z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

HLAVA SEDMÁ

Státní sociální banka

Článek 121

 1. Státní sociální banka je nezávislou institucí pokrývající finanční služby související se sociální politikou včetně finančního a sociálního poradenství a gramotnosti, které jsou součástí sociálně integrační politiky státu.
 2. Hlavní činností Státní sociální banky je:
  1. sociálně finanční politika státu
  2. výměra minimální a průměrné mzdy
  3. správa průběžného pilíře
  4. povinný dohled nad přerozdělováním mandatorních výdajů
  5. dlouhodobé sociální ekonomické prognózy
  6. dlouhodobý sociální ekonomický výzkum a poradenství
  7. odvody do jednotného pilíře na sociální a zdravotní pojištění
  8. odvody do jednotného pilíře na penzi
  9. poskytování sociálních půjček
  10. poskytování sociálních úvěrů
  11. sociálně zahraniční politika státu
  12. sociálně mezinárodní politika státu
  13. převzetí nesplacených půjček, úvěrů, hypoték aj.
  14. nové technologie jako nástroj sociální finanční politiky státu
  15. finanční politika pro sociální začleňování
  16. další povinnosti Státní sociální banky upravuje zákon

Článek 122

 1. Státní sociální banka poskytuje v rámci zákona půjčky:
  1. sociálně handicapovaným občanům
  2. dlouhodobě i krátkodobě nezaměstnaným
  3. lidem nacházejícím se dlouhodobě v zoufalé situaci
  4. lidem postiženým přírodními katastrofami
  5. lidem nacházejícím se v momentální krizové situaci
  6. zdravotně handicapovaným občanům
  7. lidem bez domova a bez zázemí
  8. lidem navracejícím se z vězení a jiných sociálních zařízení
  9. lidem, kteří odešli ze sociálního ústavu či zařízení
  10. svobodným matkám a svobodným otcům
  11. neúplným rodinám
  12. lidem odkázaným na stát
  13. novomanželům
  14. sociálním rodinám
  15. sociálním ústavům a zařízením
  16. pěstounským rodinám
  17. další činnost a služby Státní sociální banky upravuje zákon
 2. Do činnosti Státní sociální banky lze zasahovat pouze na základě a prostřednictvím etokratického právního řádu

Článek 123

 1. Členové Státní sociální banky jsou ze zákona povinni vykonávat svoji činnost tak, aby jejím prostřednictvím naplňovali lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Členové Státní sociální banky vykonávají svoji činnost pouze v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Každý člen Státní sociální banky je ze zákona povinen složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 4. Každá osoba působící ve Státní sociální bance je ze zákona povinna složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce
 5. Veřejná přísaha členů Státní sociální banky zní: „Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mne etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí

Článek 124

 1. Každý člen Státní sociální banky je ze zákona povinen podat prostřednictvím svého úřadu trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického právního řádu nebo ohrožení, devalvace či destabilizace:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Každý člen Státní sociální banky bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 3. Členové Státní sociální banky jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 4. Žádného člena Státní sociální banky nelze odvolat nebo přeložit proti jeho vůli. Výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.
 5. Funkce člena Státní sociální banky je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí ve veřejné správě.
 6. Etokratický právní řád stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon funkce člena Státní sociální banky neslučitelný.
 7. Postavení a působnost členů Státní sociální banky je stanovena dle etokratického právního řádu.
 8. Členové Státní sociální banky nesmí nadále vykonávat svoji činnost, jsou-li podezříváni či obviněni z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 9. Zákonnou povinností Národní banky je dozorovat činnost členů Státní sociální banky.
 10. O případné vině či nevině členů Státní sociální banky ze spáchání morálního zločinu, porušení zákona, politického zločinu nebo trestného činu smí rozhodnout pouze soud.
 11. Národní banka je ze zákona povinna prostřednictvím svého úřadu podat žalobu na každého člena Státní sociální banky, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 12. Základní mzda člena Státní sociální banky činí ...... mzdy.
 13. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že člen Státní sociální banky bude odvolán z funkce, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 14. Členy Státní sociální banky odvolává horní a dolní komora parlamentu jako celek.
 15. Člen Státní sociální banky nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezřelý či obviněný z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

HLAVA OSMÁ

Povinnosti občana v etokratickém zřízení

Článek 125

Základním smyslem života ve vývoji člověka je naplňovat lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 126

Morální napomenutí až odnětí svobody na doživotí čeká každého občana, bude-li svým chováním ohrožovat život druhých, deformovat či devalvovat:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu,
 2. Sociální ústavu,
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod,
 4. Daňovou ústavu,
 5. etokratický právní řád,
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody,
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
 8. autoritu, jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu.

Článek 127

 1. Každý občan je ze zákona povinen pečovat v průběhu svého celého života o "veřejný sektor" bez ohledu na věk a profesi či nároků na odměnu.
 2. Péčí o "Veřejný sektor" se rozumí:
  1. péče o veřejné prostranství, veřejný prostot, veřejná místa či instituce, aj.
  2. péče o morální, sociální a duchovní integritu občana, společnosti a státu
  3. péče o zdravotně handicapované lidi
  4. péče o sociálně handicapované lidi
  5. péče o zvířata, aj.
  6. péče o přírodu, přírodní zdroje a vše co s přírodou souvisí
 3. Osoby nezletilé mají dle zákona pečovat o "veřejný sektor" nejméně 5 hodin v měsíci avšak pouze pod dozorem osob, zodpovědných za jejich výchovu a vzdělávání.
 4. Osoby zletilé a právně způsobilé mají dle zákona pečovat o "veřejný sektor" nejméně 4 hodiny v měsíci, v rámci osobního, profesního či veřejného života.
 5. Činnost, jakou je péče o "veřejný sektor" kterou vykonávají osoby nezletilé, budou známkovat a posuzovat lidé zodpovědní za výchovu a vzdělávání nezletilých osob.
 6. Činnost, jakou je péče o "veřejný sektor" kterou vykonávají osoby zletilé a právně způsobilé, budou hodnotit a posuzovat "občanské etické komise" dobrovolně zřízené v obcích, okrscích, okresech, krajích, regionech či teritoriích, společně s občanskou společnosti.
 7. Každý zletilý a právně způsobilý občan je ze zákona povinen pravidelně publikovat o své činnosti (nejlépe na sociálních sítích) která souvisí s péčí o "veřejný sektor"
 8. Pouze soud smí rozhodnout, které osoby a profese budou osvobozeny od zákonné povinnosti pečovat o "veřejný sektor", avšak pro takové rozhodnutí musí existovat velmi vážné zdravotní, sociální či bezpečnostní důvody.
 9. Odmítne-li nezletilá osoba pečovat o "veřejný sektor" nebo nechá-li se někým zastupovat, dopouští tím protiprávního jednání, za které jí hrozí:
  1. Veřejné kárné řízení
  2. snížená známka z chování
  3. dozor sociálního kurátora na dobu, kterou určí soud.
 10. Odmítne-li osoba zletilá a právně způsobilá pečovat o "veřejný sektor" nebo nechá-li se někým zastupovat, dopouští tím protiprávního jednání, za které jí hrozí:
  1. finanční pokuta rovnající se až stonásobku průměrné mzdy (následná exekuce)
  2. podmíněný trest
  3. trest odnětí svobody až na jeden rok
 11. Další podrobnosti o činnosti, jakou je péče o "veřejný sektor" definuje zákon.

Článek 128

Morální napomenutí, okamžité vyhoštění nebo až odnětí svobody na doživotí čeká každého cizího státního příslušníka, imigranta, azylanta, uprchlíka aj., bude-li svým chováním ohrožovat život druhých, deformovat či devalvovat:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu,
 2. Sociální ústavu,
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod,
 4. Daňovou ústavu,
 5. etokratický právní řád,
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody,
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
 8. autoritu, jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu.

Článek 129

 1. Morální napomenutí, nebo odnětí svobody až na doživotí čeká každého občana či cizího státního příslušníka, imigranta, azylanta, uprchlíka aj., dopustí-li se páchání:
  1. sociálního terorismu
 2. Morální napomenutí, nebo odnětí svobody až na doživotí čeká každou fyzickou či právnickou osobu, která se dopustí spáchání:
  1. sociálního terorismu

Článek 130

 1. Státní daň na zdravotní pojištění je ze zákona povinen odvádět sám za sebe každý právně způsobilý občan v rámci zabezpečení a zajištění zdravotní péče a služeb poskytovaných státem.
 2. Státní daň na sociální pojištění je ze zákona povinen odvádět sám za sebe každý právně způsobilý občan v rámci zabezpečení a zajištění sociální péče a služeb poskytovaných státem.
 3. Státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti je ze zákona povinen odvádět sám za sebe každý právně způsobilý občan.
 4. Státní daň v rámci pojištění proti úrazu je ze zákona povinen odvádět sám za sebe každý právně způsobilý občan.
 5. Státní daň na zdravotní pojištění je ze zákona povinen odvádět sám za sebe každý cizí státní příslušník v rámci zabezpečení a zajištění zdravotní péče a služeb poskytovaných státem.
 6. Státní daň na sociální pojištění je ze zákona povinen odvádět sám za sebe každý cizí státní příslušník v rámci zabezpečení a zajištění sociální péče a služeb poskytovaných státem.
 7. Státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti je ze zákona povinen odvádět sám za sebe každý cizí státní příslušník.
 8. Státní daň v rámci pojištění proti úrazu je ze zákona povinen odvádět sám za sebe každý cizí státní příslušník.

Článek 131

 1. Od osvobození či upuštění od odvodu zdravotního pojištění fyzické či právnické osoby smí rozhodnout pouze soud.
 2. Od osvobození či upuštění od odvodu sociálního pojištění fyzické či právnické osoby smí rozhodnout pouze soud.
 3. Od osvobození či upuštění od odvodu úrazového pojištění fyzické či právnické osoby smí rozhodnout pouze soud.
 4. Od osvobození či upuštění od odvodu na penzi fyzické či právnické osoby smí rozhodnout pouze soud.

Článek 132

 1. Občan právně způsobilý, nemající uhrazené zdravotní a sociální pojištění či pojištění proti nezaměstnanosti a úrazu a přece využívající zdravotní péče a služeb, bude trestně stíhán za spáchání závažných zločinů, jimiž jsou:
  1. okrádání státu
  2. zločinná manipulace se státní daní
  3. zneužívání zdravotní péče a služeb a veřejného prostoru na úkor ostatních daňových poplatníků
 2. Osoba fyzická či právnická nemající uhrazené zdravotní a sociální pojištění či pojištění proti nezaměstnanosti a úrazu a přece využívající zdravotní péče a služeb, bude trestně stíhána za spáchání závažných zločinů, jimiž jsou:
  1. okrádání státu
  2. zločinná manipulace se státní daní
  3. zneužívání zdravotní péče a služeb a veřejného prostoru na úkor ostatních daňových poplatníků
 3. Cizí státní příslušník nemající uhrazené zdravotní a sociální pojištění či pojištění proti nezaměstnanosti a úrazu a přece využívající zdravotní péče a služeb, bude trestně stíhán za spáchání závažných zločinů, jimiž jsou:
  1. okrádání státu
  2. zločinná manipulace se státní daní
  3. zneužívání zdravotní péče a služeb a veřejného prostoru na úkor ostatních daňových poplatníků
 4. Osoba fyzická či právnická s cizím státním příslušenstvím nemající uhrazené zdravotní a sociální pojištění či pojištění proti nezaměstnanosti a úrazu a přece využívající zdravotní péče a služeb, bude trestně stíhána za spáchání závažných zločinů, jimiž jsou:
  1. okrádání státu
  2. zločinná manipulace se státní daní
  3. zneužívání zdravotní péče a služeb a veřejného prostoru na úkor ostatních daňových poplatníků

HLAVA OSMÁ

Závěrečná a přechodná ustanovení

Článek 133

 1. Sociální ústava smí být prostřednictvím prezidenta republiky a autority zákonodárné doplněna ústavními zákony a dodatky, které jsou v rámci vývoje země nezbytné a které nejsou v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartu civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Do okamžiku nabytí účinnosti Sociální ústavy je stát povinen dbát na:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Dnem nabytí účinnosti Sociální ústavy zaniká funkčnost předchozího ústavního pořádku státu včetně všech zákonů, které byly v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 4. Každý příští zákon smí být v etokratickém právním řádu schválen pouze tehdy, není-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 5. Veškeré podzákonné normy, nařízení, vyhlášky, úřední rozhodnutí, úřední stanoviska aj. smí být v etokratickém právním řádu schváleny pouze, nejsou-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 134

Sociální ústava státu a jeho právní řád jsou nedotknutelné a nelze je zpochybnit ani odstranit.

Článek 135

Tato sociální ústava nabývá účinnosti dnem ......

ČÁST DRUHÁ

NADNÁRODNÍ ÚSTAVA

PREAMBULE

My, občané, budujeme Etokracii na lidských hodnotách, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, a v rámci zájmů osobních, profesních a veřejných budeme navždy chránit naši vlast stejně tak důsledně, jako střežíme její přírodní, hmotné, duchovní a kulturní bohatství, jež je majetkem i našich potomků.

HLAVA PRVNÍ

Obecné ustanovení

Článek 136

Nadnárodní ústava je ve své působnosti vrcholnou právní normou etokratického státu a trvalou součástí:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 137

Stát založený na absolutní suverenitě a nejvyšší neomezené autoritě lidu, podílejícího se prostřednictvím politických zastupitelů na vývoji země, budován jest na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. sociální ústavě
 3. listině práv a svobod
 4. daňové ústavě
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě, jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 138

 1. Autorita opírající se o lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu je nejvyšší státní síla, sloužící všemu lidu. Jejím prostřednictvím je prosazována:
  1. morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústava
  3. Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod
  4. daňová ústava
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochrana virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autorita jako nejvyšší státní síla, sloužící všemu lidu
 2. Autorita opírající se o lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, je v rámci své působnosti jediným oprávněným prostředkem k použití síly, jejímž prostřednictvím lze čelit jakékoliv hrozbě, deformaci či devalvaci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Prostřednictvím autority je možné fyzicky (vojensky) zasáhnout v zájmu o zachování:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 4. Prostřednictvím autority lze uplatnit trestní represi v zájmu o zachování:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 5. Prostřednictvím autority jsou udělovány kompetence a právoautorita jednotlivým osobám a orgánům státní autority.

Článek 139

Etokratická nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod považuje politický systém založený na moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní za zločinný, neboť ohrožuje, deformuje a devalvuje:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu
 9. celosvětový mír

Článek 140

 1. Je-li držitelem moci fyzická osoba, bude trestně stíhána dle etokratického právního řádu za obzvlášť závažný zločin, za který podle rozsahu způsobené škody hrozí:
  1. až výjimečný trest nebo doživotí
  2. exekuce veškerého majetku
 2. Je-li držitelem moci právnická osoba, bude trestně stíhána dle etokratického právního řádu za obzvlášť závažný zločin, za který podle rozsahu způsobené škody hrozí konkrétním pachatelům:
  1. až výjimečný trest nebo doživotí
  2. exekuce veškerého majetku
  3. zrušení a vymazání právnické osoby z obchodního rejstříku
 3. Je-li držitelem moci etokratický stát, hrozí mu sankce dle mezinárodního práva:
  1. mezinárodní právní postih
  2. ekonomické sankce
  3. vojenský zásah prostřednictvím aliančních mezinárodních sil
 4. Tvrdí-li fyzická či právnická osoba, že něco koná či vykonává v rámci udělené pravomoci, pak se takovýmto jednáním dopouští trestného činu, za který hrozí:
  1. až výjimečný trest nebo doživotí
  2. exekuce veškerého majetku
  3. zrušení a vymazání právnické osoby z obchodního rejstříku
 5. Tvrdí-li etokratický stát, že něco koná či vykonává v rámci udělené pravomoci, pak se takovýmto jednáním dopouští obzvláště závažného zločinu, za který mu hrozí:
  1. mezinárodní právní postih
  2. ekonomické sankce
  3. vojenský zásah prostřednictvím mezinárodních sil
 6. Legitimita etokratického politického systému je založena a budována pouze na:
  1. autoritě zákonodárné
  2. autoritě soudní
  3. autoritě výkonné

Článek 141

 1. Mezinárodní právní řád je založen a budován na:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavě
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. Daňové ústavě
  5. etokratickém právním řádu
  6. mezinárodním právním řádu a na mezinárodních dohodách
  7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu
 2. Žádný mezinárodní zákon nesmí být v rámci mezinárodních vztahů předložen ani schválen, je-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu
 3. Mezinárodní právní řád je trvalou součástí etokratického státu, který je budován na:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavě
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. Daňové ústavě
  5. etokratickém právním řádu
  6. mezinárodním právním řádu a na mezinárodních dohodách
  7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu
 4. Mezinárodní právní řád nesmí být v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 5. Za neplatný je považován každý zákon v rámci mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod, který je v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 142

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dala souhlas horní a dolní komora parlamentu a jimiž je etokratický stát vázán, jsou trvalou součástí:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 143

 1. Některé úkony vycházející z mezinárodních smluvních vztahů mohou být po schválení horní a dolní komory parlamentu přeneseny na mezinárodní organizace nebo instituce.
 2. K ratifikaci každé mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je zapotřebí souhlasu horní a dolní komory parlamentu jako celku.
 3. Všechny mezinárodní organizace a instituce jsou na základě mezinárodního právního řádu ze zákona povinny chovat se podle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 4. Jednotliví členové mezinárodních organizací a institucí budou trestně stíháni mezinárodním právním řádem, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 144

 1. Světové organizace a alianční vojenské jednotky jsou ze zákona povinné zabezpečit celosvětový mír na celém světě prostřednictvím uplatňování mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod.
 2. Vojenské a světové organizace jsou v rámci mezinárodního právního řádu ze zákona povinné a oprávněné zasáhnout na jakémkoliv území, kde dochází k deformaci a devalvaci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 145

Neschválený či neoprávněný vstup cizích vojsk nebo agresorů na jiné území bez souhlasu mezinárodního vojenského paktu a bez mandátu mezinárodních organizací a aliančních vojenských jednotek je etokratickým právním řádem považován za obzvlášť závažný zločin, proti kterému musí být podniknut mezinárodní vojenský zásah, s cílem odvrátit nebezpečí anexe či narušení absolutní suverenity cizího státu a ochrany:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 146

 1. Pod ochranou autority zákonodárné, autority soudní a autority výkonné jsou:
  1. morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústava
  3. Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod
  4. Daňová ústava
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochrana virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autorita jako nejvyšší státní síla, sloužící všemu lidu
 2. Etokratický stát je ze zákona povinen trestně stíhat osobu fyzickou či právnickou ze spáchání obzvláště závažného zločinu, jakým je poskytování zkreslených, falešných, populistických, klamavých či podvodných informací, jenž ve všech aspektech a formách ohrožují lidské hodnoty které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST- symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST- symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST- symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

HLAVA DRUHÁ

Ústavní pořádek

Právoautorita a povinnosti prezidenta etokratického státu

Článek 147

Zákonnou povinností prezidenta republiky je řídit a spravovat stát ku prospěchu a užitku občana, společnosti a státu, a to pouze prostřednictvím:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 148

Zákonnou povinností prezidenta republiky je schvalovat a vlastnoručním podpisem stvrzovat pouze takové zákony, které nejsou v rozporu s:

 1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. etokratickým právním řádem
 6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
 7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 149

 1. Prezident republiky je ze zákona povinen jednat vždy v rámci lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Prezident republiky je ze zákona povinen řídit se podle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 150

Prezident republiky má zákonnou povinnost podat prostřednictvím svého úřadu trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě, že dojde k porušení zákona nebo ohrožení, devalvaci či destabilizaci:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 151

Prezident republiky bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:

 1. morálního zločinu
 2. porušení zákona
 3. politického zločinu
 4. trestného činu

Článek 152

Právoautorita a povinnosti Nejvyššího zastupitelského úřadu

Zákonnou povinností Nejvyššího zastupitelského úřadu je řídit a spravovat stát ku prospěchu a užitku občana, společnosti a státu, a to pouze prostřednictvím:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 153

Zákonnou povinností Nejvyššího zastupitelského úřadu je navrhovat ke schválení horní a dolní komoře parlamentu pouze takové zákony, které nejsou v rozporu s:

 1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. etokratickým právním řádem
 6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
 7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 154

 1. Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu jsou ze zákona povinni jednat vždy v rámci lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu jsou ze zákona povinni řídit se podle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 155

Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu mají zákonnou povinnost podat prostřednictvím svého úřadu trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát, v případě, že dojde k porušení zákona nebo k ohrožení, devalvaci či destabilizaci:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 156

 1. Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu budou trestně stíháni dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 2. Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu jsou ze zákona povinni složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce.
 3. Veřejná přísaha členů Nejvyššího zastupitelského úřadu zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

  Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil TAK PŘÍSAHÁM

 4. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 5. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí

Článek 157

Nejvyšší zastupitelský úřad je ze zákona povinen pravidelně informovat horní a dolní komoru parlamentu o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství etokratického státu v mezinárodních organizacích a o mezinárodním právním řádu, včetně jakýchkoliv změn probíhajících v organizacích či institucích. Právoautorita a povinnosti zákonodárců horní a dolní komory parlamentu

Článek 158

Zákonnou povinností zákonodárců horní a dolní komory parlamentu je řídit a spravovat stát ku prospěchu a užitku občana, společnosti a státu, a to pouze prostřednictvím:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 159

Zákonnou povinností zákonodárců horní a dolní komory Parlamentu je schvalovat pouze takové zákony, které nejsou v rozporu s:

 1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. etokratickým právním řádem
 6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
 7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 160

AUTORITA ZÁKONODÁRNÁ

 1. Zákonodárci horní a dolní komory parlamentu jsou ze zákona povinni jednat vždy v rámci lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Zákonodárci horní a dolní komory parlamentu jsou ze zákona povinni řídit se vždy podle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 161

Zákonodárci horní a dolní komory parlamentu mají zákonnou povinnost podat prostřednictvím svého úřadu trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě, že dojde k porušení zákona nebo k ohrožení, devalvaci či destabilizaci:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 162

Zákonodárci horní a dolní komory parlamentu budou trestně stíháni dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:

 1. morálního zločinu
 2. porušení zákona
 3. politického zločinu
 4. trestného činu

Právoautorita a povinnosti autority soudní

Zákonnou povinností soudců je vykonávat svoji činnost prostřednictvím:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 163

Zákonnou povinností soudců je nikdy nejednat v rozporu s:

 1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. etokratickým právním řádem
 6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
 7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 164

AUTORITA SOUDNÍ

 1. Soudci jsou ze zákona povinni jednat vždy v rámci lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Soudci jsou ze zákona povinni řídit se podle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 165

Soudci mají zákonnou povinnost podat prostřednictvím svého úřadu trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě, že dojde k porušení zákona nebo k ohrožení, devalvaci či destabilizaci:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 166

 1. Soudci budou trestně stíháni dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 2. Soudci jsou ze zákona povinni složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce.
 3. Veřejná přísaha soudce zní: Přisahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí
 3. Soudce nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezříván či obviněn z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 167

Právoautorita a povinnosti členů politických zastupitelstev

Zákonnou povinností zastupitelů je vykonávat svoji činnost prostřednictvím:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 168

Zákonnou povinností zastupitelů je nikdy nejednat v rozporu:

 1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. etokratickým právním řádem
 6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
 7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 169

 1. Zastupitelé jsou ze zákona povinni jednat vždy v rámci lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Zastupitelé jsou ze zákona povinni řídit se podle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 170

Zastupitelé mají zákonnou povinnost podat prostřednictvím svého úřadu trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě, že dojde k porušení zákona nebo k ohrožení, devalvaci či destabilizaci:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 171

 1. Zastupitelé budou trestně stíháni dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 2. Zastupitelé jsou ze zákona povinni složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce.
 3. Veřejná přísaha zastupitele zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí
 3. Zastupitel nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezříván či obviněn z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu Právoautorita a povinnosti etokratického státu

Článek 172

STÁT

Zákonnou povinností státu je poskytovat služby občanům prostřednictvím:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 173

Stát je ze zákona povinen dodržovat a beze zbytku naplňovat:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu

Článek 174

Zákonnou povinností fyzické či právnické osoby vykonávající činnost pro stát je povinnost dodržovat a naplňovat:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu

Článek 175

Každá fyzická či právnická osoba vykonávající činnost či službu pro stát je ze zákona povinna jednat vždy v rámci lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 176

Stát je ze zákona povinen chránit své obyvatele před ohrožením, devalvací či destabilizací:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 177

Stát je z titulu svého postavení ze zákona povinen veřejně označit za nepřítele státu každou fyzickou či právnickou osobu, která devalvuje či destabilizuje:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu

Článek 178

Stát je z titulu svého postavení ze zákona povinen trestně stíhat prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení každou fyzickou či právnickou osobu, která devalvuje či destabilizuje:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu

Článek 179

Stát je ze zákona vázán povinností dbát a pečovat o:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu

Článek 180

 1. Politický systém etokratického státu je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži jednotlivých politických zastupitelů, politických stran, hnutí, týmů či skupin, které jsou povinny ctít, dodržovat a naplňovat:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu

Článek 181

Stát je ze zákona povinen trestně stíhat osobu fyzickou či právnickou za spáchání obzvláště závažného zločinu, jakým je poskytování zkreslených, falešných, populistických, klamavých či podvodných informací, jenž ve všech aspektech a formách ohrožují morální a duchovní integritu jednotlivce, společnosti a státu včetně řádné výchovy či kvality životní úrovně a sociálních jistot.

Článek 182

 1. Stát smí navázat pracovněprávní vztah pouze s fyzickou či právnickou osobou, která získala bezpečnostní prověrku, se zaměřením na:
  1. morální a sociální integritu
  2. prokázání schopností a znalostí
  3. právní způsobilost
  4. životopis
  5. profesní kariéru žadatele o práci
  6. trestní rejstřík a trestní minulost žadatele o práci
  7. bezpečnostní prověrku bezpečnostními složkami státu z důvodu podezření z korupce, klientelismu či tunelování
  8. další podrobnosti upravuje zákon
 2. Byl-li v minulosti navázán pracovněprávní vztah s fyzickou či právnickou osobou bez provedení státní bezpečnostní prověrky, považuje se smlouva za neplatnou a nezákonnou.
 3. Bezpečnostní prověrky se u fyzických a právnických osob provádí pravidelně každých 5 let.

Článek 183

 1. Stát smí navázat obchodněprávní vztah pouze s fyzickou či právnickou osobou, která získala bezpečnostní prověrku se zaměřením na:
  1. morální a sociální integritu
  2. prokázání schopností a znalostí
  3. právní způsobilost
  4. životopis
  5. profesní kariéru žadatele o uzavření smlouvy
  6. trestní rejstřík a trestní minulost žadatele o uzavření smlouvy
  7. bezpečnostní prověrku bezpečnostními složkami státu z důvodu podezření z korupce, klientelismu či tunelování
  8. další podrobnosti upravuje zákon
 2. Byl-li v minulosti navázán obchodněprávní vztah s fyzickou či právnickou osobou bez provedení státní bezpečnostní prověrky, považuje se smlouva za neplatnou a nezákonnou.

Článek 184

Stát je povinen prostřednictvím nezávislé odborné komise (bez politické příslušnosti) pravidelně v rámci výroční zprávy informovat své občany o stavu země, zejména:

 1. o ekonomické výkonnosti státu
 2. o hospodaření státu (příjmy a výdaje)
 3. o sociální politice státu (chudoba, kvalita životní úrovně, sociální péče a jistoty, zdravotnictví)
 4. o právní politice státu (revize smluvních vztahů, nové zákony, mezinárodní řád, vztahy a smlouvy)
 5. o daňové politice státu (objem a úspěšnost vybraných daní, exekuce, daňové úniky)
 6. o bankovní politice státu (míra zadluženosti občanů a státu, bezpečnostní bankovní politika)
 7. o finanční politice státu
 8. o ochraně morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 9. o ochraně a péči o přírodu a zvířata v rámci mezinárodního právního řádu a Listiny práv a svobod
 10. o ochraně spotřebitele
 11. o ochraně spotřebitele zemědělství, potravinářství aj.
 12. o bezpečnostní politice státu (úspěšnosti potírání morálních zločinů, politických zločinů, trestných činů, finanční a daňové kriminality, o páchání trestných činů, o emigrační politice státu či terorismu aj.)

Článek 185

 1. Byla-li snaha ze strany fyzické či právnické osoby navázat pracovněprávní či obchodněprávní vztah za účelem ožebračení, podvodu či okradení státu, je takové jednání klasifikováno jako obzvlášť závažný zločin, za který pachateli hrozí:
  1. trestní stíhání s trestem odnětí svobody na 8 let až doživotí
  2. exekuce veškerého majetku
  3. doživotní zákaz činnosti, jejímž prostřednictvím byla trestná činnost páchána
  4. finanční pokuta v objemu až stotisícinásobku průměrné mzdy
  5. zaplacení způsobené škody poškozenému
 2. Byla-li snaha ze strany fyzické či právnické osoby navázat pracovněprávní či obchodněprávní vztah za účelem ožebračení, podvodu či okradení strany druhé, je takové jednání klasifikováno jako obzvlášť závažný zločin, za který pachateli hrozí:
  1. trestní stíhání s trestem odnětí svobody ve výši 8 let až doživotí
  2. exekuce veškerého majetku
  3. doživotní zákaz činnosti, jejímž prostřednictvím byla trestná činnost páchána
  4. finanční pokuta v objemu až stotisícinásobku průměrné mzdy
  5. zaplacení způsobené škody poškozenému

Článek 186

 1. Každá smlouva je platná, je-li založena na:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavě
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. Daňové ústavě
  5. etokratickém právním řádu
  6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
  7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu
 2. Každá smlouva je platná, je-li dohodnuta v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Každá smlouva je platná, je-li sepsána v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 4. Každá mezinárodní smlouva je platná, je-li založena, dohodnuta a sepsána v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 5. Mezi smlouvou ústní či psanou není žádného rozdílu, je-li v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 6. Povinnosti vyplývající ze smlouvy ústní či písemné jsou ze zákona dané, jsou-li v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 7. Každá smluvní rozepře je posuzována v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 8. Každá mezinárodní smluvní rozepře je posuzována v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 187

 1. Etokratický právní řád považuje za neplatný každý právní vztah, který:
  1. ohrožuje, deformuje či devalvuje bezpečnost, život, zdraví, majetek, práva a existenci některé ze zúčastněných stran
  2. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu z morálního hlediska
  3. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu v rámci zachování životní úrovně
  4. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu v rámci zachování sociálních jistot
  5. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu z hlediska neznalosti práva
  6. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu z hlediska omezování jeho práv a svobod
  7. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu nacházejícího se ve špatné ekonomické situaci
  8. ohrožuje či znevýhodňuje postavení některého z účastníků právního vztahu nacházejícího se ve špatné sociální situaci
  9. další opatření upravuje zákon
 2. Smlouva je neplatná, je-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu
 3. Mezinárodní smlouva je neplatná, je-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 188

 1. Etokratická ústava ukládá státu za povinnost navazovat pouze takové smluvní vztahy, které nejsou v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu
 2. Stát je ze zákona povinen zajistit právní dohled nad všemi státními zakázkami či výběrovými řízeními v rámci preventivní ochrany:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Etokratická ústava ukládá státu za povinnost vyplývající ze zákona, aby veškeré smluvní vztahy byly bezodkladně zrušeny bez nároků na náhradu škody, jsou-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 189

 1. Stát dle etokratického právního řádu uděluje zákonem vybraným osobám výjimku na povinnost o mlčenlivosti, která se vztahuje pouze na:
  1. ochranu a bezpečnost mezinárodních zájmů
  2. ochranu a bezpečnost mezinárodních vztahů
  3. ochranu a bezpečnost veřejných zájmů
  4. ochranu a bezpečnost veřejných vztahů
  5. ochranu a bezpečnost ekonomických zájmů
  6. ochranu a bezpečnost Listiny práv a svobod
  7. ochranu a bezpečnost jednotlivce, společnosti a státu
  8. ochranu a bezpečnost mezinárodních dohod
  9. ochranu a bezpečnost Sociální ústavy
  10. ochranu a bezpečnost Nadnárodní ústavy
  11. ochranu a bezpečnost Daňové ústavy
 2. Stát nařizuje trestně stíhat každou osobu, které byla zákonem udělena výjimka povinnosti o mlčenlivosti, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 190

Bezpečnostní prověrka

 1. Certifikát o bezpečnostní prověrce je pro fyzickou či právnickou osobu jedna ze zákonných podmínek v rámci navazování pracovního, obchodního či jiného vztahu s etokratickým státem.
 2. Certifikát o bezpečnostní prověrce smí vydat pouze Nejvyšší bezpečnostní úřad ochranné a prevenční politiky státu (NBU-OPPS)
 3. Součástí certifikátu o bezpečnostní prověrce pro fyzickou či právnickou osobu je:
  1. bezpečnostní prověrka o celkové a odborné způsobilosti fyzické či právnické osoby
  2. bezpečnostní prověrka o morální a duchovní integritě fyzické či právnické osoby
  3. bezpečnostní prověrka o důvěryhodnosti fyzické či právnické osoby
  4. bezpečnostní prověrka o schopnostech fyzické či právnické osoby
  5. bezpečnostní prověrka o dosavadních výkonech a výsledcích fyzické či právnické osoby
  6. Bezpečnostní prověrka týkající se styku s utajovanými skutečnostmi
  7. Bezpečnostní prověrka v rámci kontroly korupce, klientelismu, páchání politických zločinů či trestných činů aj.
  8. další prověřovací úkony upravuje zákon
 4. Nezíská-li fyzická či právnická osoba certifikát o bezpečnostní prověrce, nesmí s ní stát navázat žádný kontakt.
 5. Žádost o certifikát bezpečnostní prověrky smí fyzická či právnická osoba podat vždy s odstupem tří let.

Článek 191

Právoautorita a povinnosti etokratického státu v rámci bezpečnostní politiky.

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA STÁTU

 1. Bezpečnostní politika státu je neoddělitelnou součástí morální a sociální integrity občana, společnosti a státu která prostřednictvím bezpečnostního integrovaného systému zaručuje ochranu života a zdraví občanů, ochranu majetku, hmotných i nehmotných statků, životního prostředí, a plnění mezinárodního řádu a dohod.
 2. Bezpečnostní politiku státu tvoří 11 základních komponentů:
  1. ochrana morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. ochrana Sociální ústavy
  3. ochrana Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. ochrana Daňové ústavy
  5. ochrana etokratického právního řádu
  6. ochrana zahraniční politiky
  7. obranná politika státu
  8. obranná politika v rámci vnitřní bezpečnosti státu
  9. ochrana hospodářské politiky státu
  10. obrana veřejné informovanosti v rámci vnitřní i vnější bezpečnosti státu
  11. obranná vnější politika státu
  12. ochrana mezinárodního právního řádu a dohod

Článek 192

Zabezpečení svrchovanosti a územní celistvosti státu a ochrana etokratických hodnot a principů prostřednictvím:

 1. ochrany morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. ochrany Sociální ústavy
 3. ochrany Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. ochrany Daňové ústavy
 5. ochrany etokratického právního řádu
 6. ochrany zahraniční politiky
 7. obranné politiky státu
 8. obranné politiky v rámci vnitřní bezpečnosti státu
 9. ochranné hospodářské politiky státu
 10. obranné veřejné informovanosti v rámci vnitřní i vnější bezpečnosti státu
 11. obranné vnější politiky státu
 12. ochrany mezinárodního právního řádu a dohod

Článek 193

Bezpečnostní politiku státu zajišťují státní složky, mezi které patří:

 1. Nejvyšší bezpečnostní úřad ochranné a prevenční politiky státu
 2. Národní bezpečnostní úřad
 3. policie a daňová policie
 4. armáda
 5. Státní bezpečnostní služba veřejné informovanosti
 6. Bezpečnostní úřad pro emigrační politiku státu
 7. mezinárodní bezpečnostní síly
 8. mezinárodní bezpečnostní organizace
 9. mezinárodní instituce
 10. další bezpečnostní složky zajišťující ochranu a bezpečnost státu upravuje zákon.

Článek 194

 1. Členové a zaměstnanci bezpečnostních složek státu jsou ze zákona povinni jednat vždy v rámci lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Členové a zaměstnanci bezpečnostních složek státu jsou ze zákona povinni řídit se podle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Členové a zaměstnanci bezpečnostních složek státu mají zákonnou povinnost podat prostřednictvím svého úřadu trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického právního řádu nebo ohrožení, devalvace či destabilizace:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 4. Členové a zaměstnanci bezpečnostních složek státu budou trestně stíháni dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 5. Členové a zaměstnanci bezpečnostních složek státu jsou ze zákona povinni složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce.
 6. Veřejná přísaha členů a zaměstnanců bezpečnostních složek státu zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které zločin byl spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. Trest odnětí svobody na doživotí
 3. Nejvyšší vedení členů bezpečnostních složek státu jmenuje a odvolává horní a dolní komora parlamentu jako celek.
 4. Jednotlivé útvary bezpečnostních složek jsou ze zákona povinné předkládat horní a dolní komoře parlamentu dlouhodobou bezpečnostní strategii (nejméně na osm let) o zajištění ochrany státu, života a zdraví občanů, veškerého majetku, hmotných i nehmotných statků a rezerv a zachování životní úrovně a sociálních jistot aj.
 5. Členové a zaměstnanci bezpečnostních složek státu nesmějí nadále vykonávat svoji činnost, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 195

Zneužití bezpečnostních složek fyzickou nebo právnickou osobou, za které hrozí až výjimečný trest, je etokratickým právním řádem vnímáno jako:

 1. morální zločin
 2. porušení zákona
 3. politický zločin
 4. trestný čin

Článek 196

 1. Základní mzda členů bezpečnostních složek státu činí ...... průměrné mzdy.
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že člen bezpečnostních složek bude odvolán z funkce z důvodů spáchání:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 197

STÁTNÍ PROKURATURA

Právoautorita a povinnosti státní prokuratury

 1. Státní prokuratura je vzhledem ke svému výjimečnému postavení v zemi nejvyšším státním orgánem zastupujícím stát v rámci ochrany a bezpečnosti státu a jeho obyvatel:
 2. Členové státní prokuratury jsou ze zákona povinni jednat vždy v rámci lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 3. Členové státní prokuratury jsou ze zákona povinni řídit se podle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 4. Členové státní prokuratury mají zákonnou povinnost podat prostřednictvím svého úřadu trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického právního řádu nebo ohrožení, devalvace či destabilizace:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 5. Členové státní prokuratury budou trestně stíháni dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 6. Členové státní prokuratury jsou ze zákona povinni složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce.
 7. Veřejná přísaha členů státní prokuratury zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě Etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí
 3. Člen státní prokuratury nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezříván či obviněn z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 4. Členy státní prokuratury jmenuje a odvolává horní a dolní komora parlamentu jako celek.

Článek 198

 1. Základní mzda členů státní prokuratury činí ...... průměrné mzdy
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že člen státní prokuratury bude odvolán z funkce z důvodů spáchání:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 199

Právoautorita fyzické a právnické osoby

 1. Právoautorita fyzických a právnických osob, které jsou jejími oprávněnými držiteli, vychází:
  1. z morální a sociální integrity občana, společnosti a státu,
  2. ze Sociální ústavy,
  3. z Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod,
  4. z Daňové ústavy,
  5. z etokratického právního řádu,
  6. z mezinárodního právního řádu a z mezinárodních dohod,
  7. z ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu,
  8. z autority, jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu.
 2. Etokracie vede každého občana k odpovědnému chování a k naplňování lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 3. Odpovědným chováním je pro fyzickou i právnickou osobu myšleno žití v souladu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 200

Každá fyzická či právnická osoba má zákonnou povinnost podat trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení zákona nebo ohrožení, devalvaci či destabilizaci:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 201

 1. Ústavní zákon může stanovit, kdy lid jako nejvyšší autorita vede a spravuje svou zemi přímo, a tím de facto rozhoduje o vlastním osudu a pokračování v mravním, politickém, právním, ekonomickém a sociálním vývoji.
 2. Pouze občan státu může činit kdykoliv, kdekoliv a cokoliv, co není v rozporu s mravními principy, s Listinou práv a svobod, se zákony etokracie, a nikdo nesmí být nucen činit, co ústava ani zákony neukládají.
  1. s lidskými hodnotami, které tvoří kmenovou stukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. se Sociální ústavou, s Nádnárodní ústavou a Listinou práv a svobod, s Daňovou ústavou
  3. nikdo nesmí být nucen činit, co ústava Etokracie ani její zákony neukládají.
 3. Lidé bez státního občanství jsou povinni z bezpečnostních důvodů a v rámci ochrany občana, společnosti a státu řídit se etokratickými zákony bez ohledu na Listinu práv a svobod.
 4. Nabývání a pozbývání státního občanství upravuje zákon.
 5. Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.
 6. K dovršení plnoletosti se uděluje státní diplom se všemi povinnostmi a právy vyplývajícími z etokratického právního řádu.
 7. Každý právně způsobilý občan má právo volit dle zákona o volbách

Článek 202

 1. Dle zákonů etokratického státu smí na politické kampaně přispívat pouze fyzická osoba, jejíž finanční dar nesmí převyšovat ...... % průměrné mzdy.
 2. Fyzická osoba smí finančně přispívat na politickou kampaň pouze konkrétnímu politickému kandidátovi.

Článek 203

 1. Nadnárodní ústava ukládá za povinnost vyplývající ze zákona, aby veškerá budoucí politická rozhodnutí byla nejprve předmětem všeobecného sociálního dialogu (vzájemná komunikace mezi občany a politiky)
 2. Nadnárodní ústava ukládá za povinnost vyplývající ze zákona, aby zákony, vyhlášky či nařízení byly nejprve předmětem všeobecného sociálního dialogu (vzájemná komunikace mezi občany a politiky)
 3. Nejsou-li veškerá politická rozhodnutí nejprve předmětem všeobecného sociálního dialogu (vzájemná komunikace mezi občany a politiky), budou považována za neplatná a nezákonná.
 4. Nejsou-li zákony, vyhlášky a nařízení nejprve předmětem všeobecného sociálního dialogu (vzájemná komunikace mezi občany a politiky), budou považována za neplatná a nezákonná.

Článek 204

Zákon vymezuje některé zákony do bezpečnostní karantény. Tyto zákony nemohou být předmětem veřejné diskuze (sociálního dialogu) v rámci bezpečnosti a ochrany občanů a státu.

Článek 205

Právoautorita a povinnosti orgánů a představitelů státní autority

 1. Součástí Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod, Sociální ústavy a Daňové ústavy jsou orgány a představitelé státní autority, mezi něž patří:
  1. ministerstva a ústřední orgány státní správy
  2. Nejvyšší kontrolní úřad
  3. Nejvyšší kontrolní bezpečnostní úřad
  4. Nejvyšší kontrolní sociální úřad
  5. Nejvyšší kontrolní daňový úřad
  6. Nejvyšší kontrolní a dozorový úřad pro energetické zdroje
  7. Nejvyšší soud
  8. Nejvyšší státní prokuratura
  9. Soudní prezidium
  10. Sociální prezidium
  11. Lékařské prezidium
  12. Školské prezidium
  13. Policejní prezidium
  14. Státní banka
  15. územní samospráva
  16. ozbrojené a bezpečnostní síly
  17. ozbrojené policejní a bezpečnostní složky státu
 2. Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod, Sociální ústava a Daňová ústava ukládají za povinnost všem orgánům a představitelům státní autority jednat vždy podle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Orgány a představitelé státní autority jsou ze zákona povinni chovat se vždy v rámci lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 4. Orgány a představitelé státní autority vykonávají svoji činnost na základě:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 5. Orgány a představitelé státní autority jsou ze zákona povinni složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 6. Veřejná přísaha zaměstnanců orgánů a představitelů státní autority zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě Etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí
 3. Každý zaměstnanec orgánu a představitel státní autority bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 4. Zaměstnanec orgánu a představitel státní autority nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezříván či obviněn z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 5. Zaměstnanci orgánů a představitelé státní autority jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 6. Zaměstnance orgánů a představitele státní autority nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit kromě výjimky vyplývající ze zákona.
 7. Funkce zaměstnance orgánu a představitele státní autority je neslučitelná s jakoukoli jinou funkcí ve veřejné správě.
 8. Postavení a působnost zaměstnance orgány a představitele státní autority jsou stanoveny dle etokratického právního řádu.

Článek 206

 1. Základní mzda zaměstnanců orgánů a představitelů státní autority činí ...... průměrné mzdy.
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že zaměstnanec orgánu či představitel státní autority bude odvolán z funkce z důvodů spáchání:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 207

Každý zaměstnanec orgánu a představitel státní autority je ze zákona povinen prostřednictvím svého úřadu podat trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického právního řádu nebo ohrožení, devalvace či destabilizace:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 208

 1. Bude-li kterýkoliv reprezentant politického života svojí neschopností a nezpůsobilostí (nikoliv však zdravotní) ohrožovat bezpečnost státu a jeho obyvatele, včetně jejich života, zdraví, kvality životní úrovně a sociální jistoty, musí na základě soudního rozhodnutí: 
  1. být v nejkratším možném termínu zbaven všech funkcí a veškerých kompetencí
  2. nést  podle rozsahu napáchané škody morální, hmotnou či trestní zodpovědnost 
 2. Bude-li kterýkoliv představitel státní autority  svojí neschopností a nezpůsobilostí (nikoliv však zdravotní) ohrožovat bezpečnost státu a jeho obyvatele, včetně jejich života, zdraví, kvality životní úrovně a sociální jistoty, musí na základě soudního rozhodnutí: 
  1. být v nejkratším možném termínu zbaven všech funkcí a veškerých kompetencí
  2. nést  podle rozsahu napáchané škody morální, hmotnou či trestní zodpovědnost 
 3. Bude-li kterýkoliv státní zaměstnanec svojí neschopností a nezpůsobilostí (nikoliv však zdravotní) ohrožovat bezpečnost státu a jeho obyvatele, včetně jejich života, zdraví, kvality životní úrovně a sociální jistoty, musí na základě soudního rozhodnutí: 
  1. být v nejkratším možném termínu zbaven všech funkcí a veškerých kompetencí
  2. nést podle rozsahu napáchané škody morální, hmotnou či trestní zodpovědnost 
 4. Počet zaměstnanců orgánu a představitelů státní autority se skládá z počtu členů určených dle etokratického právního řádu
 5. Zaměstnanci orgánu a představitelé státní autority smí vykonávat svou činnost na dobu určitou dle etokratického právního řádu.
 6. Jmenování zaměstnanců orgánu a představitelů státní autority probíhá dle etokratického právního řádu.

Článek 209

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Právoautorita a povinnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

 1. Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který je ze zákona povinen vykonávat kontrolu nad hospodařením a manipulacemi s obecním, krajským, regionálním, teritoriálním a státním majetkem, dále pak mezi jeho činnosti patří:
  1. kontrola plnění státního rozpočtu
  2. kontrola nakládání s investičními prostředky ze státního rozpočtu
  3. kontrola nad manipulací a přerozdělováním investičních prostředků z obecního, krajského, regionálního, teritoriálního a státního rozpočtu
  4. kontrola bankovních účtů a převodů investičních prostředků v rámci hospodaření obce, kraje, regionu, teritoria a státu
  5. provádění finančních a majetkových kontrol ve všech státních a polostátních orgánech či institucích
  6. kontrola veškerých smluvních vztahů, které soukromé subjekty navázaly s obcí, krajem, regionem, teritoriem či státem
  7. kontrola majetku reprezentantů politického života, politických zastupitelů a zaměstnanců státní správy
  8. kontrola nad udělováním slev a úlev na dani soukromým, státním či polostátním subjektům
  9. kontrola při zadávání stáních zakázek
  10. další hloubkové kontroly upravuje zákon
 2. Zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu jsou ze zákona povinni řídit se podle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 210

 1. Zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu jsou ze zákona povinni jednat vždy v rámci lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu vykonávají svoji činnost na základě etokratického právního řádu.
 3. Zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu jsou ze zákona povinni složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 4. Veřejná přísaha zaměstnance Nejvyššího kontrolního úřadu zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimž jsou:

  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

  Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě Etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 5. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání, ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.

 6. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí
 7. Každý zaměstnanec Nejvyššího kontrolního úřadu bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 8. Zaměstnanec Nejvyššího kontrolního úřadu nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezříván či obviněn z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 9. Zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 10. Zaměstnance Nejvyššího kontrolního úřadu nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit, kromě výjimky vyplývající ze zákona.
 11. Funkce zaměstnance Nejvyššího kontrolního úřadu je neslučitelná s jakoukoli jinou funkcí ve veřejné správě.
 12. Postavení a působnost zaměstnance Nejvyššího kontrolního úřadu je stanovena dle etokratického právního řádu.

Článek 211

 1. Základní mzda zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu činí ...... průměrné mzdy.
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že zaměstnanec Nejvyššího kontrolního úřadu bude odvolán z funkce z důvodů spáchání:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 212

Každý zaměstnanec Nejvyššího kontrolního úřadu je ze zákona povinen prostřednictvím svého úřadu podat trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického řádu nebo ohrožení, devalvace či destabilizace:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 213

 1. Počet zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu se skládá z počtu členů určených dle etokratického právního řádu
 2. Zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu smí vykonávat svou činnost na dobu určitou dle etokratického právního řádu.
 3. Jmenování zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu probíhá dle etokratického právního řádu.

Článek 214

 1. Ústava ukládá za povinnost vyplývající ze zákona každému zájemci, který usiluje o vstup do politického života (včetně diplomatických služeb), oznámit svojí politickou kandidaturu nejméně na třech webových veřejných portálech již 3 roky před oficiální nominací.
 2. Ústava ukládá za povinnost vyplývající ze zákona každému zájemci, který usiluje o vstup do politického života (včetně diplomatických služeb), vést s občany své země sociální dialog na sociálních sítích nejméně 2 roky před vstupem do politického života.
 3. Součástí politické kandidatury jsou doklady, které musí být nejméně 25 měsíců předem zveřejněny minimálně na třech webových stránkách nebo na sociálních sítích. Součástí těchto dokladů jsou:
  1. životopis politického kandidáta
  2. doklad o věkové a zdravotní způsobilosti politického kandidáta (mentální způsobilost)
  3. politická vize kandidáta jako důkaz o morální vyspělosti politického kandidáta
  4. pětiletá praxe ze sociálního prostředí, kde kandidát nabíral zkušenosti pro politickou kariéru
  5. čestné prohlášení politického kandidáta o dodržování morálních a duchovních hodnot občana, společnosti a státu
  6. veškerá majetková struktura politického kandidáta
  7. čestné prohlášení, že kandidát nebyl nikdy podezříván a nebyl součástí politického zločinu, korupčního jednání, klientelistického chování, tunelování, podvodného nakládání a machinací s obecním, krajským, regionálním, teritoriálním a státním majetkem, napomáhání k trestné činnosti aj.
  8. ostatní náležitosti o prokazování upravuje zákon

Článek 215

 1. Ústava může být doplňována pouze ústavními zákony.
 2. Změny v ústavě etokratického státu jsou nepřípustné.
 3. Je-li změna zákona nevyhnutelná v rámci rozsáhlejšího upevnění a podpory etokratického systému a jeho principů, pak zákon může být změněn výhradně na základě vyhlášení referenda a získání souhlasu od nejvyšší neomezené autority lidu a pouze v souladu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 216

Území etokratického státu je nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.

Článek 217

Hlavním městem etokratického státu je ......

Článek 218

 1. Státními symboly etokratického státu jsou ......

Státní symboly a jejich používání upravuje zákon.

HLAVA TŘETÍ

Ústavní systém

Prezident republiky

Článek 219

 1. Prezident republiky je vrcholným představitelem státu, který v rámci své funkce zodpovídá, zastupuje a reprezentuje svou zemi a její lid.
 2. Veškerou právoautoritu prezidenta republiky v rámci výkonu jeho funkce upravuje zákon.
 3. Další funkce přidělené prezidentu republiky upravuje zákon.
 4. Funkční období prezidenta republiky nesmí přesáhnout 5 let.

Článek 220

 1. Prezident republiky je volen dle kritérií etokratického právního řádu.
 2. Prezident republiky smí být do své funkce zvolen maximálně dvakrát po sobě.
 3. Navrhovat kandidáta na prezidenta státu je možné dle zákona.
 4. Volba prezidenta se vyhlašuje dle stanov etokratického právního řádu.

Článek 221

 1. Fungování prezidenta republiky včetně metodiky jeho práce upravuje zákon.
 2. Program veškeré činnosti a koncepčního uspořádání v rámci vykonávání funkce prezidenta republiky upravuje zákon.
 3. Proces řízení a vedení úřadu prezidenta republiky je upraven etokratickým právním řádem.

Článek 222

 1. Prezident republiky je ze zákona povinen složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce.
 2. Veřejná přísaha prezidenta republiky zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

  Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 3. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 4. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí

Článek 223

 1. Prezident republiky smí být zbaven své funkce, zpronevěří-li se:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavě
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. Daňové ústavě
  5. etokratickému právnímu řádu
  6. mezinárodnímu právnímu řádu a mezinárodním dohodám
  7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu
 2. Podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta, jakož i podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta, vyhlašování výsledků voleb a jejich soudní přezkum upravuje zákon.

Článek 224

Prezident má právo účastnit se jakýchkoliv akcí a jednání v rámci své funkce a svého postavení na úrovni:

 1. obecní
 2. krajské
 3. regionální
 4. teritoriální
 5. státní

Článek 225

 1. Veškerou činnost spojenou s výkonem funkce prezidenta republiky upravuje zákon.
 2. Veškeré úkony související s funkcí prezidenta republiky upravuje zákon.

Článek 226

 1. Prezident republiky je morálně zodpovědný za životní úroveň a sociální jistoty občanů etokratického státu.
 2. Prezident republiky je morálně zodpovědný za vývoj a prosperitu země.
 3. Prezident republiky je z pozice své funkce trestně odpovědný, zpronevěří-li se osobně:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavě
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. Daňové ústavě
  5. Etokratickému právnímu řádu
  6. mezinárodnímu právnímu řádu a mezinárodním dohodám
  7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu

Článek 227

 1. Prezident republiky dbá dle zákona na to, aby jeho úřad nebyl nikdy znevěrohodněn v očích celé občanské společnosti. V opačném případě musí být ze svého postavení odvolán pro neschopnost dostát důvěryhodnosti.
 2. O odvolání prezidenta republiky z jeho funkce rozhoduje vždy horní a dolní komora parlamentu jako celek.
 3. Po odvolání prezidenta z jeho funkce z důvodů vyslovení nedůvěry, kterou mu vyjádřila horní a dolní komora parlamentu, se uskuteční dle zákona nové prezidentské volby.

Článek 228

 1. Prezident jmenuje do funkce či odvolává z funkce osoby dle stanov etokratického právního řádu.
 2. Prezident republiky dbá na to, aby lidé zaměstnaní v úřadu kanceláře prezidenta republiky byli lidé, kteří své poslání opírají o morální a duchovní hodnoty, ztělesňující:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 229

 1. Základní mzda prezidenta republiky činí ........ průměrné mzdy.
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že prezident republiky bude odvolán z funkce z důvodů vyslovení nedůvěry vyjádřené horní a dolní komorou parlamentu nebo dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 230

Funkce prezidenta republiky je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí.

Článek 231

Prezident republiky podává demisi dle stanov etokratického právního řádu.

Článek 232

 1. Prezident republiky se smí svého mandátu vzdát dle stanov vyplývajících ze zákona.
 2. Mandát prezidenta republiky automaticky zaniká na základě:
  1. prokázání porušení zákona
  2. prokázání spáchání morálního zločinu
  3. prokázání spáchání politického zločinu
  4. prokázání spáchání trestného činu
  5. uplynutí volebního období
  6. vzdání se mandátu
  7. ztráty volitelnosti

HLAVA ČTVRTÁ

Autorita výkonná

Článek 233

Autorita výkonná je vykonávána prostřednictvím Nejvyššího zastupitelského úřadu, který je ze zákona odpovědný horní a dolní komoře parlamentu za vedení, řízení, chod a správu etokratického státu.

Článek 234

Autorita výkonná je sestavená z:

 1. předsedy Nejvyššího zastupitelského úřadu
 2. místopředsedů Nejvyššího zastupitelského úřadu
 3. jednotlivých ministrů Nejvyššího zastupitelského úřadu

Článek 235

 1. Nejvyšší zastupitelský úřad rozhoduje vždy jako celek.
 2. Nejvyšší zastupitelský úřad navrhuje zákony vždy jako celek.
 3. Nejvyšší zastupitelský úřad je zodpovědný za zahraniční politiku státu.

Článek 236

 1. Veškerou právoautoritu Nejvyššího zastupitelského úřadu v rámci výkonu jeho funkce upravuje zákon.
 2. Veškeré kompetence Nejvyššího zastupitelského úřadu v rámci výkonu jeho funkce upravuje zákon.
 3. Další funkce přidělené členům Nejvyššího zastupitelského úřadu upravuje zákon.

Článek 237

 1. Veškerou činnost spojenou s výkonem funkce Nejvyššího zastupitelského úřadu upravuje zákon.
 2. Veškeré úkony související s funkcí Nejvyššího zastupitelského úřadu upravuje zákon.

Článek 238

 1. Fungování členů Nejvyššího zastupitelského úřadu včetně metodiky jejich práce upravuje zákon.
 2. Program veškeré činnosti a koncepčního uspořádání v rámci vykonávání funkce členů Nejvyššího zastupitelského úřadu upravuje zákon.
 3. Proces řízení a vedení Nejvyššího zastupitelského úřadu je upraven etokratickým právním řádem.

Článek 239

 1. Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu jsou ze zákona povinni složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce.
 2. Veřejná přísaha členů Nejvyššího zastupitelského úřadu zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě Etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí

Článek 240

Nejvyšší zastupitelský úřad je ze zákona povinen pravidelně informovat horní a dolní komoru parlamentu o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství etokratického státu v mezinárodních organizacích a o mezinárodním právním řádu, včetně jakýchkoliv změn probíhajících v organizacích či institucích.

Článek 241

 1. Nejvyšší zastupitelský úřad pravidelně předkládá horní a dolní komoře parlamentu návrh zákona o státním rozpočtu.
 2. Návrh o rozvaze státního rozpočtu předkládá Nejvyšší zastupitelský úřad horní a dolní komoře parlamentu ke schválení.
 3. Návrh na projednání závěrečného účtu státního rozpočtu předkládá Nejvyšší zastupitelský úřad horní a dolní komoře parlamentu ke schválení.

Článek 242

 1. Nejvyšší zastupitelský úřad pravidelně předkládá horní a dolní komoře parlamentu programové prohlášení, které zavazuje členy Nejvyššího zastupitelského úřadu k jeho bezpodmínečnému naplňování.
 2. Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu v čele s jeho předsedou jsou povinni předložit horní a dolní komoře parlamentu takové programové prohlášení, které není v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 243

 1. Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu jsou jmenováni do funkce dle kritérií etokratického právního řádu.
 2. Nejvyšší zastupitelský úřad jmenuje do funkce či odvolává z funkce osoby dle stanov etokratického právního řádu a vždy na základě:
  1. výběrového řízení
  2. bezpečnostní prověrky

Článek 244

 1. Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu musí být zbaveni své funkce, zpronevěří-li se:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavě
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. Daňové ústavě
  5. etokratickému právnímu řádu
  6. mezinárodnímu právnímu řádu a mezinárodním dohodám
  7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu
 2. Další podmínky pro jmenování a navrhování členů Nejvyššího zastupitelského úřadu upravuje zákon.

Článek 245

Nejvyšší zastupitelský úřad je morálně, trestně a hmotně zodpovědný za životní prostředí v etokratickém státě.

Článek 246

 1. Nejvyšší zastupitelský úřad je morálně zodpovědný za životní úroveň a sociální jistoty občanů etokratického státu
 2. Nejvyšší zastupitelský úřad je morálně zodpovědný za vývoj a prosperitu země.
 3. Nejvyšší zastupitelský úřad je z pozice své funkce trestně odpovědný, zpronevěří-li se:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavě
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. Daňové ústavě
  5. etokratickému právnímu řádu
  6. mezinárodnímu právnímu řádu a mezinárodním dohodám
  7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu

Článek 247

 1. Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu dbají dle zákona na to, aby jejich úřad nebyl nikdy znevěrohodněn v očích celé občanské společnosti. V opačném případě musí být ze svého postavení odvoláni pro neschopnost dostát důvěryhodnosti.
 2. O odvolání členů Nejvyššího zastupitelského úřadu z jejich funkce rozhoduje vždy horní a dolní komora parlamentu jako celek.
 3. Odvolaný člen Nejvyššího zastupitelského úřadu bude nahrazen jiným členem.
 4. O odvolání členů Nejvyššího zastupitelského úřadu jako celku může rozhodnout pouze horní a dolní komora parlamentu jako celku.
 5. Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu dbají, aby lidé zaměstnaní v Nejvyšším zastupitelském úřadě byli lidé, kteří své poslání opírají o lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 248

 1. Základní mzda člena Nejvyššího zastupitelského úřadu činí ...... průměrné mzdy.
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že člen Nejvyššího zastupitelského úřadu bude odvolán z funkce z důvodů vyslovení nedůvěry vyjádřené horní a dolní komorou parlamentu nebo dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 249

Funkce členů Nejvyššího zastupitelského úřadu je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí.

Článek 250

Členové Nejvyššího zastupitelského úřadu podávají demisi dle stanov etokratického právního řádu.

Článek 251

 1. Člen Nejvyššího zastupitelského úřadu se smí svého mandátu vzdát podle stanov vyplývajících ze zákona.
 2. Mandát člena Nejvyššího zastupitelského úřadu automaticky zaniká na základě:
  1. prokázání porušení zákona
  2. prokázání spáchání morálního zločinu
  3. prokázání spáchání politického zločinu
  4. prokázání spáchání trestného činu
  5. uplynutí volebního období
  6. vzdání se mandátu
  7. ztráty volitelnosti
  8. rozpuštění Nejvyššího zastupitelského úřadu

HLAVA PÁTÁ

Autorita zákonodárná

Článek 252

Autorita zákonodárná náleží horní a dolní komoře parlamentu a jejím členům, kteří získali důvěru ve svobodných etokratických volbách a byla jim udělena právoautorita pro schvalování zákonů, které chrání, posilují a upevňují:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu

Článek 253

Každá komora parlamentu je sestavená z:

 1. předsedy komory
 2. místopředsedů komory
 3. jednotlivých zákonodárců

Článek 254

 1. Horní a dolní komora parlamentu rozhoduje vždy jako celek.
 2. Horní a dolní komora parlamentu schvaluje vždy zákony jako celek.
 3. Horní a dolní komora parlamentu je zodpovědná občanské společnosti etokratického státu

Článek 255

 1. Horní komora parlamentu má ...... členů, kteří jsou voleni na dobu ......  let.
 2. Dolní komora parlamentu má ...... členů, kteří jsou voleni na dobu ......  let.

Článek 256

 1. Volby do horní a dolní komory parlamentu se konají dle zákona o volbách.
 2. Byla-li některá z komor parlamentu rozpuštěna, konají se volby dle zákona o volbách

Článek 257

 1. Fungování zákonodárců, včetně metodiky jejich práce, upravuje zákon.
 2. Program veškeré činnosti a koncepčního uspořádání v rámci vykonávání funkce zákonodárců upravuje zákon.
 3. Proces řízení a vedení horní a dolní komory parlamentu je upraven etokratickým právním řádem.

Článek 258

 1. Volby do horní komory se konají tajným hlasováním na základě přímé volby a rovného práva.
 2. Volby do dolní komory se konají tajným hlasováním na základě přímé volby a rovného práva.
 3. Právo volit má každý občan etokratického státu, který dosáhl věku ......  let.

Článek 259

 1. Do horní komory může být zvolen každý občan etokratického státu, který má právo volit a dosáhl požadovaného věku určeného dle zákona.
 2. Do dolní komory může být zvolen každý občan etokratického státu, který má právo volit a dosáhl požadovaného věku určeného dle zákona.

Článek 260

 1. Horní a dolní komora parlamentu rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li etokratický stát napaden nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
 2. Horní a dolní komora parlamentu rozhoduje o účasti etokratického státu v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je členem.
 3. Horní a dolní komora parlamentu vyslovuje souhlas:
  1. s vysláním ozbrojených sil etokratického státu mimo své území.
  2. s pobytem ozbrojených sil jiných států na území etokratického státu, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena Nejvyššímu zastupitelskému úřadu.
 4. Horní a dolní komora parlamentu rozhoduje o vyslání ozbrojených sil mimo území etokratického státu a o pobytu ozbrojených sil jiných států na svém území a to nejdéle na dobu...... .dnů, jde-li o
  1. plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení
  2. účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je etokratický stát členem, a to se souhlasem přijímajícího státu
  3. účast na záchranných pracích při živelních pohromách a průmyslových nebo ekologických haváriích.
 5. Horní a dolní komora rozhoduje:
  1. o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území etokratického státu nebo o jejich přeletu nad svým územím
  2. o účasti ozbrojených sil etokratického státu na vojenských cvičeních mimo vlastní území a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na vlastním území.

Článek 261

 1. Zákonodárci horní a dolní komory parlamentu jsou ze zákona povinni složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce.
 2. Veřejná přísaha zákonodárců horní a dolní komory parlamentu zní:

Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí

Článek 262

 1. Veškerou právoautoritu horní a dolní komory parlamentu v rámci výkonu jejího postavení upravuje zákon.
 2. Veškeré kompetence horní a dolní komory parlamentu v rámci jejího postavení upravuje zákon.
 3. Další funkce přidělené horní a dolní komoře parlamentu upravuje zákon.

Článek 263

 1. Veškerou činnost spojenou s výkonem funkce horní a dolní komory parlamentu upravuje zákon.
 2. Veškeré úkony související s funkcí horní a dolní komory parlamentu upravuje zákon.

Článek 264

Horní a dolní komora parlamentu má dle zákona ustavené specializované orgány, jimiž jsou:

 1. výbory horní a dolní komory parlamentu
 2. komise horní a dolní komory parlamentu
 3. poslanecké kluby horní a dolní komory parlamentu
 4. dozorové orgány horní a dolní komory parlamentu
 5. další vznik orgánů upravuje zákon

Článek 265

 1. Žádný zákon nesmí být horní ani dolní komoře parlamentu předložen ke schválení, je-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu
 2. Žádný zákon nesmí být horní ani dolní komorou parlamentu schvalován, je-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 266

 1. Jednotliví zákonodárci jsou jmenováni do funkce dle:
  1. výsledku voleb do horní a dolní komory parlamentu
  2. zákona o volbách
  3. etokratického právního řádu
 2. Jednotliví zákonodárci horní a dolní komory parlamentu smí být zbaveni své funkce, zpronevěří-li se:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavě
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. Daňové ústavě
  5. etokratickému právnímu řádu
  6. mezinárodnímu právnímu řádu a mezinárodním dohodám
  7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu

Článek 267

 1. Horní a dolní komora parlamentu schvaluje, jmenuje a odvolává jednotlivé funkce či klíčové pozice ve státě a státní správě vždy jako celek.
 2. Horní a dolní komora parlamentu nesmí ze zákona udělit mandát k žádné funkci či dosadit fyzickou nebo právnickou osobu na klíčovou pozici ve státě a státní správě bez řádného:
  1. výběrového řízení
  2. bezpečnostní prověrky

Článek 268

Horní a dolní komora parlamentu schvaluje návrh zákona o státním rozpočtu.

Článek 269

 1. Horní a dolní komora parlamentu schvaluje programové prohlášení, které zavazuje členy Nejvyššího zastupitelského úřadu k jeho bezpodmínečnému naplňování.
 2. Horní a dolní komora parlamentu nesmí přijmout ani schválit žádné programové prohlášení, které je v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 270

Horní a dolní komora parlamentu je morálně, trestně a hmotně zodpovědná za životní prostředí v etokratické zemi.

Článek 271

 1. Horní a dolní komora parlamentu je morálně zodpovědná za životní úroveň a sociální jistoty občanů etokratického státu.
 2. Horní a dolní komora parlamentu je morálně zodpovědná za vývoj a prosperitu země.
 3. Horní a dolní komora parlamentu je z pozice své funkce trestně zodpovědná, zpronevěří-li se jako celek:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavě
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. Daňové ústavě
  5. etokratickému právnímu řádu
  6. mezinárodnímu právnímu řádu a mezinárodním dohodám
  7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu

Článek 272

 1. Zákonodárci dle zákona dbají na to, aby jejich úřad nebyl nikdy znevěrohodněn v očích celé občanské společnosti. V opačném případě musí být ze svého postavení odvoláni pro neschopnost dostát důvěryhodnosti.
 2. O okamžitém odvolání jednotlivých zákonodárců z jejich pozice rozhodují vždy občané (voliči) v rámci:
  1. oprávněného nátlaku na své zastupitele, aby pomohli voličům při sesazování nežádoucího zákonodárce
  2. petice
  3. výzvy
  4. demonstrace
  5. internetového referenda
 3. Odvolaní zákonodárci, kterým byla vyjádřena nedůvěra, budou zastoupeni náhradními zákonodárci, kteří splnili veškeré ze zákona vyplývající požadavky ke zvolení.
 4. Zákonodárci dbají dle zákona na to, aby lidé zaměstnaní na úřadech a v kancelářích horní a dolní komory parlamentu byli lidé, kteří své poslání opírají o lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 273

 1. Základní mzda zákonodárce činí ...... průměrné mzdy.
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že zákonodárce bude odvolán z funkce z důvodů pro vyslovení nedůvěry nebo dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 274

Funkce zákonodárce je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí.

Článek 275

Zákonodárci podávají demisi dle stanov etokratického právního řádu.

Článek 276

 1. Zákonodárce se smí svého mandátu vzdát podle stanov vyplývajících ze zákona.
 2. Mandát zákonodárce automaticky zaniká na základě:
  1. prokázání porušení zákona
  2. prokázání spáchání morálního zločinu
  3. prokázání spáchání politického zločinu
  4. prokázání spáchání trestného činu
  5. uplynutí volebního období
  6. vzdání se mandátu
  7. ztráty volitelnosti
  8. rozpuštění horní či dolní komory parlamentu

HLAVA ŠESTÁ

Autorita soudní

Článek 277

Autorita soudní ze zákona dbá na spravedlivý proces před soudem a zabezpečí ochrany subjektivních práv v rámci občanskoprávního a správního soudního řízení či rozhodování o vině a trestu za porušení:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 278

Soustava soudů v etokratické zemi se sestává z:

 1. obecních soudů
 2. krajských soudů
 3. regionálních soudů
 4. teritoriálních soudů
 5. vrchních soudů
 6. Nejvyššího soudu
 7. správních soudů
 8. regionálních institutů mezinárodního soudu
 9. další uspořádání upravuje zákon

Článek 279

 1. Fungování soudců včetně metodiky jejich práce upravuje zákon.
 2. Program veškeré činnosti a koncepčního uspořádání v rámci vykonávání funkce soudců upravuje zákon.
 3. Proces řízení a vedení soudů je upraven etokratickým právním řádem.

Článek 280

 1. Zvláštní postavení v rámci fungování a rozhodování má ústavní soud stojící mimo systém obecných soudů, jehož základním posláním je poskytovat a garantovat trvalou ochranu:
  1. Sociální ústavě
  2. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  3. Daňové ústavě
  4. mezinárodnímu právnímu řádu
 2. Fungování a právoautoritu členů Nejvyššího soudu včetně metodiky jejich práce upravuje zákon.
 3. Program veškeré činnosti a koncepčního uspořádání v rámci vykonávání funkce členů Nejvyššího soudu upravuje zákon.
 4. Proces řízení, vedení a jmenování členů Nejvyššího soudu je upraven etokratickým právním řádem.

Článek 281

 1. Soudce je jmenován do své funkce dle zákona prostřednictvím:
  1. Soudního prezidia
  2. horní a dolní komory parlamentu
  3. prezidenta republiky
 2. Soudní prezidium navrhuje a dává doporučení na jmenování soudce etokratického státu.
 3. Horní a dolní komora parlamentu se usnáší na jmenování soudce etokratického státu jako celek a uděluje soudci schvalovací listinu.
 4. Prezident republiky předává soudci etokratického státu jmenovací dekret.
 5. Žádný soudce nesmí být jmenován do své funkce bez bezpečnostní prověrky.
 6. Soudcem smí být jmenován pouze bezúhonný občan, který naplňuje morální a duchovní hodnoty, ztělesňující:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
  5. vysokoškolské právní vzdělání
  6. bezpečnostní prověrku
  7. další podmínky upravuje zákon
 7. Délku funkčního období soudce upravuje zákon.

Článek 282

 1. Každý soudce je povinen složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 2. Veřejná přísaha soudce zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

  Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 3. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 4. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí
 5. Každý soudce bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 6. Soudce nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezříván či obviněn z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 283

Každý soudce se při svém rozhodování řídí dle:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 284

Soudce dbá dle zákona na to, aby lidé zaměstnaní na úřadech a v kancelářích soudní soustavy byli lidé, kteří své poslání opírají o lidské hodnoty, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 285

 1. Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 2. Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu. Výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.
 3. Etokratický právní řád stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.
 4. Postavení a působnost jednotlivých soudců je stanovena dle etokratického právního řádu.

Článek 286

 1. Základní mzda soudce činí ...... mzdy.
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že soudce bude odvolán z funkce, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 287

Funkce soudce je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí.

Článek 288

 1. Soudce se smí jmenovacího dekretu vzdát podle stanov vyplývajících ze zákona.
 2. Jmenovací dekret soudce automaticky zaniká na základě:
  1. prokázání porušení zákona
  2. prokázání spáchání morálního zločinu
  3. prokázání spáchání politického zločinu
  4. prokázání spáchání trestného činu
  5. vzdání se jmenovacího dekretu

Článek 289

 1. Součástí soudní soustavy je Soudní exekutorská komora.
 2. Veškeré exekuce v etokratickém státě smí provádět pouze soudní exekutor, který je podřízen Soudní exekutorské komoře.

Článek 290

 1. Každý právník jedná vždy dle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Okamžité zastavení a ukončení činnosti právního zástupce bude nařízeno, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 291

Soudní prezidium

Soudní prezidium je vrcholný autonomní orgán mající povinnost danou zákonem řídit a spravovat soudní soustavu, zejména:

 1. rozpočtový plán v rámci provozování řízení a spravování soudní soustavy
 2. systematické řízení a vedení v rámci soudní soustavy
 3. systematické řízení a vedení v rámci soudní agendy
 4. systematické řízení a vedení v rámci úřední správy přidělené k soudní soustavě
 5. systematické řízení a vedení v rámci personální politiky soudní soustavy
 6. systematické řízení a vedení v rámci obsazování postů soudců a soudního personálu
 7. systematické řízení a vedení v rámci manažerské činnosti
 8. systematické řízení a vedení v rámci dlouhodobého plánování organizační činnosti soudní soustavy
 9. systematické řízení a vedení v rámci metodické činnosti uvnitř soudní soustavy
 10. systematické řízení a vedení v rámci kontroly a inspekční činnosti uvnitř soudní soustavy
 11. systematické řízení a vedení soudního řízení proti soudcům, kteří se dopustili morálního či politického zločinu, trestného činu nebo porušili zákon
 12. navrhování soudců a státních zástupců
 13. další povinné činnosti a povinnosti Soudního prezidia upravuje zákon.

Článek 292

 1. Soudní prezidium jako vrcholný autonomní soudní orgán řídí a spravuje soudní soustavu prostřednictvím:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Členové soudního prezidia jednají vždy na základě lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 3. Soudní prezidium rozhoduje samostatně v rámci své působnosti:
  1. o finančním plánování soudní soustavy v rámci rozpočtové politiky státu
  2. o personálním obsazování soudců a personální politice soudní soustavy
  3. o koncepčním a marketingovém řízení soudní soustavy
  4. o inspekci a kontrole činnosti soudců a lidí působících v soudní soustavě
  5. o doporučení či zamítnutí jmenovacích dekretů pro nové soudce ministru spravedlnosti a prezidentu republiky
  6. o činnosti zvláštního bezpečnostního odboru pro obranu a reakci proti páchání trestné činnosti soudců a osob působících v soudní soustavě
  7. o podání žádosti prezidentu republiky o odvolání soudce z funkce, odebrání jmenovacího dekretu a doživotního zákazu pracovat v oblasti právní působnosti
  8. o zvláštním bezpečnostním odboru pro obranu a reakci proti vměšování fyzické či právnické osoby do činnosti soudců či osob působících v soudní soustavě
  9. další povinnosti a kompetence soudního prezidia upravuje zákon
 4. Členové soudního prezidia vykonávají svoji činnost na základě etokratického práva.
 5. Každý člen soudního prezidia je ze zákona povinen složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 6. Každá osoba působící v soudní soustavě je ze zákona povinna složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce.
 7. Veřejná přísaha členů soudního prezidia a osob působících v soudní soustavě zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které zločin byl spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí

Článek 293

 1. Každý člen soudního prezidia a osoba působící v soudní soustavě je ze zákona povinen podat trestní oznámení prostřednictvím úřadu na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického právního řádu nebo ohrožení devalvace či destabilizace:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Každý člen soudního prezidia a osoba působící v soudní soustavě bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 3. Členové soudního prezidia jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 4. Žádného člena soudního prezidia nelze odvolat proti jeho vůli nebo přeložit k jinému soudu. Výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.
 5. Funkce člena soudního prezidia je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí ve veřejné správě.
 6. Etokratický právní řád stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon funkce soudního prezidia neslučitelný.
 7. Postavení a působnost členů soudního prezidia je stanovena dle etokratického právního řádu.
 8. Členové soudního prezidia nesmí nadále vykonávat svoji činnost, jsou-li podezříváni či obviněni z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 9. Ministerstvo spravedlnosti je spoluodpovědné za chod, řízení a správu soudního prezidia.
 10. Zákonnou povinností Ministerstva spravedlnosti je dozorovat činnost členů soudního prezidia a osob působících v soudní soustavě prostřednictvím Nejvyššího inspekčního úřadu Ministerstva spravedlnosti.
 11. O případné vině či nevině členů soudního prezidia ze spáchání morálního zločinu, porušení zákona, politického zločinu nebo trestného činu smí rozhodnout pouze Ústavní soud.
 12. Ministerstvo spravedlnosti je ze zákona povinno prostřednictvím svého úřadu podat žalobu na každého člena soudního prezidia nebo osobu působící v soudní soustavě, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 13. Ministerstvo spravedlnosti je ze zákona povinno prostřednictvím svého úřadu učinit další opatření proti zneužití právoautority členů soudního prezidia, a to zejména následujícími prostředky:
  1. podat na člena soudního prezidia nebo osoby působící v soudní soustavě trestní oznámení
  2. dočasně vyloučit člena soudního prezidia ze své funkce až do vynesení rozsudku Ústavním soudem
  3. dočasně vyloučit osobu působící v soudní soustavě ze své funkce až do vynesení rozsudku
  4. podat žádost prezidentu republiky o vyloučení člena soudního prezidia ze soudní soustavy
  5. požadovat po členovi soudního prezidia náhradu škody
  6. v případě viny udělit členovi soudního prezidia doživotní zákaz vykonávat funkce spojené s právním prostředím.
  7. v případě viny udělit osobě v soudní soustavě doživotní zákaz vykonávat funkce spojené s právním prostředím.
 14. Základní mzda člena soudního prezidia činí ...... mzdy.
 15. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že člen soudního prezidia bude odvolán z funkce, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 16. Členy soudního prezidia odvolává horní a dolní komora parlamentu jako celek.
 17. Člen soudního prezidia či osoba působící v soudní soustavě nesmí nadále vykonávat svoji činnost, jsou-li podezření či obviněni z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 294

Ústavní soud

Ústavní soud je vrcholným soudním a nezávislým orgánem garantujícím ochranu:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 295

 1. Každý soudce Ústavního soudu jedná v rámci lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Soudci Ústavního soudu vykonávají svoji činnost na základě etokratického práva.
 3. Každý soudce Ústavního soudu je povinen složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 4. Veřejná přísaha soudce Ústavního soudu zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí
 3. Každý soudce Ústavního soudu bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. politického zločinu
  3. trestného činu
 4. Soudci Ústavního soudu jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 5. Soudce Ústavního soudu nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu. Výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.
 6. Funkce soudce Ústavního soudu není slučitelná s jakoukoli jinou funkcí ve veřejné správě.
 7. Etokratický právní řád stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.
 8. Postavení a působnost soudců Ústavního soudu je stanovena dle etokratického právního řádu.
 9. Soudce Ústavního soudu nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezříván či obviněn z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 296

 1. Ústavní soud se skládá z počtu členů určených dle etokratického právního řádu.
 2. Soudce Ústavního soudu smí vykonávat svou činnost na dobu určitou dle etokratického právního řádu.

Článek 297

Každý soudce Ústavního soudu je ze zákona povinen podat trestní oznámení prostřednictvím svého úřadu na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického právního řádu nebo ohrožení, devalvace či destabilizace:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 298

Každý soudce Ústavního soudu bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:

 1. morálního zločinu
 2. porušení zákona
 3. politického zločinu
 4. trestného činu

Článek 299

Ústavní soud je na základě etokratického právního řádu povinen rozhodnout o okamžitém zrušení každého schváleného zákona či jeho jednotlivých ustanovení, podzákonného právního předpisu, vyhlášky, výnosu, příkazu, rozhodnutí a předpisu, jsou-li v rozporu s:

 1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. etokratickým právním řádem
 6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
 7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 300

 1. Zákon etokratického právního řádu stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem a další pravidla o řízení před Ústavním soudem.
 2. Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni pouze ústavním pořádkem a zákony etokratického právního řádu.

Článek 301

 1. Zákon etokratického právního řádu stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení Ústavním soudem.
 2. Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.
 3. Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou dle etokratického právního řádu závazná pro všechny orgány a osoby fyzické i právnické etokratického státu.

Článek 302

 1. Základní mzda soudce Ústavního soudu činí ...... mzdy.
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že soudce Ústavního soudu bude odvolán z funkce, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 303

 1. Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.
 2. Jednání před soudem je ústní a veřejné, výjimky stanoví zákon.
 3. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.
 4. Možnost osobní volby.

Článek 304

Etokratická ústava ukládá soudcům za povinnost, aby na základě svých kompetencí a v rámci snahy pomoci zjednat nápravu, udělovali alternativní tresty, jakými je institut MOŽNOST OSOBNÍ VOLBY, kdy obžalovaný smí sám rozhodnout o výši svého trestu za čin, za který je souzen.

Článek 305

 1. Soud umožňuje snížení trestu maximálně o jednu třetinu z jeho původně navrhované výše a to pouze za podmínek stanovených zákonem.
 2. Alternativní rozsudek dle institutu MOŽNOST OSOBNÍ VOLBY vynesený na základě zásady MRAVNÍHO PRINCIPU (čestnosti) má přimět obžalovaného zamyslet se nad vlastním jednáním, chováním a smýšlením a napravit chyby, za které je souzen a které devalvují:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu
 3. V případě, že obžalovaný odmítne dle využití institutu MOŽNOST OSOBNÍ VOLBY alternativní rozsudek JMÉNEM REPUBLIKY, který snižuje hranici původně navrhované výše trestu maximálně o jednu třetinu, platí původní verze rozsudku.
 4. Alternativní trest, dle institutu MOŽNOST OSOBNÍ VOLBY vynesený na základě zásady MRAVNÍHO PRINCIPU o morální a sociální integritě občana, kterému lze snížit výši trestu až o jednu třetinu, realizuje odsouzeného zájem splatit společnosti svůj morální dluh prostřednictvím nepovinné veřejné služby pro stát.
 5. U alternativního trestu, dle institutu MOŽNOST OSOBNÍ VOLBY vyneseného na základě zásady MRAVNÍHO PRINCIPU (čestnosti) nesmí žádný soudce překročit hranici snížení trestu více než o jednu třetinu.
 6. Udělování alternativního trestu MOŽNOST OSOBNÍ VOLBY smí být praktikováno pouze
  1. u přečinu
  2. u přestupku
  3. u porušení zákona
  4. u trestného činu (bez společenské nebezpečnosti)
 7. Etokratický řád definuje charakteristiku:
  1. přečinu
  2. přestupku
  3. porušení zákona
  4. trestného činu
  5. zločinu
  6. zvlášť závažného zločinu
  7. zvlášť odporného zločinu
  8. zvlášť zvráceného zločinu
 8. Soud je ze zákona povinen udělit výjimečný trest tam, kde došlo ke spáchání:
  1. zvlášť závažného zločinu
  2. zvlášť odporného zločinu
  3. zvlášť zvráceného zločinu
 9. Soud smí ze zákona udělit trest odnětí svobody na doživotí bez možnosti návratu do veřejného a civilizovaného života, došlo-li ke spáchání:
  1. zvlášť závažného zločinu
  2. zvlášť odporného zločinu
  3. zvlášť zvráceného zločinu

Článek 306

Porotní soudy

 1. Každý porotce jedná vždy v rámci lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Porotci vykonávají svoji činnost na základě etokratického práva.
 3. Každý porotce je povinen složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 4. Veřejná přísaha porotce zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí
 3. Porotci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 4. Porotce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu. Výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.
 5. Funkce porotce není slučitelná s jakoukoli jinou funkcí ve veřejné správě.
 6. Etokratický právní řád stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon funkce porotce neslučitelný.
 7. Postavení a působnost porotců je stanovena dle etokratického právního řádu.
 8. Porotce nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezříván či obviněn z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 307

 1. Porotní soud se skládá z počtu členů určených, dle etokratického právního řádu.
 2. Porotní soudce porotního soudu smí vykonávat svou činnost na dobu určitou dle etokratického právního řádu.
 3. Jmenování porotních soudců probíhá dle etokratického právního řádu.
 4. Zákonné normy pro jmenování porotního soudce jsou součástí etokratického právního řádu.

Článek 308

Každý porotce je ze zákona povinen podat trestní oznámení prostřednictvím svého úřadu na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického právního řádu nebo ohrožení, devalvace či destabilizace:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 309

Každý porotce je na základě povinen vynést takový rozsudek jménem etokratického státu, který nebude v rozporu s:

 1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. etokratickým právním řádem
 6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
 7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 310

Každý porotce bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:

 1. morálního zločinu
 2. porušení zákona
 3. politického zločinu
 4. trestného činu

HLAVA SEDMÁ

Státní prokuratura

Článek 311

Státní prokuratura je vrcholným orgánem zastupujícím stát v rámci ochrany práva a veřejného zájmu. Zákonnou povinností této nezávislé státní instituce je trestně stíhat každou fyzickou či právnickou osobu za porušení zákona či deformaci a devalvaci:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 312

Soustava státní prokuratury v etokratické zemi se sestává z:

 1. obecní státní prokuratury
 2. krajské státní prokuratury
 3. regionální státní prokuratury
 4. teritoriální státní prokuratury
 5. vrchní státní prokuratury
 6. nejvyšší státní prokuratury
 7. regionální zvláštní odbory mezinárodní státní prokuratury

Článek 313

 1. Fungování státních prokurátorů včetně metodiky jejich práce upravuje zákon.
 2. Program o veškeré činnosti a koncepčního uspořádání v rámci vykonávání funkce státních prokurátorů upravuje zákon.
 3. Proces řízení a vedení státní prokuratury je upraven etokratickým právním řádem.

Článek 314

 1. Státní prokurátor je jmenován do své funkce dle zákona prostřednictvím:
  1. soudního prezidia
  2. horní a dolní komorou parlamentu
  3. prezidenta republiky
 2. Soudní prezidium navrhuje a dává doporučení na jmenování státního prokurátora etokratického státu.
 3. Horní a dolní komora parlamentu se usnáší na jmenování státního prokurátora etokratického státu jako celek a uděluje mu schvalovací listinu.
 4. Prezident republiky předává státnímu prokurátorovi etokratického státu jmenovací dekret.
 5. Žádný státní prokurátor nesmí být jmenován do své funkce bez bezpečnostní prověrky.
 6. Státním prokurátorem smí být jmenován pouze bezúhonný občan, který splňuje požadovaná kritéria a naplňuje morální hodnoty, ztělesňující:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
  5. vysokoškolské právní vzdělání
  6. bezpečnostní prověrku
  7. další podmínky upravuje zákon
 7. Výkon funkčního období státního prokurátora upravuje zákon.

Článek 315

 1. Každý státní prokurátor je povinen složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 2. Veřejná přísaha státního prokurátora zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí
 3. Každý státní prokurátor bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 4. Státní prokurátor nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezříván či obviněn z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 316

Každý státní prokurátor se řídí dle:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 317

Státní prokurátor jedná vždy v rámci lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 318

 1. Základní mzda státního prokurátora činí ...... průměrné mzdy.
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že státní prokurátor bude odvolán z funkce, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 319

Funkce státního prokurátora je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí.

Článek 320

 1. Státní prokurátor se smí jmenovacího dekretu vzdát podle stanov vyplývajících ze zákona.
 2. Jmenovací dekret státního prokurátora automaticky zaniká na základě:
  1. prokázání porušení zákona
  2. prokázání spáchání morálního zločinu
  3. prokázání spáchání politického zločinu
  4. prokázání spáchání trestného činu
  5. vzdání se jmenovacího dekretu

HLAVA OSMÁ

Politické zastupitelstvo

Článek 321

Politické zastupitelstvo je trvalou součástí politického systému a hlavním úkolem jeho členů je naplňovat vůli voličů, kteří jim ve volbách svěřili svůj hlas a vložili v ně důvěru, budovanou na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu

Článek 322

 1. Politické zastupitelstvo má své kmenové sídlo:
  1. v obci
  2. v kraji
  3. v regionu
  4. v teritoriu
  5. ve státě
 2. Členové politického zastupitelstva jsou voleni ve volbách.
 3. Veškerou právoautoritu členů politického zastupitelstva v rámci výkonu jejich funkce upravuje zákon.
 4. Další funkce přidělené členům politického zastupitelstva upravuje zákon.
 5. Funkční období členů politického zastupitelstva je dáno volebním zákonem a nesmí přesáhnout ...... roky.
 6. Fungování členů politického zastupitelstva včetně metodiky jejich práce upravuje zákon.
 7. Program veškeré činnosti a koncepčního uspořádání v rámci vykonávání funkce politických zastupitelů upravuje zákon.
 8. Proces hlasování, navrhování, schvalování, řízení a vedení je upraven etokratickým právním řádem.

Článek 323

 1. Členové politického zastupitelstva jsou voleni dle kritérií:
  1. etokratického právního řádu
  2. zákona o volbách
 2. Kandidaturu členů politického zastupitelstva upravuje zákon.
 3. Členem politického zastupitelstva smí být fyzická osoba, která splňuje veškerá kritéria daná zákonem o volbách.
 4. Mandátní listinu smí získat pouze ten politický zastupitel, který splnil veškeré zákonné podmínky, ve kterých jsou zahrnuty i požadavky na:
  1. požadovaný počet voličských hlasů pro kandidujícího politického zastupitele
  2. pronesení veřejné přísahy
  3. životopis
  4. morální a sociální integritu politického zastupitele
  5. pětiletou praxi ze sociálního prostředí, kde politický zastupitel nabíral zkušenosti a byl konfrontován s realitou
  6. konkrétní politickou vizi politického kandidáta
  7. majetkovou strukturu politického kandidáta
  8. přímou konfrontaci sociálního dialogu s obyčejnými lidmi prostřednictvím sociálních sítí, vedenou nejméně 3 roky před oficiálním ohlášením kandidatury
 5. Počet členů v politickém zastupitelstvu upravuje zákon.
 6. Žádný politik nesmí být ve střetu zájmů, neboť by se dopustil spáchání velmi závažného zločinu
 7. Politický zastupitel, který získal mandátní listinu, je povinen podat výpověď z předchozího zaměstnání.
 8. Politický zastupitel, který získal mandátní listinu, je povinen prodat svoji firmu.

Článek 324

 1. Každý člen politického zastupitelstva je ze zákona povinen složit veřejnou přísahu před nástupem do své funkce.
 2. Veřejná přísaha člena politického zastupitelstva zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí

Článek 325

 1. Základní mzda člena politického zastupitelstva činí ...... průměrné mzdy.
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že člen politického zastupitelstva bude odvolán z funkce, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 326

Funkce člena politického zastupitelstva je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí.

Článek 327

 1. Člen politického zastupitelstva se smí svého mandátu vzdát podle stanov vyplývajících ze zákona.
 2. Mandát člena politického zastupitelstva automaticky zaniká na základě:
  1. prokázání porušení zákona
  2. prokázání spáchání morálního zločinu
  3. prokázání spáchání politického zločinu
  4. prokázání spáchání trestného činu
  5. uplynutí volebního období
  6. vzdání se politického mandátu
  7. ztráty volitelnosti
  8. rozpuštění politického zastupitelstva
 3. Zákon upravuje způsob, kdy a kým musí být nahrazen člen politického zastupitelstva, který je podezřelý ze spáchání:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

HLAVA DEVÁTÁ

NÁRODNÍ CENTRÁLNÍ BANKA

Článek 328

 1. Národní centrální banka je ústřední bankou státu a jejím hlavním cílem jsou:
  1. měnová politika
  2. péče o měnovou stabilitu
  3. péče o finanční stabilitu
  4. dohled a regulace
  5. bankovky a mince
  6. bankovní politika státu
  7. platební styk
  8. finanční trhy
  9. statistiky
  10. ekonomické prognózy
  11. ekonomický výzkum
  12. hospodaření
  13. nové technologie jako nástroj bankovní a měnové finanční politiky státu
  14. další cíle upravuje zákon
 2. Do činnosti Národní centrální banky lze zasahovat pouze prostřednictvím zákona o činnosti Národní centrální banky a na základě:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 329

 1. Členové Národní centrální banky jednají vždy v rámci lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy
 2. Členové Národní centrální banky vykonávají svoji činnost na základě:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Členové Národní centrální banky jsou ze zákona povinni složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 4. Veřejná přísaha členů Národní centrální banky zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený, budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST - symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil. TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které zločin byl spáchán
  2. doživotní zákaz ve výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí
 3. Členové Národní centrální banky jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 4. Člena Národní centrální banky nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit vyjma výjimky vyplývající ze zákona.
 5. Funkce členů Národní centrální banky není slučitelná s jakoukoliv jinou funkcí ve veřejné správě.
 6. Postavení a působnost členů Národní centrální banky je stanovena dle etokratického právního řádu.
 7. Členové Národní centrální banky nesmí nadále vykonávat svoji činnost, jsou-li podezříváni či obviněni z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 330

 1. Počet členů Národní centrální banky se skládá z počtu určeného dle etokratického právního řádu.
 2. Členové Národní centrální banky smí vykonávat svou činnost na dobu určitou dle etokratického právního řádu.
 3. Jmenování členů Národní centrální banky probíhá dle etokratického právního řádu.

Článek 331

Každý člen Národní centrální banky je ze zákona povinen prostřednictvím svého úřadu podat trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě porušení etokratického právního řádu nebo ohrožení, devalvace či destabilizace:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 332

 1. Základní mzda členů Národní centrální banky činí ...... průměrné mzdy.
 2. Okamžité ukončení vyplácení základní mzdy či penze se uskuteční v případě, že člen Národní centrální banky bude odvolán z funkce, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 333

Každý člen Národní centrální banky bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:

 1. morálního zločinu
 2. porušení zákona
 3. politického zločinu
 4. trestného činu

HLAVA DESÁTÁ

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Článek 334

 1. Stát se člení v rámci státoprávního uspořádání na následující územně samosprávní celky:
  1. obce
  2. kraje
  3. regiony
  4. oblasti
  5. teritoria
  6. státy
 2. Stát smí rozhodnout o změnách a působnosti územně správního celku pouze dle etokratického právního řádu, avšak svým rozhodnutím nesmí ohrozit či devalvovat:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu

Článek 335

 1. Stát zaručuje absolutní politickou a ekonomickou nezávislost obcím, krajům, regionům, teritoriím a státům. Zaručuje jim rovněž právní prostor pro ustavení vlastní samosprávy, aby lidé zvolení v řádných a svobodných volbách, mající politický mandát, mohli vykonávat činnost v politickém zastupitelstvu.
 2. Na základě etokratické ústavy, jako nejvyšší právní normy, jsou obce, kraje, regiony, teritoria a státy povinny vybírat daně dle Daňové ústavy a etokratického právního řádu a jejich prostřednictvím řídit a spravovat právně vymezené území v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 3. Obce, kraje, regiony, teritoria a státy jsou povinny ustanovit tyto pozice:
  1. předseda obce, kraje, regionu, teritoria a státu
  2. místopředseda obce, kraje, regionu, teritoria a státu
  3. zastupitelstvo obce, kraje, regionu, teritoria a státu
 4. Stát ukládá za povinnost vyplývající ze zákona, aby obce, kraje, regiony, teritoria a státy měly své politické zástupce:
  1. úřad - ministerstvo - finanční politiky státu
  2. úřad - ministerstvo - práce
  3. úřad - ministerstvo- sociální integrity
  4. úřad - ministerstvo - policie
  5. úřad - ministerstvo - zahraniční politiky
  6. úřad - ministerstvo - zdravotnictví a péče
  7. úřad - ministerstvo - ochrany a rozvoje nových technologií
  8. úřad - ministerstvo - životního prostředí a ochrany zvířat
  9. úřad - ministerstvo - zemědělství
  10. úřad - ministerstvo - obchodu a průmyslu
  11. úřad - ministerstvo - dopravy a stavební infrastruktury
  12. úřad - ministerstvo - školství, výchovy, péče a vzdělávání
  13. úřad - ministerstvo - spravedlnosti
  14. úřad - ministerstvo - pro péči o rodinu a sociální soudržnost
  15. úřad - ministerstvo - státních daní
  16. úřad - ministerstvo - ochrany a bezpečnostních složek státu
  17. úřad - ministerstvo - obrany
  18. úřad - ministerstvo - pro emigrační politiku státu
 5. Stát ukládá za povinnost vyplývající ze zákona poskytovat obcím, krajům, regionům, teritoriím a státům, nezbytnou finanční pomoc a sociální a právní pomoc v případě poddimenzované rozpočtové politiky.
 6. Stát ukládá za povinnost vyplývající ze zákona, obnovovat a implementovat nové technologie (internet a jiné...) na území obcí, krajů, regionů, teritorií a států, které jejich prostřednictvím spravuje a řídí své právně vymezené území.
 7. Stát je ze zákona povinen dohlížet na výkon, správu a řízení všech územně správních celků a trestně postihovat každého politického zastupitele či úředníka, který se dopouští:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu
 8. Řízení obce, kraje, regionu, teritoria a státu zastupitelskými orgány upravuje zákon.
 9. Řízení obce, kraje, regionu, teritoria a státu prostřednictvím státní správy upravuje zákon.
 10. Řízení obce, kraje, regionu, teritoria a státu jinými orgány upravuje zákon.
 11. Řízení obce, kraje, regionu, teritoria a státu upravuje zákon v rámci:
  1. stavu nouze
  2. výjimečného stavu
  3. stavu za zvláštních okolností
  4. válečného stavu
  5. přírodní katastrofy
  6. ohrožení na zdraví občana, společnosti a státu
  7. sociální deprese státu
  8. jiných opatření
 12. Obec, kraj, region, teritorium nesmí být spravován a řízen lidmi, kteří se dopustili:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 336

 1. Vlastizrada je považovaná za obzvlášť závažný zločin spočívající v jednání občana proti státu, jeho zájmům a morálním a duchovním hodnotám.
 2. Za vlastizradu je považováno jednání a chování všech reprezentantů politického života, státních zaměstnanců, včetně dalších osob vykonávajících službu pro stát, kteří v rámci své funkce či poslání zneužili svého postavení v podobě:
  1. morálního zločinu
  2. politického zločinu
  3. trestného činu majícího charakter protistátní činnosti
  4. korupčního jednání a chování a ožebračování občanů i státu
  5. klientelistického jednání a chování
  6. machinace a podvody s obecním, krajským, regionálním, teritoriálním a státním majetkem
  7. vyvádění (tunelování) obecního, krajského, regionálního, teritoriálního a státního majetku
  8. falšování úřední listiny, krádež, podvod, zpronevěra, daňové úniky, teror, záškodnictví, sabotáž
  9. úmyslné ožebračování a okrádání jednotlivce, společnosti a etokratického státu
  10. zločinné jednání v oblasti práva a právního systému
  11. nezodpovědné jednání a chování poškozující a devalvující morální, materiální a duchovní hodnoty jednotlivce, společnosti a státu
  12. zbabělého jednání a chování, které poškozuje a devalvuje morální, materiální a duchovní hodnoty jednotlivce, společnosti a státu
  13. rozvracení ústavního pořádku etokratického státu
  14. další zločiny upravuje zákon
 3. Zákon o vlastizradě stanovuje za její spáchání trest odnětí svobody ve výši 15 let až doživotí.

Článek 337

 1. Politický zločin je považován za obzvlášť závažný zločin spočívající v nemorálním a nepoctivém chování fyzické či právnické osoby proti státu.
 2. Politickým zločinem je míněno:
  1. nemorální a nepoctivé chování
  2. korupční jednání a chování a ožebračování občanů i státu
  3. klientelistické jednání a chování
  4. machinace a podvody s obecním, krajským, regionálním, teritoriálním a státním majetkem
  5. vyvádění (tunelování) obecního, krajského, regionálního, teritoriálního a státního majetku
  6. falšování úřední listiny, krádež, podvod, zpronevěra, daňové úniky, teror, záškodnictví, sabotáž
  7. úmyslné ožebračování a okrádání jednotlivce, společnosti a etokratického státu
  8. zločinné jednání v oblasti práva a právního systému
  9. neodpovědné jednání a chování poškozující a devalvující morální, materiální a duchovní hodnoty jednotlivce, společnosti a státu
  10. zbabělé jednání a chování, které poškozuje a devalvuje morální, materiální a duchovní hodnoty jednotlivce, společnosti a státu
  11. další zločiny upravuje zákon
 3. Zákon o politickém zločinu stanovuje za jeho spáchání trest odnětí svobody ve výši 8 let až doživotí.

Článek 338

 1. Nadnárodní ústava je právně závazná vůči
  1. Sociální ústavě
  2. Daňové ústavě
 2. Nadnárodní ústava je právně závazná vůči mezinárodnímu právu a mezinárodním dohodám.

Článek 339

 1. Stát ukládá za povinnost řídit se podle zákonu o energiích, které jsou součástí:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Stát ukládá za povinnost využívat energie k užitku a prospěchu jednotlivce, společnosti a státu.
 3. Stát má zákonnou povinnost nakládat se svým majetkem a hmotnými rezervami, materiálem, polotovary, energií a výrobky či jinými surovinami určenými pro zajištění, zabezpečení a obranu zájmů a potřeb jednotlivce, společnosti a svým vlastním způsobem nejlepšího hospodáře v zemi a v rámci bezpečnostní a ochranné politiky státu a na základě:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

HLAVA JEDENÁCTÁ

DOPLŇUJÍCÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 340

 1. Nadnárodní ústava smí být prostřednictvím prezidenta republiky a autority zákonodárné doplněna ústavními zákony a dodatky, které jsou v rámci vývoje země nezbytné a nejsou v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 2. Do okamžiku nabytí účinnosti Nadnárodní ústavy je stát povinen dbát na:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu
 3. Dnem nabytí účinnosti Nadnárodní ústavy zaniká funkčnost předchozího ústavního pořádku státu, včetně všech zákonů, které byly v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 4. Každý příští zákon smí být v etokratickém právním řádu Schválen, pouze není-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 5. Každý podzákonný právní předpis, nařízení, vyhláška, úřední rozhodnutí, úřední stanovisko, aj. smí být v etokratickém právním řádu schváleny pouze, nejsou-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 341

Nadnárodní ústava státu a jeho právní řád jsou nedotknutelné, a nelze je zpochybnit ani odstranit.

Článek 342

Tato Nadnárodní ústava státu nabývá účinnosti dnem ......

ČÁST TŘETÍ

LISTINA PRÁV A SVOBOD

NAŠÍM DOMOVEM SPOLEČNÝM PLANETA JEST, BA I PŘÍRODA, ZE KTERÉ SPOLEČNÉ BOHATSTVÍ ČERPÁME. OPOMENUTY BÝTI NESMÍ ANI HLUBOKÉ HODNOTY MORÁLNÍ A SOCIÁLNÍ, KTERÉ SPOLEČNÉ SDÍLÍME, STEJNĚ TAK JAKO ROVNOST PRÁVNÍ, DŮSTOJNOST, MÍR A SVOBODU STŘEŽÍME I PRO GENERACE PŘÍŠTÍ.

HLAVA PRVNÍ

Obecná ustanovení

Článek 343

 1. Listina práv a svobod je nejvyšší právní norma mezinárodního právního řádu, mající absolutní přednost před všemi zákony na celém světě, v rámci zachování celosvětového míru a ochrany lidských práv a svobod.
 2. Listina práv a svobod je trvalá, nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná součást etokratického ústavního pořádku, dbající na:
  1. práva na život, zdravotní a sociální péči člověka
  2. rovné a důstojné postavení člověka v rovině lidskoprávní
  3. svobodu, rozvoj a tvorbu myšlení člověka
  4. nedotknutelnost soukromí a ochrana sociální intimity člověka
  5. nedotknutelnost a ochrana virtuálního prostoru člověka, společnosti a státu
  6. ochrana lidské důstojnosti člověka
  7. právo vlastnit majetek (poctivě získaný)
  8. svobodu náboženství, založeného na morálních a duchovních hodnotách
  9. právo svobodně volit a svobodně se rozhodovat
  10. právo podílet se na sociálním, politickém, hospodářském a právním vývoji země prostřednictvím sociálního dialogu
  11. právo dělat vše, co není v rozporu se zákony
  12. právo dělat vše, co není v rozporu s morálními principy
  13. právo na posilování kvality životní úrovně a sociálních jistot

Článek 344

Listina práv a svobod jako vrcholná právní norma mezinárodního právního řádu se opírá o kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a všech národů, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 345

Mezinárodní právní řád se opírá o kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a všech národů, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 346

Listina práv a svobod je založena a budována na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 347

Mezinárodní právní řád je založen a budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 348

Ústavní systém etokratického státu je založen a budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 349

Politický systém etokratického státu je založen a budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 350

Bezpečnostní systém etokratického státu je založen a budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 351

Právní systém etokratického státu je založen a budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 352

Sociální systém etokratického státu je založen a budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 353

Ekonomický systém etokratického státu je založen a budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 354

Bankovní systém etokratického státu je založen a budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 355

Daňový systém etokratického státu je založen a budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 356

Vzdělávací a výchovný systém etokratického státu je založen a budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 357

Školský systém etokratického státu je založen a budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 358

Etokratický stát nesmí být podřízen a nesmí propagovat žádnou politickou ideologii ani náboženské vyznání, které by bylo v rozporu:
 1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. se Sociální ústavou
 3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. s Daňovou ústavou
 5. s etokratickým právním řádem
 6. s mezinárodním právním řádem a s mezinárodními dohodami
 7. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. s autoritou jako nejvyšší státní silou sloužící všemu lidu

Článek 359

Etokratický stát je vázán Listinou práv a svobod a mezinárodním právním řádem a je povinen naplňovat ve všech ohledech svého konání morální hodnoty ztělesňující:

 1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 360

Listina práv a svobod je trvalou zárukou při budování a naplňování:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 361

Stěžejním pilířem Listiny práv a svobod je kmenová struktura sociální integrity člověka, společnosti a národů, kterou tvoří pět základních principů:

 1. Morální a sociální integrita člověka, společnosti a státu, která je trvalou součástí národního bohatství etokratického státu
 2. Virtuální prostor, který je trvalou součástí národního bohatství občana, společnosti a státu
 3. Sociální kmen jako zdrojový kód zachycující nepřetržitý proces vzniku, tvorby a zániku charakteristických vlastností sociálních a společenských jevů a norem, mající zásadní vliv na politický, právní, ekonomický a sociální vývoj občana, společnosti a státu, a proto je trvalou součástí národního bohatství etokratického státu
 4. Sociální identita, která vyobrazuje původ člověka, společnosti a státu, a jeho dominantnost v rámci mezilidských, společenských a mezinárodních vztahů, a proto je trvalou součástí národního bohatství etokratického státu
 5. Sociální intimita, která je založená na všestranné rozmanitosti člověka, společnosti a státu, ze kterého vyvěrá důvěra, a proto je trvalou součástí národního bohatství etokratického státu

Článek 362

 1. Listina práv a svobod poskytuje každému člověku nejvyšší právní záruky pro bezpečný rozvoj sociální intimity, která je společně s naplňováním lidských hodnot tvořících kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, základním smyslem života.
 2. Listina práv a svobod poskytuje každému člověku nejvyšší právní záruky pro posilování kvality životní úrovně, aby jejím prostřednictvím bylo možné dosáhnout harmonie v osobním a profesním životě.
 3. Listina práv a svobod poskytuje každému člověku nejvyšší právní záruky pro zabezpečení sociálních jistot, aby jejím prostřednictvím bylo možné dosáhnout harmonie v osobním a profesním životě.
 4. Listina práv a svobod poskytuje každému člověku nejvyšší právní záruky pro posilování duchovní integrity, aby jejím prostřednictvím bylo možné dosáhnout harmonie v osobním a profesním životě.
 5. Listina práv a svobod poskytuje každému člověku nejvyšší právní záruky pro ekonomický rozvoj duchovní integrity, aby jejím prostřednictvím bylo možné dosáhnout harmonie v osobním a profesním životě.
 6. Pouze soud může vyhodnotit povahu mravního selhání, a proto jakékoliv svévolné odsouzení či trestní je nezákonné a pachateli může za naplnění této skutkové podstaty trestného činu hrozit pokuta, nebo až doživotí.

Článek 363

Dopustí-li se kterýkoliv reprezentant politického života etokratického státu morálního selhání, morálního zločinu, politického zločinu, porušení zákona či trestného činu, hrozí mu dle Listiny práv a svobod a mezinárodního právního řádu soudní stíhání na úrovni státní i mezinárodní, neboť svým zločinným jednáním ohrožuje:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. kvalitu životní úrovně a sociálních jistot
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 364

Dopustí-li se kterákoliv etokratická země morálního selhání, hrozí jí dle Listiny práv a svobod a mezinárodního právního řádu:

 1. mezinárodní soud
 2. finanční sankce a karanténa
 3. finanční izolace a karanténa
 4. mezinárodní sankce a karanténa
 5. mezinárodní izolace a karanténa
 6. mezinárodní vojenská intervence
 7. další sankce upravuje mezinárodní právní řád

Článek 365

 1. Poruší-li kterákoliv etokratická země Listinu práv a svobod, mezinárodní či mezinárodní dohody, hrozí jí podle mezinárodního právního řádu:
  1. mezinárodní soud
  2. finanční sankce a karanténa
  3. finanční izolace a karanténa
  4. mezinárodní sankce a karanténa
  5. mezinárodní izolace a karanténa
  6. mezinárodní vojenská intervence
  7. další sankce upravuje mezinárodní právní řád
 2. Ohrozí-li kterákoliv etokratická země světový mír, hrozí jí podle mezinárodního právního řádu:
  1. mezinárodní soud
  2. finanční sankce a karanténa
  3. finanční izolace a karanténa
  4. mezinárodní sankce a karanténa
  5. mezinárodní izolace a karanténa
  6. mezinárodní vojenská intervence
  7. další sankce upravuje mezinárodní právní řád

Článek 366

Za morální selhání obecně považuje Listina práv a svobod deformaci a devalvaci morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, založené na čtyřech symbolech:

 1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 367

Zákonnou povinností každého etokratického státu je posilovat ochranu lidských práv a svobod a morální a sociální integritu občana a celé společnosti bez ohledu na nepředvídatelné hrozby a rizika, která mohou ve vývoji země kdykoli nastat.

Článek 368

Právní struktura mezinárodního právního řádu je koncipována tak, aby byla kompatibilní s právními kritérii jednotlivých etokratických států a:

 1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. etokratickým právního řádem
 6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
 7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší legitimní silou, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 369

Právní struktura právního řádu etokratického státu, nesmí být v rozporu s mezinárodním právním řádem, který je budován na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. etokratickém právním řádu
 6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 370

Listina práv a svobod považuje za neplatný každý zákon, který je v rozporu:

 1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. se Sociální ústavou
 3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
 4. s Daňovou ústavou
 5. s etokratickým právním řádem
 6. s mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
 7. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. s autoritou jako nejvyšší legitimní sílou, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 371

 1. Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád trvale chrání a podporují takovou tvořivost, která v rámci rozvoje morální a sociální integrity přináší pro občana, společnost, stát a mezinárodní vztahy rozmanitost, prospěch a užitek.
 2. Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád trvale chrání a podporuje duchovní rozvoj, který v rámci morální a sociální integrity přináší občanovi, společnosti, státu a mezinárodním vztahům prospěch a užitek.
 3. Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád trvale chrání a podporuje rozvoj sociální intimity, která přináší v rámci morální a sociální integrity občana, společnosti, státu a mezinárodních vztahů prospěch a užitek, prohlubuje důvěru a mezilidské vztahy.

Článek 372

 1. Prostřednictvím autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům je prosazována:
  1. morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústava
  3. Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod
  4. Daňová ústava
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochrana virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autorita jako nejvyšší legitimní síla, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Autorita je v rámci své působnosti jediným obranným a útočným prostředkem při použití síly, jejímž prostřednictvím lze čelit jakékoliv hrozbě, deformaci či devalvaci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 3. Prostřednictvím autority, jako nejvyšší legitimní síly, je možné verbálně a fyzicky (vojensky) zasáhnout v zájmu zachování:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 4. Prostřednictvím autority, jako nejvyšší legitimní síly, lze uplatnit trestní represi v zájmu o ochrany a zachování:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 5. Prostřednictvím autority jsou jednotlivým osobám, orgánům státní či nestátní autority a mezinárodním vládním a nevládním organizacím, udělovány kompetence a právoautorita.

Článek 373

Pouze prostřednictvím autority, jako nejvyšší legitimní síly, lze uplatňovat veškerá opatření, zabezpečující ochranu:

 1. celosvětového míru
 2. kvality životní úrovně a sociálních jistot
 3. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 4. Sociální ústavy
 5. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 6. Daňové ústavy
 7. etokratického právního řádu
 8. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 9. virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 10. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 374

Listina práv a svobod považuje politický systém založený na moci zákonodárné, výkonné a soudní za zločinný, neboť ohrožuje, deformuje a devalvuje:

 1. celosvětový mír
 2. kvalitu životní úrovně a sociální jistoty
 3. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 4. Sociální ústavu
 5. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 6. Daňovou ústavu
 7. etokratický právní řád
 8. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 9. virtuální prostor občana, společnosti a státu
 10. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 375

Listina práv a svobod založená na lidských hodnotách, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, klasifikuje mocenský potenciál (moc) a pravomoc a za obzvlášť závažný zločin, ohrožující, deformující a devalvující:

 1. celosvětový mír
 2. kvalitu životní úrovně a sociální jistoty
 3. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 4. Sociální ústavu
 5. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 6. Daňovou ústavu
 7. etokratický právní řád
 8. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 9. virtuální prostor občana, společnosti a státu
 10. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 376

 1. Je-li držitelem moci fyzická osoba, bude trestně stíhána dle etokratického a mezinárodního právního řádu za obzvlášť závažný zločin, za který hrozí:
  1. výjimečný trest nebo doživotí
  2. exekuce veškerého majetku
 2. Je-li držitelem moci právnická osoba, bude trestně stíhána dle etokratického a mezinárodního právního řádu obzvlášť závažný zločin, za který hrozí konkrétním pachatelům:
  1. výjimečný trest nebo doživotí
  2. exekuce veškerého majetku
  3. zrušení a vymazání právnické osoby
 3. Je-li držitelem moci stát, hrozí mu dle etokratického a mezinárodního právního řádu:
  1. mezinárodní soud
  2. finanční sankce a karanténa
  3. finanční izolace a karanténa
  4. mezinárodní sankce a karanténa
  5. mezinárodní izolace a karanténa
  6. mezinárodní vojenská intervence
  7. další sankce upravuje mezinárodní právní řád
 4. Listina práv a svobod nahrazuje nezákonný pojem ,,pravomoc” novým pojmem ,,právoautorita“.
 5. Mezinárodní právní řád nahrazuje nezákonný pojem ,,pravomoc” novým pojmem ,,právoautorita“.
 6. Tvrdí-li fyzická či právnická osoba, že něco koná či vykonává v rámci udělené pravomoci, pak se takovýmto jednáním dopouští zločinu, za který hrozí:
  1. výjimečný trest nebo doživotí
  2. exekuce veškerého majetku
 7. Tvrdí-li Etokratický stát, že něco koná či vykonává v rámci udělené pravomoci, pak se takovýmto jednáním dopouští obzvláště závažného zločinu, za který mu hrozí:
  1. mezinárodní soud
  2. finanční sankce a karanténa
  3. finanční izolace a karanténa
  4. mezinárodní sankce a karanténa
  5. mezinárodní izolace a karanténa
  6. mezinárodní vojenská intervence
  7. další sankce upravuje mezinárodní právní řád

Článek 377

 1. Všechny mezinárodní organizace a instituce jsou na základě mezinárodního právního řádu a jeho zákonů povinné vždy jednat a chovat se dle:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Jednotliví členové mezinárodních organizací a institucí budou trestně stíhání mezinárodním právním řádem, dopustí-li se:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 378

 1. Světové organizace a alianční vojenské jednotky jsou ze zákona povinné zabezpečit celosvětový mír na celém světě prostřednictvím:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Vojenské a světové organizace jsou v rámci mezinárodního právního řádu ze zákona povinné a oprávněné zasáhnout na jakémkoliv území, kde dochází k ohrožení, deformaci a devalvaci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu

Článek 379

Neoprávněný vstup cizích vojsk či agresorů na území jiného státu je Listinou práv a svobod a mezinárodním právním řádem považován za obzvlášť závažný zločin, proti kterému bude podniknut vojenský zásah mezinárodních aliančních sil, s cílem odvrátit hrozbu anexe a narušení absolutní suverenity napadeného státu.

HLAVA DRUHÁ

ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

Článek 380

Listina práv a svobod zaručuje absolutní ochranu:

 1. života a zdraví každého člověka
 2. kvalitu životní úrovně člověka a jeho sociálních jistot

Článek 381

Mezinárodní právní řád poskytuje právní záruky na ochranu:

 1. života a zdraví každého člověka
 2. kvalitu životní úrovně člověka a jeho sociálních jistot

Článek 382

 1. Člověk, společnost a stát mají vůči sobě vzájemné povinnosti, ke kterým jsou právně i morálně vázáni a které vyplývají z:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Žádný člověk nesmí být nucen jednat v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší legitimní silou, sloužící všemu lidu a všem národům
 3. Nikomu nesmí být způsobena újma na právech, při uplatňování:
  1. práva na požadovanou kvalitu životní úrovně a sociálních jistot
  2. svobody jako normy, jejímž prostřednictvím jsou naplňovány lidské hodnoty
  3. svobody jako normy, jejímž prostřednictvím je naplňována morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
  4. svobody jako normy, jejímž prostřednictvím jsou naplňovány cíle vedoucí k rozvoji a prosperitě občana, společnosti a státu
  5. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  6. právo na život a na zdravotní a sociální péči
  7. rovného postavení ve společnosti v rovině lidskoprávní a na mezinárodní úrovni.
  8. svobody myšlení, tvorby, pohybu a pobytu
  9. nedotknutelnosti soukromí a rozvoje sociální intimity
  10. práva na budování a zachování si lidské důstojnosti a cti
  11. práva vlastnit majetek (poctivě získaný)
  12. svobody náboženské, založené na morálních a duchovních hodnotách
  13. práva svobodně volit a svobodně se rozhodovat
  14. práva podílet se na sociálním, politickém, hospodářském a právním vývoji země prostřednictvím sociálního dialogu
  15. práva dělat vše, co není v rozporu se zákony
  16. práva na ochranu a obranu života a zdraví

HLAVA TŘETÍ

ZPŮSOBILOST K PRÁVŮM

Článek 383

Každý má právo na život a naplňování:

 1. práva na požadovanou kvalitu životní úrovně a sociálních jistot
 2. svobody jako normy, jejímž prostřednictvím jsou naplňovány lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu
 3. svobody jako normy, jejímž prostřednictvím je naplňována morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
 4. svobody jako normy, jejímž prostřednictvím jsou naplňovány cíle vedoucí k rozvoji a prosperitě občana, společnosti a státu
 5. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 6. práva na život a na zdravotní a sociální péči
 7. rovného postavení ve společnosti v rovině lidskoprávní a na mezinárodní úrovni.
 8. svobody myšlení, tvorby, pohybu a pobytu
 9. nedotknutelnosti soukromí a rozvoje sociální intimity
 10. práva na budování a zachování si lidské důstojnosti a cti
 11. práva vlastnit majetek (poctivě získaný)
 12. svobody náboženské, založené na morálních a duchovních hodnotách
 13. práva svobodně volit a svobodně se rozhodovat
 14. práva podílet se na sociálním, politickém, hospodářském a právním vývoji země prostřednictvím sociálního dialogu
 15. práva dělat vše, co není v rozporu se zákony
 16. práva na ochranu a obranu života a zdraví

Článek 384

 1. Listina práv a svobod poskytuje veškeré záruky na ochranu života již před narozením.
 2. Mezinárodní právní řád poskytuje veškeré záruky na ochranu života již před narozením.

Článek 385

Nikdo nesmí být zbaven života

Článek 386

Trest smrti se nepřipouští

Článek 387

Nikomu nesmí být bráněno při naplňování a rozvoji:

 1. kvality životní úrovně a sociálních jistot
 2. svobody jako normy, jejímž prostřednictvím jsou naplňovány lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu
 3. svobody jako normy, jejímž prostřednictvím je naplňována morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
 4. svobody jako normy, jejímž prostřednictvím jsou naplňovány cíle vedoucí k rozvoji a prosperitě občana, společnosti a státu
 5. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 6. práva na život a na zdravotní a sociální péči
 7. rovného postavení ve společnosti v rovině lidskoprávní a na mezinárodní úrovni
 8. svobody myšlení, tvorby, pohybu a pobytu
 9. nedotknutelnosti soukromí a rozvoji sociální intimity
 10. práva na budování a zachování si lidské důstojnosti a cti
 11. práva vlastnit majetek (poctivě získaný)
 12. svobody náboženské, založené na morálních a duchovních hodnotách
 13. práva svobodně volit a svobodně se rozhodovat
 14. práva podílet se na sociálním, politickém, hospodářském a právním vývoji země prostřednictvím sociálního dialogu
 15. práva dělat vše, co není v rozporu se zákony
 16. práva na ochranu a obranu života a zdraví

Článek 388

Porušením práv podle článku 385 není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle mezinárodního právního řádu a podle zákonů není trestné.

Článek 389

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je Listinou práv a svobod zaručena a omezena smí být pouze v případech stanovených zákonem.

Článek 390

Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak, než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.

Článek 391

Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému, krutému a ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Článek 392

 1. Osobní svoboda je zaručena.
 2. Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak, než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.
 3. Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.
 4. Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.
 5. Nikdo nesmí být vzat do vazby, jinak než z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu.
 6. Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.

Článek 393

Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.

Článek 394

Ustanovení článku 393 se nevztahuje na:

 1. práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody
 2. vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby
 3. službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty
 4. jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých

Článek 395

 1. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
 2. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
 3. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Článek 396

 1. Každý má právo vlastnit poctivě nabytý majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
 2. Zákon stanoví, který majetek je nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu a smí být jen ve vlastnictví státu nebo určených právnických osob. Zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem ......
 3. Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
 4. Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
 5. Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

Článek 397

 1. Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
 2. Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.
 3. Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v etokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny též, je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

Článek 398

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou, mailem, SMS zprávou, anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Článek 399

 1. Svoboda pohybu a pobytu je zaručena Listinou práv a svobod a mezinárodním právním řádem.
 2. Každý, kdo se oprávněně zdržuje na svém území, má právo jej svobodně opustit.
 3. Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu veřejného zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.
 4. Každý občan má právo na svobodný vstup na své území. Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.

Článek 400

 1. Svoboda myšlení, svědomí, uctívání a náboženského vyznání je zaručena Listinou práv a svobod, mezinárodním právním řádem a Náboženskou ústavou. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
 2. Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena Listinou práv a svobod a mezinárodním právním řádem.
 3. Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 401

 1. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
 2. Církve a náboženské společnosti jsou povinny řídit se podle náboženské ústavy a jejich principů, v rámci zřizování a ustanovování duchovních představitelů či řeholních a jiných církevních institucí nezávislých na státních orgánech.
 3. Náboženská ústava má zakotvený pevný a neměnný řád náboženské výuky, založené na:
  1. morálních a duchovních hodnotách věřících a následovníků víry
  2. morální a duchovní integritě věřícího, společnosti a národa
  3. Mezinárodní náboženské ústavě
  4. mezinárodních náboženských principech, založených na morálních a duchovních hodnotách
  5. náboženských hodnotách (statečnost, poctivost, spolehlivost a spravedlnost)
  6. mezinárodním právním řádě a Listině práv a svobod
 4. Listina práv a svobod, mezinárodní právní řád a nadnárodní ústavy v jednotlivých zemích mají zákonnou povinnost zrušit a zakázat ihned výkon náboženských práv, jsou-li v rozporu:
  1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. se Sociální ústavou
  3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. s Daňovou ústavou
  5. s etokratickým právním řádem
  6. s mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. s autoritou jako nejvyšší legitimní silou, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 402

Bez sociální a právní ochrany se ocitne každý, kdo porušuje, deformuje či devalvuje:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům

HLAVA ČTVRTÁ

POLITICKÁ PRÁVA

Článek 403

 1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
 2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
 3. Cenzura je nepřípustná a nezákonná.
 4. Svoboda projevu a právo vyhledávat a šířit informace bude v rámci zákona nepřípustná, dojde-li k porušení, deformaci či devalvaci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 5. Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou ze zákona povinny trvale poskytovat informace o své činnosti prostřednictvím sociálního dialogu. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Článek 404

 1. Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.
 2. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
 3. Peticemi se nesmí vyzývat k porušování, deformaci či devalvaci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu

Článek 405

 1. Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno na místech zákonem vyhrazených.
 2. Politické právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li v etokratické společnosti o opatření nezbytná pro ochranu:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 406

 1. Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích i prostřednictvím nových technologií.
 2. Občané mají právo zakládat politické strany, politická hnutí, týmy, spolky, skupiny apod. a sdružovat se v nich.
 3. Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v etokratické společnosti nezbytné v rámci ochrany:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu
 4. Politici, politické strany, politická hnutí, politické týmy a skupiny, jakož i jiná sdružení, mají ústavní a zákonnou povinnost chránit a naplňovat:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 407

 1. Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo prostřednictvím svých politických zastupitelů, kteří vzešli ze svobodných voleb.
 2. Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem.
 3. Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon.
 4. Každý občan, vstupující do politického života, je ze zákona povinen oznámit a zveřejnit svoji kandidaturu již tři roky předem a podílet se v rámci své funkce na sociálním dialogu s občany prostřednictvím sociálních sítí.
 5. Kandidatura každého občana, ucházejícího se o vstup do politického života, musí být zveřejněna nejméně ve třech veřejných médiích a minimálně na jedné sociální síti, aby občané měli možnost se ke kandidatuře vyjádřit.
 6. Občané mají v rámci rovnosti přístup k voleným a jiným veřejným funkcím, které jsou ze zákona povinni vykonávat na základě morálních a duchovních hodnot a principů.

Článek 408

Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v etokratické společnosti.

Článek 409

Občané mají ze zákona právo postavit se na odpor pomocí všech prostředků a proti každému, kdo porušuje, deformuje či devalvuje:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 410

Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.

Článek 411

Občanům, tvořícím národnostní nebo etnické menšiny, se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyce a sdružovat se v národnostních sdruženích, pakliže sami budou respektovat a chránit:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 412

Občané, tvořící národnostní nebo etnické menšiny, budou do čtyřiceti osmi hodin vyhoštěni z etokratické země bez nároku na právní či sociální ochranu, poruší-li, deformují-li nebo devalvují-li:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 413

 1. Občané tvořící národnostní nebo etnické menšiny budou izolováni (vzati do karantény) od zbytku etokratické společnosti bez nároku na právní či sociální ochranu, poruší-li, deformují-li nebo devalvují-li:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Občanům, kteří přísluší k národnostním a etnickým menšinám, se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též:
  1. právo na vzdělání v jejich jazyku,
  2. právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
  3. právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.

Článek 414

 1. Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou či duchovní činnost.
 2. Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.
 3. Každý má právo získávat finanční prostředky pro své životní potřeby jakýmkoliv způsobem, který není v rozporu:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům
 4. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.
 5. Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.

Článek 415

 1. Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů, které nejsou v rozporu s:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku, ve společnosti, nebo v odvětví.
 3. Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.
 4. Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.

Článek 416

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 417

 1. Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a právo na zvláštní pracovní podmínky.
 2. Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a právo na pomoc při přípravě k povolání.

Článek 418

 1. Občané mají právo na odpovídající hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.
 2. Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na odpovídající pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.
 3. Každému, komu je poskytnuta pomoc v hmotné nouzi, je ze zákona uložena povinnost vrátit při nejbližší vhodné příležitosti dlužnou částku, aby stát mohl tyto investiční prostředky opět vynaložit na potřebnou pomoc dalším lidem, nacházejícím se v zoufalé situaci a v hmotné nouzi.

Článek 419

Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Článek 420

 1. Rodičovství a rodina jsou pod ochranou Listiny práv a svobod a mezinárodního práva.
 2. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 3. Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v rámci pracovních vztahů a odpovídající pracovní podmínky v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům.
 4. Dětem, narozeným v manželství i mimo ně, je zaručena zvláštní ochrana v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 5. Péče o děti a jejich výchova je právně delegována biologickým rodičům, kteří mohou vychovávat své děti pouze v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 6. Péče o děti a jejich výchova může být právně delegována náhradním rodičům, pěstounům či sociálním rodinám, kteří mohou vychovávat své děti pouze v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 7. Trestně stíhána bude osoba či instituce, která porušuje či ohrožuje řádnou výchovu nezletilých osob.
 8. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být prostřednictvím soudního rozhodnutí od rodičů proti jejich vůli odloučeny na základě porušení či ohrožení řádné výchovy, vykonávané v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 9. Rodiče, kteří pečují o nezletilé, mají plné právo na podporu a pomoc státu, aby nebyla porušena či ohrožena výchova nezletilých, vykonávaná v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 421

 1. Každý má právo na vzdělání. Školní desetiletá docházka je povinná ze zákona.
 2. Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád ukládá každému etokratickému státu zákonnou povinnost, aby žáci a studenti skládali státní zkoušky i z předmětů, jakými jsou:
  1. morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústava
  3. Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod
  4. Daňová ústava
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochrana virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autorita jako nejvyšší legitimní síla, sloužící všemu lidu a všem národům
 3. Každý občan má právo na bezplatné vzdělání na základních a středních školách a podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.
 4. Zákonnou povinností každé školy je vyučovat:
  1. o morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. o Sociální ústavě
  3. o Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. o Daňové ústavě
  5. o etokratickém právním řádu
  6. o mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
  7. o ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. o autoritě jako nejvyšší legitimní síle, sloužící všemu lidu a všem národům
 5. Jiné školy, než státní, budou okamžitě zrušeny a jejich majitelé a zaměstnanci trestně stíháni, pakliže obchází základní studijní předměty dané ze zákona, jimiž jsou:
  1. morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústava
  3. Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod
  4. Daňová ústava
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochrana virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autorita jako nejvyšší legitimní síla, sloužící všemu lidu a všem národům
 6. Jiné školy, než státní, mohou vyučovat jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu.
 7. Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc od státu.

Článek 422

 1. Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna Listinou práv a svobod a mezinárodním právním řádem.
 2. Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 423

 1. Každý má právo na příznivé životní prostředí v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 3. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky.
 4. Při výkonu a naplňování svých práv nikdo nesmí porušovat, ohrožovat ani devalvovat:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 424

 1. Každý má právo domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, se smí obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z právoautority soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 3. Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.
 4. Každý má právo na náhradu škody, která mu byla způsobena v rámci poškození, devalvace či deformace:
  1. ochrany života a zdraví
  2. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  3. Sociální ústavy
  4. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  5. Daňové ústavy
  6. etokratického právního řádu
  7. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  8. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  9. autority jako nejvyšší státní síly, sloužící všemu lidu

Článek 425

 1. Nikdo nesmí odepřít výpověď, jestliže by tím poškodil či devalvoval:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení, pouze v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 3. Všichni účastníci jsou si v řízení rovni v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 4. Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.

Článek 426

 1. Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.
 2. Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

Článek 427

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku lze za jeho spáchání uložit.

Článek 428

 1. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
 2. Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.
 3. Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám, nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.
 4. Obviněný nesmí odepřít výpověď, aby tím neohrožoval, neporušoval, nedeformoval, či nedevalvoval:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům
 5. Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl právoautoritativně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.
 6. Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.
 7. Každý advokát a každá instituce smí v etokratické zemi hájit obviněného v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům

HLAVA PÁTÁ

PRÁVNÍ VZTAHY

Článek 429

 1. Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád považuje každou smlouvu za platnou, je-li založena na principu:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád považuje každou smlouvu za platnou, je-li dohodnuta v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 3. Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád považuje každou smlouvu za platnou, je-li sepsána v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 4. Mezi smlouvou ústní či psanou není žádného rozdílu, je-li dohodnuta či vypracována v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 5. Povinnosti, vyplývající ze smlouvy ústní či psané, jsou dány zákonem v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 6. Každá smluvní rozepře smí být posuzována pouze v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 7. Každá mezinárodní smluvní rozepře smí být posuzována pouze v rámci:
  1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavy
  3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
  4. Daňové ústavy
  5. etokratického právního řádu
  6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
  7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 430

 1. Každá smlouva je neplatná, je-li v rozporu:
  1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. se Sociální ústavou
  3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. s Daňovou ústavou
  5. s etokratickým právním řádem
  6. s mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. s autoritou jako nejvyšší legitimní silou, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Každá mezinárodní smlouva je neplatná, je-li v rozporu s:
  1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. se Sociální ústavou
  3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. s Daňovou ústavou
  5. s etokratickým právním řádem
  6. s mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. s autoritou jako nejvyšší legitimní silou, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 431

 1. Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád ukládá jednotlivým státům za povinnost navazovat pouze takové smluvní vztahy, které nejsou v rozporu:
  1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. se Sociální ústavou
  3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. s Daňovou ústavou
  5. s etokratickým právním řádem
  6. s mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. s autoritou jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Každý etokratický stát je ze zákona povinen zajistit právní dohled nad všemi mezinárodními zakázkami či výběrovými řízeními v rámci preventivní ochrany a bezpečnosti.
 3. Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád ukládá všem státům za povinnost, vyplývající ze zákona, aby veškeré smluvní vztahy byly bezodkladně zrušeny, bez nároků na náhradu škody, jsou-li v rozporu s:
  1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. se Sociální ústavou
  3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. s Daňovou ústavou
  5. s etokratickým právním řádem
  6. s mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. s autoritou jako nejvyšší legitimní silou, sloužící všemu lidu a všem národům

HLAVA ŠESTÁ

POLITICKÉ ZLOČINY

Článek 432

Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád považuje morální zločiny za hrozbu lidstva, proti které je nutné se bránit všemi prostředky, a to v rámci:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší legitimní síly, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 433

Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád trestně postihuje všechny zločiny, které ohrožují:

 1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavu
 3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
 4. Daňovou ústavu
 5. etokratický právní řád
 6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
 7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům

Článek 434

 1. Za politického zločince označuje Listina práv a svobod osobu fyzickou či právnickou, která páchá zločiny, jimž ohrožuje bezpečnost státu a jeho obyvatel, včetně kvality jejich životních úrovní a sociálních jistot.
 2. Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád považuje za politický zločin:
  1. korupci
  2. klientelismus
  3. střet zájmů
  4. velezradu
  5. vlastizradu
  6. netransparentní financování politických stran
  7. netransparentní financování politických kampaní
  8. netransparentní zadávání státních zakázek
  9. netransparentní zadávání výběrových řízení
  10. zneužití politické funkce
  11. zahlazování a zatajování politických a trestných činů
  12. neohlášení politických a trestných činů
  13. poškozování zájmu státu a jeho občanů
  14. nepotismus
  15. páchání trestné činnosti v rámci autority výkonné, soudní a zákonodárné
  16. tvorba zákonů na zakázku v rámci zájmu lobbistických osob či skupin či jiných…
  17. ožebračování občanů a daňové úniky
  18. neoprávněné nakládání s obecním, krajským, regionálním, teritoriálním a státním majetkem
  19. obohacování se na úkor občanské společnosti a státu
  20. podvodné sjednávání smluvních vztahů, nevýhodných pro obec, kraj, region, teritorium či stát
  21. bezdůvodné zadlužování občanů, obcí, krajů, regionů, teritorií či státu
  22. neoprávněná manipulace se státní měnou a intervenční zásahy
  23. neoprávněné zásahy a intervenční kroky do ekonomiky
  24. další opatření upravuje zákon
  25. nezodpovědné nakládání s finančními prostředky daňových poplatníků
  26. další politické zločiny upravuje zákon, mezinárodní právní řád a Listina práv a svobod

Článek 435

 1. Zákon na ochranu zvířat a proti týrání je v rámci mezinárodního právního řádu a Listiny práv a svobod základní právní normou, a to ve smyslu práva zvířete na život a právo na starostlivost a řádnou péči.
 2. Zákon na ochranu zvířat a proti jejich týrání ukládá, za jakých podmínek lze zvíře pořídit, chovat a pečovat o něj:
  1. povolení od úřadu na pořízení zvířete z místa trvalého bydliště
  2. povolení od Ministerstva životního prostředí a ochrany zvířat pro pořízení zvířete
  3. povolení od hlavní veterinární správy pro pořízení zvířete
  4. prokázání o trvalém finančním zabezpečení pro pořízení zvířete
  5. prokázání o bezpečném zázemí, ve kterém se zvíře bude nacházet a žít
  6. pravidelná kontrola u veterináře (šestkrát do roka)
  7. zákonem nařízené výživné na zvíře
  8. řádná výchova, pravidelná strava, pitný režim a dodržování hygienických norem v rámci veřejné ochrany zdraví a péče o domácí, chovné, či jiné zvíře
  9. povolení od Ministerstva životního prostředí a ochrany zvířat pro rozšíření chovu domácího, chovného či jiného zvířete
  10. povolení od Ministerstva životního prostředí a ochrany zvířat za účelem prodeje zvířete
  11. další právní normy o pořízení, ochraně, chovu a péči zvířete, upravené zákonem

Článek 436

Týrání zvířat je považováno za obzvlášť závažný a odporný zločin, za který etokratickému státu a jeho institucím hrozí:

 1. trestní postih konkrétních osob, které včas a preventivně nezabránily zločinu týrání zvířat z pozice svého postavení a kompetencí jim přidělených
 2. minimální hranice trestní sazby 3 roky až doživotí
 3. pokuta ve výši nejméně pětinásobku až tisícinásobku mzdy
 4. odebrání zvířete
 5. doživotní zákaz chovu zvířete
 6. výživné na zvíře (a pohřebné) až do jeho smrti
 7. další postihy upravuje zákon

Článek 437

Týrání zvířat je považováno za obzvlášť závažný a odporný zločin, za který pachateli hrozí:

 1. minimální hranice trestní sazby 3 roky až doživotí
 2. pokuta ve výši nejméně pětinásobku až tisícinásobku mzdy
 3. odebrání zvířete
 4. doživotní zákaz chovu zvířete
 5. povinnost platit výživné, zdravotní a sociální na zvíře až do jeho smrti a pohřebné
 6. další postihy upravuje zákon

Článek 438

 1. Opuštění či ponechání zvířete vlastnímu osudu, původně však pořízeného do domácnosti či pro chov, je považováno za závažný zločin, za který pachateli hrozí:
  1. minimální hranice trestní sazby 3 roky až doživotí
  2. pokuta ve výši nejméně pětinásobku až tisícinásobku mzdy
  3. odebrání zvířete
  4. doživotní zákaz chovu zvířete
  5. povinnost platit výživné, zdravotní a sociální na zvíře až do jeho smrti a pohřebné
  6. další postihy upravuje zákon
 2. Odmítne-li majitel nadále pečovat o zvíře, je ze zákona povinen platit výživné na zvíře až do jeho smrti.
 3. Za trestný čin je považováno pořízení či nákup domácího, chovného či jiného zvířete bez schvalovacího procesu a povolení od:
  1. Ministerstva pro životní prostředí a ochrany zvířat
  2. státní veterinární správy
  3. místního úřadu
  4. státní hygienické správy
 4. Za závažný trestný čin je považováno lovení, odchyt, zabití, domácího, chovného či jiného zvířete bez schvalovacího procesu a povolení od:
  1. Ministerstva pro životní prostředí a ochrany zvířat
  2. státní veterinární správy
  3. místního úřadu
  4. státní hygienické správy
 5. Neplacení výživného na zvíře je považováno za trestný čin a pachateli hrozí:
  1. exekuce na plat
  2. exekuce na majetek
  3. doměření nezaplaceného výživného
  4. pokuta ve výši až tisícinásobku platu
  5. veřejně prospěšné práce zdarma pro stát
  6. vězení
  7. další postihy upravuje zákon

HLAVA SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 439

 1. Listina práv a svobod smí být prostřednictvím prezidenta republiky a autority zákonodárné doplněna ústavními zákony a dodatky, jež jsou v rámci vývoje země nezbytné, ale které nejsou v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší legitimní silou, sloužící všemu lidu a všem národům
 2. Do okamžiku nabytí účinnosti Listiny práv a svobod je stát povinen dbát na:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší legitimní sílu, sloužící všemu lidu a všem národům
 3. Dnem nabytí účinnosti Nadnárodní ústavy zaniká funkčnost předchozího ústavního pořádku státu, včetně všech zákonů, které byly v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší legitimní silou, sloužící všemu lidu a všem národům
 4. Každý příští zákon smí být v Listině práv a svobod schválen, pouze není-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší legitimní silou, sloužící všemu lidu a všem národům
 5. Každý podzákonný právní předpis, nařízení, vyhláška, úřední rozhodnutí, úřední stanovisko aj. smí být v rámci Listiny práv a svobod schváleny pouze, nejsou-li v rozporu s:
  1. morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavou
  3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. Daňovou ústavou
  5. etokratickým právním řádem
  6. mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 440

Listina práv a svobod a mezinárodní právní řád jsou nedotknutelné a nelze je zpochybnit ani odstranit.

Článek 441

Tato Listina práv a svobod nabývá účinnosti dnem ......

ČÁST ČTVRTÁ

ETOKRATICKÁ DAŇOVÁ ÚSTAVA

PREAMBULE

Etokratický stát ...... tak vzkvétající jest, jak poctivý a svědomitý je jeho lid, neb majestát národa, posílen mravními principy a vznešenými hodnotami, z nichž důvěra klíčí a dobré žití bývá vždy, kdy každý rovným dílem do pokladnice státní ze svého přispívá, ve prospěch soužití společného, péče i starosti o naše blízké, ba i bezpečí a blaho veřejné.

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 442

 1. Daňová ústava je ve své působnosti vrcholnou právní normou, zakládající se na:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavě
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. etokratickém právním řádu
  5. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
  6. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  7. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu
 2. Daňová ústava je souhrn právních norem upravujících chování lidí, založené na odpovědném přístupu a naplňování lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 443

Daňová ústava je založena a budována na:

 1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
 4. etokratickém právním řádu
 5. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
 6. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 7. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu

Článek 444

Státní daň je zákonem určená povinná platba, kterou je daňový poplatník povinen pravidelně odvádět pro účely finančního plánování a zabezpečení veškerých veřejných potřeb a služeb občana, společnosti a státu.

Článek 445

Stát má z pozice své autority zákonnou povinnost a výhradní právo vybírat od občanů daně pro účely:

 1. zajištění fungování státu a jeho státoprávního uspořádání
 2. zajištění bezpečnostní politiky státu
 3. zajištění daňové politiky státu
 4. zajištění finanční politiky státu
 5. zajištění státních finančních rezerv
 6. zajištění státních hmotných rezerv
 7. zajištění finančních prostředků pro zvelebování veřejného prostoru a služeb
 8. zajištění ochrany a bezpečnosti virtuálního prostoru
 9. zajištění ochrany Sociální ústavy
 10. zajištění ochrany Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 11. zajištění finančních prostředků pro veškeré služby a povinné platby vyplývající ze zákona
 12. zajištění rozvoje lidských hodnot v rámci morální a sociální integrity občana a celé společnosti
 13. zajištění ochrany veřejného zdraví a služeb
 14. zajištění ochrany sociálního a zdravotního zabezpečení a služeb
 15. ochrany životního prostředí
 16. ochrany a bezpečnosti mezinárodních vztahů
 17. ochrany a bezpečnosti veřejných vztahů
 18. další priority upravuje zákon

Článek 446

Výměra pro odvod státní daně musí odpovídat potřebám a požadavkům státu, vyjádřeným v článku 445 Daňové ústavy, avšak její výběr nesmí ohrozit či devalvovat životní úroveň a sociální jistoty občana a celé společnosti.

Článek 447

 1. Povinným plátcem daní je každá fyzická i právnická osoba, která je právně způsobilá odvádět daně do státní pokladny, za účelem popsaném v článku 445 Daňové ústavy.
 2. Povinným plátcem daní je obec, kraj, region, oblastní teritorium i stát.
 3. Povinným plátcem daní je každá fyzická i právnická osoba cizí státní příslušnosti, která je právně způsobilá odvádět daně do státní pokladny, za účelem popsaném v článku 445 Daňové ústavy.
 4. Povinným plátcem daní je každá instituce, která je právně způsobilá odvádět daně do státní pokladny, za účelem popsaném v článku 445 Daňové ústavy.
 5. Povinným plátcem daní je každá instituce cizí státní příslušnosti, která je právně způsobilá odvádět daně do státní pokladny, za účelem popsaném v článku 445 Daňové ústavy.
 6. Ostatní povinné plátce daní upravuje zákon.

Článek 448

 1. Plátce daní neplnící zákonnou povinnost pravidelného odvodu daní do státní pokladny za účelem, který je popsán v článku 445 Daňové ústavy, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který mu hrozí dle etokratického právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, zabrání majetku nebo až výjimečný trest či doživotí.
 2. Obec, kraj, region či oblastní teritorium jako plátci daní neplnící svou zákonnou povinnost pravidelného odvodu daní do státní pokladny za účelem, který je detailně popsán v článku 445 Daňové ústavy, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který hrozí dle etokratického právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, exekuce na majetek a pokuta ve výši pět milionů a výše.
 3. Stát jako plátce daní neplnící svou zákonnou povinnost pravidelného odvodu daní do státní pokladny za účelem, který je detailně popsán v článku 445 Daňové ústavy, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který mu hrozí dle etokratického právního řádu daňové doměření za vzniklý únik a pokuta ve výši nejméně milionového násobku průměrné mzdy.

Článek 449

 1. Reprezentanti politického života jsou ze zákona morálně i trestně odpovědní za řádné nakládání se státními daněmi v rámci působení:
  1. obce
  2. kraje
  3. regionu
  4. teritoria
  5. státu
 2. Státní zaměstnanci jsou ze zákona morálně i trestně odpovědní za řádné nakládání se státními daněmi v rámci působení:
  1. obce
  2. kraje
  3. regionu
  4. teritoria
  5. státu
 3. Úředníci jsou ze zákona morálně i trestně odpovědní za řádné nakládání se státními daněmi v rámci působení:
  1. obce
  2. kraje
  3. regionu
  4. teritoria
  5. státu
 4. Odpovědné fyzické a právnické osoby jsou ze zákona morálně i trestně odpovědné za řádné nakládání se státními daněmi.

Článek 450

 1. Každá fyzická osoba je ze zákona povinna ohlásit na nejbližším policejním oddělení zločinné jednání související s neoprávněným nakládáním se státní daní.
 2. Každá právnická osoba je ze zákona povinna ohlásit na nejbližším policejním oddělení zločinné jednání související s neoprávněným nakládáním se státní daní.
 3. Neohlášení zločinného jednání souvisejícího s neoprávněným nakládáním se státní daní je etokratickým právním řádem klasifikováno jako trestný čin, za který pachateli hrozí:
  1. finanční pokuta
  2. podmíněný trest
  3. trest odnětí svobody
  4. výjimečný trest

Článek 451

 1. Každý občan etokratického státu, právně způsobilý a státem uznaný jako daňový poplatník, je ze zákona povinen odvádět státní daň do státní pokladny, za účelem uvedeným v článku 445 Daňové ústavy.
 2. Každý občan etokratického státu, právně způsobilý a státem uznaný jako daňový poplatník, je ze zákona povinen pravidelně odvádět státní daň na zdravotní a sociální pojištění.
 3. Každý občan etokratického státu, právně způsobilý a státem uznaný jako daňový poplatník, je ze zákona povinen pravidelně odvádět státní daň na penzi.
 4. Každý občan etokratického státu, právně způsobilý a státem uznaný jako daňový poplatník, je ze zákona povinen pravidelně odvádět státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti.
 5. Každý občan etokratického státu, právně způsobilý a státem uznaný jako daňový poplatník, je ze zákona povinen pravidelně odvádět státní daň v rámci pojištění proti úrazu.

Článek 452

 1. Každá fyzická či právnická osoba, právně způsobilá, každý azylant, uprchlík, člen národnostní menšiny, cizí státní příslušník aj., má dle zákona státem přidělenou daňovou datovou schránku, ve které jsou úplné záznamy o převodech:
  1. pravidelného odvodu státní daně na zdravotní a sociální pojištění do státní pokladny
  2. pravidelného odvodu státní daně na penzi do státní pokladny
  3. pravidelného odvodu státní daně do státní pokladny v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
  4. pravidelného odvodu státní daně do státní pokladny v rámci pojištění proti úrazu
  5. pravidelného odvodu státní daně do státní pokladny z každého příjmu
  6. a evidenci o pravidelném příjmu a odvodu státní daně do státní pokladny
 2. Za osoby nesvéprávné, zdravotně, sociálně či jinak handicapované je stát ze zákona povinen spravovat daňovou datovou schránku.

Článek 453

 1. Každá fyzická či právnická osoba, právně způsobilá, každý azylant, uprchlík, člen národnostní menšiny, cizí státní příslušník, aj., má dle zákona za povinnost odvádět státní daň dle řádného termínu za účelem, jenž je detailně popsán v článku 445 Daňové ústavy, bez nároků na odečitatelné položky.
 2. V řádném termínu je míněno časové rozmezí, kdy každá fyzická či právnická osoba, právně způsobilá, každý azylant, uprchlík, člen národnostní menšiny, cizí státní příslušník, aj., musí odvést:
  1. státní daně na zdravotní a sociální pojištění do státní pokladny
  2. státní daně na penzi do státní pokladny
  3. státní daně do státní pokladny v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
  4. státní daně do státní pokladny v rámci pojištění proti úrazu
  5. státní daň do státní pokladny z každého příjmu

Článek 454

Nakládání se státní daní upravuje zákon

Článek 455

Každý daňový poplatník etokratického státu je ze zákona povinen pravidelně odvádět minimální částku dle vlastních možností na dobročinné účely.

Článek 456

Odvod státní daně z vedlejších příjmů u fyzických i právnických osob upravuje zákon.

Článek 457

 1. Zákon ukládá fyzické a právnické osobě, právně způsobilé, azylantovi, uprchlíkovi, členu národnostní menšiny, cizímu státnímu příslušníkovi, aj., aby každý prokázal původ získaného, nabytého či používaného majetku.
 2. Neprokáže-li fyzická či právnická osoba, právně způsobilá, azylant, uprchlík, člen národnostní menšiny, cizí státní příslušníky, aj., původ získaného, nabytého či používaného majetku, je stát ze zákona povinen:
  1. trestně stíhat každou osobu, která neprokázala původ získaného, nabytého či používaného majetku,
  2. provést exekuci na veškerý získaný, nabytý či používaný majetek,
  3. zajistit nezákonné převádění získaného, nabytého či používaného majetku, u kterého nebyl prokázán původ,
  4. další bezpečnostní a preventivní opatření o prokázání původu získaného, nabytého či používaného, upravuje zákon.

Článek 458

Státní daň odváděná spolky, nadacemi, svazy, skupinami, kulturními spolky, společenstvím, církvemi, organizacemi, institucemi, neziskovými organizacemi, sdruženími, sociálními farmářskými buňkami, sociální rodinou, sociálními kapitálovými společnostmi a jinými institucemi či jinými zákonem schválenými společenstvími upravuje zákon.

Článek 459

 1. Každá fyzická či právnická osoba, právně způsobilá, azylant, uprchlík, člen národnostní menšiny či cizí státní příslušník, je ze zákona povinna předložit do 24 hodin Generální a inspekční daňové správě či Generální a inspekční daňové divizi veškeré podklady, dokumenty a doklady o řádném odvádění státní daně do státní pokladny.
 2. Další povinnosti upravuje zákon.

Článek 460

 1. Občan, který provádí nezákonnou manipulaci s finančními prostředky předně určenými k odvodu státní daně, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který mu hrozí dle etokratického právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, exekuce na majetek nebo až výjimečný trest či doživotí.
 2. Fyzická osoba, která provádí nezákonnou manipulaci s finančními prostředky předně určenými k odvodu státní daně, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který jí hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, exekuce na majetek nebo až výjimečný trest či doživotí.
 3. Osoba samostatně výdělečně činná, která provádí nezákonnou manipulaci s finančními prostředky předně určenými k odvodu státní daně, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který jí hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, exekuce na majetek nebo až výjimečný trest či doživotí.
 4. Právnická osoba, která provádí nezákonnou manipulaci s finančními prostředky předně určenými k odvodu státní daně, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který jí hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, exekuce na majetek nebo až výjimečný trest či doživotí.
 5. Politický zastupitel či reprezentant politického života, který provádí nezákonnou manipulaci s finančními prostředky předně určenými k odvodu státní daně, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který mu hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, exekuce na majetek nebo až výjimečný trest či doživotí.
 6. Státní zaměstnanec či osoba zaměstnaná ve státních službách, který provádí nezákonnou manipulaci s finančními prostředky předně určenými k odvodu státní daně, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který mu hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, exekuce na majetek nebo až výjimečný trest či doživotí.
 7. Úředník, který provádí nezákonnou manipulaci s finančními prostředky předně určenými k odvodu státní daně, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který mu hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, exekuce na majetek nebo až výjimečný trest či doživotí.
 8. Obec, kraj, region, oblastní teritorium či stát, kteří prostřednictvím státních zaměstnanců či jiných pracovníků provádí nezákonnou manipulaci s finančními prostředky předně určenými k odvodu státní daně, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který jim hrozí trestní postih, veřejný či mezinárodní soud, daňové doměření za vzniklý únik, exekuce na majetek, finanční sankce rovnající se až 30 % z objemu státního rozpočtu nebo trvalý státní dozor.
 9. Každá firma, společnost, akciová společnost, kapitálová společnost, finanční společnost, finanční instituce, spolek, nadace, svaz, skupina, kulturní spolek, společenství, družstvo, církev, organizace, instituce, nezisková organizace, sdružení, společenství, sociální farmářská buňka, sociální rodina, sociální kapitálová společnost a jiné podnikatelské společnosti, instituce, ziskové či neziskové organizace, které provádí nezákonnou manipulaci s finančními prostředky předně určenými k odvodu státní daně, se dopouští zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který jim hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, exekuce na majetek nebo až výjimečný trest či doživotí.
 10. Další postihy za nezákonnou manipulaci se státní daní upravuje zákon.

Článek 461

 1. Daňový poplatník, který se úmyslně vyhýbá odvodu státní daně do státní pokladny, bude trestně stíhán za spáchání zvlášť závažného a těžkého zločinu, za který mu hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, zabrání majetku nebo až výjimečný trest či doživotí.
 2. Daňový poplatník, který se neúmyslně dopustil zvlášť závažného a těžkého zločinu neodvedení státní daně do státní pokladny, bude dle zákona a rozsahu napáchané škody buď morálně napomenut nebo trestně stíhán a odsouzen až na doživotí.

Článek 462

 1. Daňová ústava má 6 základních pilířů určených pro výběr státní daně do státní pokladny za účelem, jenž je detailně popsán v článku 445 Daňové ústavy.
  1. státní daň z každého příjmu, bez nároků na odečitatelné položky
  2. státní daň z každého pohybu, převodu či provedené transakce, bez nároků na odečitatelné položky
  3. státní daň na zdravotní a sociální pojištění
  4. státní daň na penzi
  5. státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
  6. státní daň v rámci pojištění proti úrazu

Článek 463

 1. O určení a přerozdělování odváděné státní daně do státní pokladny za účelem, jenž je detailně popsán v článku 445 Daňové ústavy, rozhoduje horní a dolní komora parlamentu vždy jako celek.
 2. Finanční objem odváděné státní daně do státní pokladny za účelem, jenž je detailně popsán v článku 445 Daňové ústavy, nesmí přesáhnout ....% hranici.
 3. Horní a dolní komora parlamentu jako celek smí uvalit zvláštní státní daň za účelem výjimečných a nepředvídatelných událostí.

Článek 464

 1. Zákon upravuje základní sazbu na:
  1. státní daň z každého příjmu, bez nároků na odečitatelné položky
  2. státní daň z každého pohybu, převodu či provedené transakce, bez nároků na odečitatelné položky
  3. státní daň na zdravotní a sociální pojištění
  4. státní daň na penzi
  5. státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
  6. státní daň v rámci pojištění proti úrazu

Článek 465

 1. Odvod státní daně z loterijních či jiných hazardních a podobných her je upraven zákonem o hazardu a loterii.
 2. Odvod státní daně za zvláštní zboží a zvláštní poskytování služeb je upraven zákonem.

Článek 466

Státní daň smí být pouze ve výjimečných případech snížena až o ...... % sazby na vybrané zboží a služby.

Článek 467

 1. O zvyšování státní daně rozhoduje vždy horní a dolní komora parlamentu jako celek.
 2. O snižování státní daně rozhoduje vždy horní a dolní komora parlamentu jako celek.

Článek 468

Zákony o státní dani jsou trvalou součástí právního řádu Etokracie.

Článek 469

 1. Nejvyšší zastupitelský úřad musí dle zákona předkládat finanční plán o hospodaření státu (státní rozpočet) na každý následující rok horní a dolní komoře parlamentu, které musí rozhodnout o jeho schválení společně a jednomyslně.
 2. Sestavování finančního plánu o hospodaření státu (státního rozpočtu) stanovuje zákon o státním rozpočtu.

Článek 470

Rozčlenění státní daně do jednotlivých právních kapitol či podkapitol upravuje zákon.

Článek 471

Daňová ústava ukládá zabavit veškerý majetek daňovému poplatníkovi z důvodů nezákonné manipulace s finančními prostředky předně určenými k odvodu státní daně do státní pokladny za účelem, jenž je detailně popsán v článku 445 Daňové ústavy, upravuje zákon.

Článek 472

Zákon o účetnictví je upraven dle kritérií:

 1. mezinárodního práva
 2. právního a finančního řádu etokratického státu

Článek 473

Zákon o státní dani odváděné státní společností je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 474

Zákon o státní dani odváděné obchodní společností je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 475

Zákon o státní dani odváděné akciovou společností je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 476

Zákon o státní dani odváděné společností s ručením omezením je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 477

Zákon o státní dani odváděné veřejnou obchodní společností je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 478

Zákon o státní dani odváděné komanditní společností je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 479

Zákon o státní dani odváděné sdružením fyzických osob je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 480

Zákon o státní dani odváděné sdružením právnických osob je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 481

Zákon o státní dani odváděné zájmovým sdružením fyzických osob je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 482

Zákon o státní dani odváděné zájmovým sdružením právnických osob je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 483

Zákon o státní dani odváděné dobrovolným společenstvím či sdružením je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 484

Zákon o státní dani odváděné družstvem je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 485

Zákon o státní dani odváděné společenstvím obecním, krajským, regionálním, teritoriálním či státním je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 486

Zákon o státní dani odváděné spolky, nadacemi, svazy, skupinami, kulturními spolky a společnostmi, církvemi, organizacemi či institucemi je upraven dle kritérií zákona a Etokratické ústavy.

Článek 487

Odvodu státní daně dle zákona podléhají veškeré sociálně intimní služby a praktiky, které jsou poskytovány za účelem výdělku či přivýdělku v rámci osobního či virtuálního styku.

Článek 488

Odvodu státní daně dle zákona podléhají veškeré erotické služby a praktiky, které jsou poskytovány za účelem výdělku či přivýdělku v rámci osobního či virtuálního styku.

Článek 489

Odvodu státní daně dle zákona podléhají veškeré sexuální služby a praktiky, které jsou poskytovány za účelem výdělku či přivýdělku v rámci osobního či virtuálního styku.

Článek 490

Odvodu státní daně dle zákona podléhají veškeré virtuální sexuální služby a praktiky, které jsou poskytovány za účelem výdělku či přivýdělku.

Článek 491

Odvodu státní daně dle zákona podléhají veškeré virtuální, spirituální (duchovní) služby a praktiky, které jsou poskytovány za účelem výdělku či přivýdělku peněz.

HLAVA DRUHÁ

POVINNOSTI STÁTU V RÁMCI DAŇOVÉ ÚSTAVY

Článek 492

 1. Etokratický stát je založen a budován na:
  1. morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavě
  3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a Listině práv a svobod
  4. Daňové ústavě
  5. etokratickém právním řádu
  6. mezinárodním právním řádu a mezinárodních dohodách
  7. ochraně virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritě jako nejvyšší státní síle, sloužící všemu lidu
 2. Stát je ze zákona povinen vykonávat svoji činnost na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 493

Stát je ze zákona povinen prostřednictvím svého úřadu podat trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě, že dojde k devalvaci či destabilizaci:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síla sloužící všemu lidu

Článek 494

 1. Stát je ze zákona povinen vybírat:
  1. státní daň z každého příjmu, bez nároků na odečitatelné položky
  2. státní daň z každého pohybu, převodu či provedené transakce, bez nároků na odečitatelné položky
  3. státní daň na zdravotní a sociální pojištění
  4. státní daň na penzi
  5. státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
  6. státní daň v rámci pojištění proti úrazu
 2. Uvalení státní daně ve specifickém odvětví prováděné činnosti upravuje zákon.

Článek 495

Stát je ze zákona povinen řádně vybírat státní daň od každého daňového poplatníka.

Článek 496

Stát je ze zákona povinen hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

Článek 497

Stát je ze zákona povinen zacházet s investičními prostředky jako řádný a poctivý hospodář.

Článek 498

Stát je ze zákona povinen zacházet se státní daní dle zákona.

Článek 499

Stát smí delegovat k provedení exekuce pouze soudního exekutora.

Článek 500

Stát je ze zákona povinen řídit se Sociální ústavou.

Článek 501

Stát je ze zákona povinen řídit se Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod.

Článek 502

Stát je ze zákona povinen řídit se Daňovou ústavou.

Článek 503

Stát je ze zákona povinen nakládat s finančními prostředky dle zákona o státním rozpočtu.

Článek 504

Stát je ze zákona povinen finančně přispívat občanům na kvalitu životní úrovně a sociálních jistot.

Článek 505

Stát je ze zákona povinen přispívat daňovým poplatníkům, kteří řádně odvádí státní daně, finanční částkou určenou dle zákona na:

 1. zdravotní a sociální pojištění
 2. penzi
 3. pojištění proti nezaměstnanosti
 4. pojištění proti úrazu

Článek 506

Stát je ze zákona povinen informovat každého daňového poplatníka o jeho právech a povinnostech.

Článek 507

Stát je ze zákona povinen zřídit a obsluhovat daňový elektronický registr.

Článek 508

Stát je ze zákona povinen zřídit veřejný elektronický registr o neplatičích státní daně.

Článek 509

Stát je ze zákona povinen vytvořit či vybudovat bezbariérový přístup k bezproblémovému odvádění státní daně do státní pokladny za účelem, jenž je detailně popsán v článku 445 Daňové ústavy.

Článek 510

 1. Stát je ze zákona povinen prostřednictvím Generální a inspekční daňové správy či Generální a inspekční daňové divize obce, kraje, regionu, teritoria či státu uvalit daňovému poplatníkovi penále za platební nekázeň při odvodu státní daně do státní pokladny, za účelem, jenž je detailně popsán v článku 445 Daňové ústavy.
 2. Stát je ze zákona povinen prostřednictvím Generální a inspekční daňové správy či Generální a inspekční daňové divize obce, kraje, regionu, teritoria či státu vyměřit daňovému poplatníkovi pokutu z prodlení platby státní daně.
 3. Stát je ze zákona povinen prostřednictvím Generální a inspekční daňové správy či Generální a inspekční daňové divize obce, kraje, regionu, teritoria či státu doměřit daňovému poplatníkovi úrok z prodlení platby státní daně.
 4. Stát je ze zákona povinen prostřednictvím Generální a inspekční daňové správy či Generální a inspekční daňové divize obce, kraje, regionu, teritoria či státu udělit daňovému poplatníkovi pokutu za platební nekázeň při odvodu státní daně do státní pokladny.
 5. Stát je ze zákona povinen prostřednictvím Generální a inspekční daňové správy či Generální a inspekční daňové divize obce, kraje, regionu, teritoria či státu navrhnout daňovému poplatníkovi lhůtu na splacení státní daně.
 6. Stát je ze zákona povinen prostřednictvím Generální a inspekční daňové správy či Generální a inspekční daňové divize obce, kraje, regionu, teritoria či státu, navrhnout daňovému poplatníkovi splátkový režim na doplacení státní daně, která nebyla v řádném termínu státu odvedena.

Článek 511

Stát je ze zákona povinen prostřednictvím Generální a inspekční daňové správy či Generální a inspekční daňové divize obce, kraje, regionu, teritoria či státu uvalit na daňového poplatníka exekuci na majetek za platební nekázeň při odvodu státní daně do státní pokladny.

Článek 512

 1. Stát je ze zákona povinen trestně stíhat prostřednictvím daňové policie každého, kdo poškozuje práva a povinnosti daňových poplatníků.
 2. Stát je ze zákona povinen trestně stíhat prostřednictvím daňové policie každého, kdo šikanuje či jinak neoprávněně poškozuje daňové poplatníky.
 3. Stát je ze zákona povinen trestně stíhat prostřednictvím daňové policie každého, kdo nezákonně vyvádí peněžní prostředky ze země, nebo kdo se v rámci zločinného spolčení dopouští trestné činnosti, která souvisí s daňovou politikou státu.

Článek 513

 1. Stát ukládá za povinnost odvádět státní daň za obchod se zvířaty.
 2. Stát ukládá za povinnost odvádět státní daň za zvířata, která se nachází na jeho území.

Článek 514

 1. Stát je ze zákona povinen poskytnout každému daňovému poplatníkovi všechny požadované informace, které souvisí s řádným odvodem státní daně.
 2. Stát je ze zákona povinen seznámit daňového poplatníka s pojmem státní daň a vysvětlit mu:
  1. co je to státní daň
  2. proč je nutné platit státní daň
  3. za co všechno se odvádí státní daň
  4. jaký prospěch a užitek má daňový poplatník z odvodu státní daně
  5. jaký prospěch a užitek má stát z příjmu státní daně
  6. jak stát nakládá se státní daní
  7. co je to Generální a inspekční daňová správa a daňová policie
  8. způsob placení státní daně
  9. podrobné informace, o které daňový poplatník požádá
  10. další podrobnosti upravuje zákon

Článek 515

Stát je ze zákona povinen odmítnout poskytnutí informací, souvisejících pouze se státním tajemstvím.

Článek 516

Stát je ze zákona povinen synchronizovat veškerá data související se státní daní a jejím odvodem na Generální a inspekční daňovou správu státu, a se Sociálním operačním programem pro evidenci plátců a neplátců státní daně.

HLAVA TŘETÍ

PRÁVOAUTORITA A POVINNOSTI GENERÁLNÍ A INSPEKČNÍ DAŇOVÉ SPRÁVY

Článek 517

Generální a inspekční daňová správa je vrcholným nezávislým státním orgánem, jehož hlavním posláním je řádně vybírat daně od každé právně způsobilé fyzické a právnické osoby.

Článek 518

Ministerstvo pro daňovou politiku je společně s Generální a inspekční daňovou správou ze zákona zodpovědné za řádný výběr daní v etokratickém státě.

Článek 519

Dle zákona je jednotným místem pro výběr státní daně Generální a inspekční daňová správa státu mající vlastní Generální a inspekční daňové divize po celé zemi konkrétně:

 1. v obci
 2. v kraji
 3. v regionu
 4. v teritoriální oblasti
 5. ve státě

Článek 520

Zaměstnanci či úředníci Generální a inspekční daňové správy a Generálních a inspekčních daňových divizí jsou ze zákona povinni vykonávat svoji činnost na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Článek 521

Zaměstnanci či úředníci Generální a inspekční daňové správy a Generálních a inspekčních daňových divizí jsou prostřednictvím svého úřadu ze zákona povinni podat trestní oznámení na jednotlivce, skupinu či stát v případě, že dojde k devalvaci či destabilizaci:

 1. morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a Listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. etokratického právního řádu
 6. mezinárodního právního řádu a mezinárodních dohod
 7. ochrany virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
 8. autority jako nejvyšší státní síly sloužící všemu lidu

Článek 522

 1. Termíny odvodu státní daně na Generální a inspekční daňovou správu upravuje zákon o státní dani.
 2. Místo odvodu státní daně Generální a inspekční daňové správě upravuje zákon o státní dani.
 3. Způsob odvodu státní daně Generální a inspekční daňové správě upravuje zákon o státní dani.
 4. Zákon upravuje způsob odvodu státní daně Generální a inspekční daňové správě prostřednictvím:
  1. nových technologií
  2. SMS zprávou
  3. emailem
  4. bankovním převodem
  5. daňovou kartou
  6. poštou
  7. prostředníkem, opatrovníkem, ručitelem, zastupitelem aj.
  8. další způsoby upravuje zákon
 5. Výměru odvodu státní daně Generální a inspekční daňové správě upravuje zákon o státní dani.
 6. Splátkový režim státní daně Generální a inspekční daňové správě upravuje zákon o státní dani.
 7. Sankce za neplacení státní daně Generální a inspekční daňové správě upravuje zákon o státní dani.
 8. Trestní postih za neplacení státní daně Generální a inspekční daňové správě upravuje zákon o státní dani.
 9. Veškeré úkony a procesy související s odvody státní daně Generální a inspekční daňové správě upravuje zákon o státní dani.

Článek 523

Osvobození osob od státní daně upravuje zákon o státní dani.

Článek 524

Osvobození fyzického subjektu od státní daně upravuje zákon o státní dani.

Článek 525

Osvobození právního subjektu od státní daně upravuje zákon o státní dani.

Článek 526

 1. Generální a inspekční daňová správa včetně Generálních a inspekčních daňových divizí jsou ze zákona povinni rozesílat v pravidelném časovém intervalu všem daňovým poplatníkům univerzální daňový formulář určený pro odvody státní daně.
 2. Univerzální daňový formulář musí být k dispozici na každém úřadu státní správy v tištěné i elektronické podobě.
 3. Univerzální daňový formulář nahrazuje složité účetnictví. Jeho prostřednictvím daňový poplatník vyplní požadované údaje a zašle společně se státní daní na Generální a inspekční daňovou správu nebo na Generální inspekční daňovou divizi obce, kraje, regionu, teritoria a státu.

Článek 527

Nezbytnou součástí univerzálního daňového formuláře jsou požadované informace a údaje, které je povinen daňový poplatník vyplnit a společně se státní daní zaslat na Generální a inspekční daňovou správu nebo na Generální inspekční daňovou divizi.

Článek 528

Další povinné údaje a potřebné materiály k řádnému odvodu státní daně Generální a inspekční daňové správě nebo na Generální inspekční daňové divizi obce, kraje, regionu, teritoria a státu upravuje zákon.

Článek 529

Generální a inspekční daňová správa včetně Generálních a inspekčních daňových divizí jsou ze zákona povinny podat trestní oznámení na daňového poplatníka, který neuvedl pravdu při vyplňování univerzálního daňového formuláře, čímž naplnil skutkovou podstatu závažného zločinu podvodu, za což mu hrozí dle právního řádu trestní stíhání, daňové doměření za vzniklý únik, zabrání majetku nebo až výjimečný trest či doživotí.

Článek 530

Kompetence, exekutivní postavení a právní vymahatelnost Generální a inspekční daňové správy či Generální inspekční daňové divize v obci, kraji, regionu, teritoriu a státu upravuje zákon.

Článek 531

Generální a inspekční daňová správa včetně Generální a inspekční daňové divize jsou povinny řídit se zákonem proti praní špinavých peněz.

Článek 532

Generální a inspekční daňová správa včetně Generální a inspekční daňové divize jsou povinny řídit se zákonem proti vyvádění finančních prostředků, které byly předně určené k odvodu do státní pokladnice ze země.

Článek 533

Exekuce na majetek daňového poplatníka za neplacení státní daně je upravena zákonem o státní dani.

Článek 534

Exekuce na plat daňového poplatníka za neplacení státní daně je upravena zákonem o státní dani.

Článek 535

 1. Zaměstnanci či úředníci Generální a inspekční daňové správy, Generálních a inspekčních daňových divizí a daňové policie vykonávají svoji činnost na základě etokratického právního řádu.
 2. Zaměstnanci či úředníci Generální a inspekční daňové správy, Generálních a inspekčních daňových divizí a daňové policie jsou ze zákona povinni složit veřejnou přísahu před nástupem do funkce.
 3. Veřejná přísaha zaměstnance či úředníka Generální inspekční daňové správy, Generální a inspekční daňové divize a daňové policie zní: Přísahám ve jménu své milované vlasti, že mandát do rukou mi svěřený, budu bezmezně obhajovati a naplňovati na základě lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimž jsou:
  1. STATEČNOST – symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. POCTIVOST – symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. SPOLEHLIVOST – symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. SPRAVEDLNOST – symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě etokratický stát vložil TAK PŘÍSAHÁM

 1. Porušení veřejné přísahy je klasifikováno etokratickým právním řádem jako zločinné jednání ohrožující a devalvující lidské hodnoty jednotlivce, společnosti a státu a mravní výchovu.
 2. Za spáchaný zločin porušení veřejné přísahy může soud uložit:
  1. doživotní zákaz výkonu funkce, ve které byl zločin spáchán
  2. doživotní zákaz výkonu profese, která byla součástí spáchaného zločinu porušení přísahy
  3. výjimečný trest
  4. trest odnětí svobody na doživotí

Článek 536

 1. Zaměstnanci či úředníci Generální a inspekční daňové správy, Generálních a inspekčních daňových divizí a daňové policie jsou při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
 2. Zaměstnance či úředníka Generální a inspekční daňové správy, Generálních a inspekčních daňových divizí a daňové policie nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit vyjma výjimek vyplývajících ze zákona.
 3. Funkce zaměstnance či úředníka Generální a inspekční daňové správy a Generální a inspekční daňové divize je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí ve veřejné správě.
 4. Postavení zaměstnance či úředníka Generální a inspekční daňové správy a Generální a inspekční daňové divize je stanoveno dle etokratického právního řádu.
 5. Zaměstnanec či úředník Generální a inspekční daňové správy, Generální a inspekční daňové divize a daňové policie nesmí nadále vykonávat svoji činnost, je-li podezříván či obviněn z:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

Článek 537

 1. Počet zaměstnanců či úředníků Generální a inspekční daňové správy a Generálních a inspekčních daňových divizí se skládá z počtu členů určených dle etokratického právního řádu.
 2. Zaměstnanci či úředníci Generální a inspekční daňové správy a Generálních a inspekčních daňových divizí smí vykonávat svou činnost na dobu určitou dle etokratického právního řádu.
 3. Členy Generální a inspekční daňové správy a Generálních a inspekčních daňových divizí jmenuje a odvolává horní a dolní komora parlamentu jako celek.

Článek 538

Každý zaměstnanec či úředník Generální a inspekční daňové správy a Generální a inspekční daňové divize bude trestně stíhán dle stanov etokratického právního řádu, dopustí-li se:

 1. morálního zločinu
 2. porušení zákona
 3. politického zločinu
 4. trestného činu

Článek 539

 1. Základní mzda Generální a inspekční daňové správy, Generální a inspekční daňové divize a daňové policie, činí ...... průměrné mzdy.
 2. K okamžitému ukončení vyplácení základní mzdy či penze dojde v případě, že některý ze státních zaměstnanců či úředníků Generální a inspekční daňové správy, Generální a inspekční daňové divize nebo daňové policie, bude odvolán z funkce, z důvodů spáchání:
  1. morálního zločinu
  2. porušení zákona
  3. politického zločinu
  4. trestného činu

HLAVA TŘETÍ

POVINNOSTI OBČANA V RÁMCI DAŇOVÉ ÚSTAVY

Článek 540

Občan Etokratického státu je ode dne svéprávnosti ze zákona povinen sám za sebe odvádět státní daň:

 1. za účelem uvedeným v článku 445 Daňové ústavy
 2. na zdravotní a sociální pojištění
 3. na penzi
 4. v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
 5. v rámci pojištění proti úrazu

Článek 541

Objem finančních prostředků pro odvod státní daně upravuje zákon v rámci:

 1. termínu úhrady státní daně
 2. stupně výměry úhrady státní daně
 3. minimální hladiny úhrady státní daně
 4. maximální hladiny úhrady státní daně

Článek 542

Zákonnou povinností osoby fyzické a právnické je odvést daň danou zákonem:
 1. státní daň
 2. státní daň na zdravotní a sociální pojištění
 3. státní daň na penzi
 4. státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
 5. státní daň v rámci pojištění proti úrazu

Článek 543

Občan neplnící zákonnou povinnost řádného odvodu státní daně bude dle právního řádu trestně stíhán a hrozí mu doměření za daňový únik, zabrání majetku a odnětí svobody za spáchání závažného zločinu.

Článek 544

 1. Způsob úhrady státní daně, kterou je občan ze zákona povinen odvádět, upravuje zákon o státní dani.
 2. Úhradu sociálního a zdravotního pojištění a na penzi občana upravuje zákon o státní dani.
 3. Úhradu zdravotního a sociálního pojištění a na penzi za státní zaměstnance upravuje zákon o státní dani.
 4. Úhradu zdravotního a sociálního pojištění a na penzi za zdravotně handicapované občany upravuje zákon o státní dani.
 5. Úhradu zdravotního a sociálního pojištění a na penzi za sociálně handicapované občany upravuje zákon o státní dani.
 6. Úhradu zdravotního a sociálního pojištění a na penzi za nezletilé upravuje zákon o státní dani.
 7. Úhradu zdravotního a sociálního pojištění za cizí státní příslušníky upravuje zákon o státní dani.
 8. Úhradu zdravotního a sociálního pojištění a na penzi za zvláštní případy lidských osudů upravuje zákon o státní dani.
 9. Úhradu zdravotního a sociálního pojištění a na penzi za nezaměstnané upravuje zákon o státní dani.

Článek 545

O osvobození od povinné finanční úhrady státní daně na zdravotní a sociální pojištění a na penzi smí na základě zákona rozhodovat pouze soud.

Článek 546

O osvobození od povinné finanční úhrady státní daně na úrazové pojištění smí na základě zákona rozhodovat pouze soud.

Článek 547

O osvobození od povinné finanční úhrady státní daně na pojištění proti nezaměstnanosti smí na základě zákona rozhodovat pouze soud.

Článek 548

Občan, který není schopen dostát svým závazkům o povinném odvodu státní daně na zdravotní a sociální, státní daně na penzi, státní daně v rámci pojištění proti úrazu, státní daně v rámci pojištění proti nezaměstnanosti, je povinen ohlásit tento závažný skutek písemnou nebo ústní formou na Generální a inspekční daňovou správu nebo na Generální a inspekční daňovou divizi, kde mu bude poskytnuto alternativní řešení pro plnění jeho závazků, vyplývajících ze zákona o povinném obvodu státní daně.

Článek 549

Zákonnou povinností cizího státního příslušníka je odvést daň danou zákonem:
 1. státní daň
 2. státní daň na zdravotní a sociální pojištění
 3. státní daň na penzi
 4. státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
 5. státní daň v rámci pojištění proti úrazu

Článek 550

 1. Cizí státní příslušník neplnící zákonnou povinnost řádného obvodu státní daně bude dle právního řádu trestně stíhán a hrozí mu doměření za daňový únik, zabrání majetku a odnětí svobody za spáchání závažného zločinu.
 2. Cizí státní příslušník nemající uhrazenou státní daň je ze zákona povinen zaplatit veškeré poskytované veřejné služby v hotovosti či platební kartou bez prodlení. V opačném případě bude po cizím státním příslušníkovi vymáhána finanční částka prostřednictvím mezinárodního soudu.

Článek 551

Občan etokratického státu je ze zákona povinen pravdivě informovat ústní či písemnou formou Generální a inspekční daňovou správu nebo Generální a inspekční daňovou divizi o všech skutečnostech souvisejících s daňovou politikou státu, jinak mu hrozí trestní stíhání za spáchání závažného zločinu a pokuta do výše až 5 milionů korun.

Článek 552

Cizí státní příslušník etokratického státu je ze zákona povinen pravdivě informovat ústní či písemnou formou Generální a inspekční daňovou správu nebo Generální a inspekční daňovou divizi o všech skutečnostech souvisejících s daňovou politikou státu, jinak mu hrozí trestní stíhání za spáchání závažného zločinu a pokuta do výše až 5 milionů korun.

HLAVA ČTVRTÁ

POVINNOSTI OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ

Článek 553

Osoba samostatně výdělečně činná je ze zákona povinna sama za sebe odvádět:

 1. státní daň
 2. státní daň na zdravotní a sociální pojištění
 3. státní daň na penzi
 4. státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
 5. státní daň v rámci pojištění proti úrazu

Článek 554

Objem finančních prostředků pro odvod státní daně u osoby samostatně výdělečně činné upravuje zákon včetně:

 1. termínu úhrady
 2. stupně výměry úhrady
 3. minimální hladiny úhrady
 4. maximální hladiny úhrady

Článek 555

Neodvedení státní daně je považováno za závažný zločin, za který hrozí osobě samostatně výdělečně činné až výjimečný trest, odebrání majetku a doměření za vzniklý únik u:

 1. státní daně
 2. státní daně ze mzdy na zdravotní a sociální pojištění
 3. státní daně ze mzdy na penzi
 4. odvodu státní daně v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
 5. odvodu státní daně v rámci pojištění proti úrazu

Článek 556

Osoba samostatně výdělečně činná neplnící zákonnou povinnost řádného odvodu státní daně bude dle právního řádu trestně stíhána a hrozí jí doměření za daňový únik, zabrání majetku a odnětí svobody za spáchání závažného zločinu.

Článek 557

O osvobození od povinné finanční úhrady státní daně pro osobu samostatně výdělečně činnou smí na základě zákona rozhodovat pouze soud.

Článek 558

 1. Není-li osoba samostatně výdělečně činná schopna dostát svým závazkům o povinném odvodu státní daně, je povinna ohlásit tento závažný skutek písemnou a ústní formou na Generální a inspekční daňovou správu nebo na Generální a inspekční daňovou divizi, kde jí bude poskytnuto alternativní řešení pro plnění svých závazků, které vyplývají ze zákona o povinném odvodu státní daně.
 2. Vyhýbá-li se osoba samostatně výdělečně činná odvodu státní daně, bude trestně stíhána ze závažný trestní čin, za který jí hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, zabrání majetku nebo až výjimečný trest či doživotí.

Článek 559

Osoba samostatně výdělečně činná je ze zákona povinna pravdivě informovat písemnou formou Generální a inspekční daňovou správu nebo Generální a inspekční daňovou divizi o všech skutečnostech souvisejících s daňovou politikou státu, jinak jí hrozí trestní stíhání za spáchání závažného zločinu a pokuta do výše až 5 milionů korun.

HLAVA PÁTÁ

POVINNOSTI OSOBY PRÁVNICKÉ

Článek 560

Právnická osoba je ze zákona povinna sama za sebe odvádět:

 1. státní daň
 2. státní daň na zdravotní a sociální pojištění
 3. státní daň na penzi
 4. státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
 5. státní daň v rámci pojištění proti úrazu

Článek 561

Objem finančních prostředků pro odvod státní daně u právnické osoby upravuje zákon včetně:

 1. termínu úhrady
 2. stupně výměry úhrady
 3. minimální hladiny úhrady
 4. maximální hladiny úhrady

Článek 562

Neodvedení státní daně je považováno za závažný zločin, za který hrozí právnické osobě až výjimečný trest, odebrání majetku a doměření za vzniklý únik u:

 1. státní daně
 2. státní daně ze mzdy na zdravotní a sociální pojištění
 3. státní daně ze mzdy na penzi
 4. odvodu státní daně v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
 5. odvodu státní daně v rámci pojištění proti úrazu

Článek 563

Právnická osoba neplnící zákonnou povinnost řádného odvodu státní daně bude dle právního řádu trestně stíhána a hrozí jí doměření za daňový únik, zabrání majetku a odnětí svobody za spáchání závažného zločinu.

Článek 564

O osvobození od povinné finanční úhrady státní daně pro právnickou osobu smí na základě zákona rozhodovat pouze soud.

Článek 565

 1. Není-li právnická osoba schopna dostát svým závazkům o povinném odvodu státní daně, je povinna ohlásit tento závažný skutek písemnou a ústní formou na Generální a inspekční daňovou správu nebo na Generální a inspekční daňovou divizi, kde jí bude poskytnuto alternativní řešení pro plnění svých závazků, které vyplývají ze zákona o povinném odvodu státní daně.
 2. Vyhýbá-li se právnická osoba odvodu státní daně, bude trestně stíhána ze závažný trestný čin, za který jí hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, zabrání majetku nebo až výjimečný trest či doživotí.

Článek 566

Právnická osoba je ze zákona povinna pravdivě informovat písemnou formou Generální a inspekční daňovou správu nebo Generální a inspekční daňovou divizi o všech skutečnostech souvisejících s daňovou politikou státu, jinak jí hrozí trestní stíhání za spáchání závažného zločinu a pokuta do výše až 5 milionů korun.

HLAVA ŠESTÁ

POVINNOSTI OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST NA VEDLEJŠÍ PRACOVNÍ ÚVAZEK

Článek 567

Osoba vykonávající činnost na vedlejší pracovní úvazek je ze zákona povinna sama za sebe odvádět:

 1. státní daň
 2. státní daň na zdravotní a sociální pojištění
 3. státní daň na penzi
 4. státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
 5. státní daň v rámci pojištění proti úrazu

Článek 568

Objem finančních prostředků pro odvod státní daně u osoby vykonávající činnost na vedlejší pracovní úvazek upravuje zákon včetně:

 1. termínu úhrady
 2. stupně výměry úhrady
 3. minimální hladiny úhrady
 4. maximální hladiny úhrady

Článek 569

Neodvedení státní daně je považováno za závažný zločin, za který hrozí osobě vykonávající činnost na vedlejší pracovní úvazek až výjimečný trest, odebrání majetku a doměření za vzniklý únik u:

 1. státní daně
 2. státní daně ze mzdy na zdravotní a sociální pojištění
 3. státní daně ze mzdy na penzi
 4. odvodu státní daně v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
 5. odvodu státní daně v rámci pojištění proti úrazu

Článek 570

Osoba vykonávající činnost na vedlejší pracovní úvazek neplnící zákonnou povinnost řádného odvodu státní daně bude dle právního řádu trestně stíhána a hrozí jí doměření za daňový únik, zabrání majetku a odnětí svobody za spáchání závažného zločinu.

Článek 571

O osvobození od povinné finanční úhrady státní daně pro osoby vykonávající činnost na vedlejší pracovní úvazek smí na základě zákona rozhodovat pouze soud.

Článek 572

 1. Není-li osoba vykonávající činnost na vedlejší pracovní úvazek schopna dostát svým závazkům o povinném odvodu státní daně, je povinna ohlásit tento závažný skutek písemnou a ústní formou na Generální a inspekční daňovou správu nebo na Generální a inspekční daňovou divizi, kde jí bude poskytnuto alternativní řešení pro plnění jejích závazků, jenž vyplývají ze zákona o povinném odvodu státní daně.
 2. Vyhýbá-li se osoba vykonávající činnost na vedlejší pracovní úvazek odvodu státní daně, bude trestně stíhána za závažný trestný čin, za který jí hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, zabrání majetku nebo až výjimečný trest či doživotí.

Článek 573

Osoba vykonávající činnost na vedlejší pracovní úvazek je ze zákona povinna pravdivě informovat písemnou formou Generální a inspekční daňovou správu nebo na Generální a inspekční daňovou divizi o všech skutečnostech souvisejících s daňovou politikou státu, jinak jí hrozí trestní stíhání za spáchání závažného zločinu a pokuta do výše až 5 milionů korun.

HLAVA SEDMÁ

POVINNOSTI OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ BRIGÁDNÍ ČINNOST

Článek 574

Osoba vykonávající brigádní činnost je ze zákona povinna sama za sebe odvádět:

 1. státní daň
 2. státní daň na zdravotní a sociální pojištění
 3. státní daň na penzi
 4. státní daň v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
 5. státní daň v rámci pojištění proti úrazu

Článek 575

Objem finančních prostředků pro odvod státní daně u osoby vykonávající brigádní činnost upravuje zákon včetně:

 1. termínu úhrady
 2. stupně výměry úhrady
 3. minimální hladiny úhrady
 4. maximální hladiny úhrady

Článek 576

 1. Neodvedení státní daně je považováno za závažný zločin, za který hrozí osobě vykonávající brigádní činnost až výjimečný trest, odebrání majetku a doměření za vzniklý únik u:
  1. státní daně
  2. státní daně ze mzdy na zdravotní a sociální pojištění
  3. státní daně ze mzdy na penzi
  4. odvodu státní daně v rámci pojištění proti nezaměstnanosti
  5. odvodu státní daně v rámci pojištění proti úrazu

Článek 577

Osoba vykonávající brigádní činnost neplnící zákonnou povinnost řádného odvodu státní daně bude dle právního řádu trestně stíhána a hrozí jí doměření za daňový únik, zabrání majetku a odnětí svobody za spáchání závažného zločinu.

Článek 578

O osvobození od povinné finanční úhrady státní daně pro osobu vykonávající brigádní činnost smí na základě zákona rozhodovat pouze soud.

Článek 579

 1. Není-li osoba vykonávající brigádní činnost schopna dostát svým závazkům o povinném odvodu státní daně, je povinna ohlásit tento závažný skutek písemnou a ústní formou na Generální a inspekční daňovou správu nebo na Generální a inspekční daňovou divizi, kde jí bude poskytnuto alternativní řešení pro plnění svých závazků, jenž vyplývají ze zákona o povinném odvodu státní daně.
 2. Vyhýbá-li se osoba vykonávající brigádní činnost odvodu státní daně, bude trestně stíhána za závažný trestný čin, za který jí hrozí dle právního řádu daňové doměření za vzniklý únik, zabrání majetku nebo až výjimečný trest či doživotí.

Článek 580

Osoba vykonávající brigádní činnost je ze zákona povinna pravdivě informovat písemnou formou Generální a inspekční daňovou správu nebo Generální a inspekční daňovou divizi o všech skutečnostech souvisejících s daňovou politikou státu, jinak jí hrozí trestní stíhání za spáchání závažného zločinu a pokuta do výše až 5 milionů korun.

HLAVA OSMÁ

DOPLŇUJÍCÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 581

 1. Daňová ústava smí být prostřednictvím prezidenta republiky a autority zákonodárné doplněna ústavními zákony a dodatky, které jsou v rámci vývoje země nezbytné, a které nejsou v rozporu:
  1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. se Sociální ústavou
  3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. s Daňovou ústavou
  5. s etokratickým právním řádem
  6. s mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. s ochranou virtuálního prostoru občana společnosti a státu
  8. s autoritou jako nejvyšší státní sílou, sloužící všemu lidu
 2. Do okamžiku nabytí účinnosti daňové ústavy je stát povinen dbát na:
  1. morální a sociální integritu občana, společnosti a státu
  2. Sociální ústavu
  3. Nadnárodní ústavu, Chartu civilis a Listinu práv a svobod
  4. Daňovou ústavu
  5. etokratický právní řád
  6. mezinárodní právní řád a mezinárodní dohody
  7. ochranu virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. autoritu jako nejvyšší státní sílu, sloužící všemu lidu
 3. Dnem nabytí účinnosti Daňové ústavy zaniká účinnost předchozího ústavního pořádku státu, včetně všech zákonů, které byly v rozporu:
  1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. se Sociální ústavou
  3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. s Daňovou ústavou
  5. s etokratickým právním řádem
  6. s mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. s autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu
 4. Každý příští zákon smí být v etokratickém právním řádu schválen pouze, není-li v rozporu:
  1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. se Sociální ústavou
  3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a Listinou práv a svobod
  4. s Daňovou ústavou
  5. s etokratickým právním řádem
  6. s mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. s autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu
 5. Veškeré podzákonné právní normy, nařízení, vyhlášky, úřední rozhodnutí, úřední stanoviska aj. smí být v etokratickém právním řádu schváleny pouze, nejsou-li v rozporu:
  1. s morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
  2. se Sociální ústavou
  3. s Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a listinou práv a svobod
  4. s Daňovou ústavou
  5. s etokratickým právním řádem
  6. s mezinárodním právním řádem a mezinárodními dohodami
  7. s ochranou virtuálního prostoru občana, společnosti a státu
  8. s autoritou jako nejvyšší státní silou, sloužící všemu lidu

Článek 582

Daňová ústava státu a jeho právní řád jsou nedotknutelné a nelze je zpochybnit ani odstranit.

Článek 583

Tato daňová ústava státu ...... nabývá účinnosti dnem ......

Universální platforma politického programu

Politická strana…

Politický program STRANY.. (hnutí…)

Aby politika mohla sloužit ku prospěchu a užitku celé občanské společnosti, musí být v rámci věcí veřejných budována na lidských (osobních) hodnotách, jejichž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu. Sociální integritou se rozumí - navazování a prohlubování mezilidských a mezinárodních vztahů, a morální integritou se rozumí - naplňování a prosazování morálních hodnot v osobním, profesním a veřejném životě, a těmi jsou:

 1. Statečnost - Symbol - ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol - čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost -Symbol - bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol - rovnosti, oprávnění a nápravy

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Citát:

Zlo je všude tam, kde chybí odvaha k naplňování morálních hodnot, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol - ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol - čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost -Symbol - bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol - rovnosti, oprávnění a nápravy

Autor citátu: Ladislav Boldi

Programový bod č. 1

odst. č. 1

Naše politická strana.. (hnutí..) je založena a budována pouze na lidských hodnotách. Pro každého člověka mají lidské hodnoty vždy trochu jiný význam a každý je naplňuje a prosazuje po svém, ale aby bylo možné nazvat takové hodnoty opravdu „lidskými”, pak se musí vždy rodit z morální a sociální integrity občana, společnosti a státu. Jinými slovy: kmenovou strukturu lidských hodnot musí tvořit morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, kterou reprezentují čtyři základní symboly, a těmi jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 2

V rámci efektivního fungování státu jsou všichni reprezentanti naší politické strany.. (hnutí..) povinni jít vždy zářným příkladem celé občanské společnosti a kromě prosazování vlastní politické vize musí být schopní umět motivovat spoluobčany k naplňování a uplatňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, která je budovaná na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 3

Součástí členství v naší politické straně… (hnutí…) je i složení přísahy, která zavazuje naše reprezentanty k trvalému naplňování a prosazování morálních hodnot v osobním, profesním a veřejném životě, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 4

Důvěra je základním stavebním kamenem Etokracie, nahrazujícím demokracii. Prostřednictvím Etokracie chceme budovat a všestranně prosazovat:

 1. lidské hodnoty, jejíž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
 2. politická vize
 3. ochrana a bezpečnost státu a jeho obyvatel
 4. ochrana života a zdraví člověka a zvířat
 5. ochrana Listiny práv a svobod
 6. ochrana kvality životní úrovně
 7. ochrana sociálních jistot
 8. ochrana mezinárodního práva, mezinárodních dohod a mezinárodních vztahů

odst. č. 5

Naše politická strana.. (hnutí..) nepřipouští žádné uplatňování mocenského vlivu nad člověkem a namísto moci uplatňuje pouze “autoritu” jako jedinou možnou legitimní státní sílu, která reprezentuje nejen schopnosti a lidské hodnoty člověka, ale ze které pramení také úcta, respekt a uznání. Autorita člověka se přirozeně opírá o kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovaná na čtyřech základních symbolech, kterými jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 6

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ POLITICKO PRÁVNÍHO SYSTÉMU STÁTU

Programový bod č. 2

odst. č. 1

Jednou ze základních priorit naší politické strany… (hnutí…) je vybudovat nový a kvalitní právní stát, už nikoliv na moci, ale na zdravém sebevědomí našich spoluobčanů, odhodlaných naplňovat a uplatňovat v osobním, profesním a veřejném životě takové lidské hodnoty, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, která je budovaná na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 2

Základními právními parametry pro vybudování nového kvalitního státu jsou:

 1. právně vyznačené území - hranice státu, rozloha, státní znak a pečet, vlajka, hymna, symboly, jazyk měna
 2. obyvatelé - občané státu, počet obyvatel, právní status obyvatel, emigranti,počet emigrantů a cizích státních příslušníků
 3. společenský řád- odpovědné chování, důstojný život v osobním, profesním a veřejném životě a naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, budovaná na čtyřech základních symbolech, kterými jsou:
  1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 3

Sdílení osobních a společných hodnot - prohlubování dobrých mezilidských vztahů a v rozvoji a prohlubování intimní, osobní, profesní, veřejné, společenské, právní, politické, ekonomické, kulturní či náboženské integrity, včetně upevňování integrity morální a sociální.

odst. č. 4

Právní struktura státu, kterou tvoří: Sociální ústava, Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod, Daňová ústava, mezinárodní právní řád, právní normy, zákony, vyhlášky, autorita zákonodárná, autorita výkonná a autorita soudní.

odst. č. 5

Politické zřízení státu - Etokracie.

odst. č. 6

Politický systém státu - parlamentarismus, zastupitelská Etokracie, politické strany, politické hnutí, politické spolky, skupiny, týmy, aj.. političtí zastupitelé, politické orgány, politické autority, aj…

odst. č. 7

Správa státu – Nejvyšší zastupitelský úřad (kabinetní sbor ministrů), horní a dolní komora parlamentu, jednotlivá zastupitelstva, kontrolní a bezpečnostní složky a orgány státu, státní správa, prezidia, státní banka aj…

odst. č. 8

Bezpečnostní politika státu – autorita zákonodárná, autorita soudní, autorita výkonná, armáda, bezpečnostní složky, systémové zabezpečení, ochrana, prevence, kontrolní a bezpečnostní mechanismy státu, ochrana virtuálního prostoru, Sociální ústava, Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod, Daňová ústava aj…

odst. č. 9

Ekonomika státu – přírodní bohatství, svobodné a rovné tržní prostředí, ochrana zájmů, kvality, prosperity a úrovně fyzických a právnických osob.

odst. č. 10

Sociální struktura státu – Sociální Ústava, sociální integrita občana, společnosti a státu, sociální zabezpečení, sociální jistoty jednotlivce i celé společnosti, ochrana virtuálního prostoru, kvalita životní úrovně, aj…

odst. č. 11

Mezinárodní politika státu – prosazení (nahrazení) nového politického modelu jakým je Etokracie (za demokracii) do ostatních zemí a jeho prostřednictvím uplatňovat ekonomickou, sociální, politickou a právní kompatibilitu v rámci:

 1. ochrany lidských hodnot, jejíž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
 2. ochrany a bezpečnosti státu a jeho obyvatel
 3. ochrany života a zdraví člověka a zvířat
 4. ochrany právního systému a Listiny práv a svobod
 5. ochrany kvality životní úrovně
 6. ochrany sociálních jistot
 7. ochrany mezinárodního práva, mezinárodních dohod a vztahů

odst. č. 12

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

Bezpečnostní a právní politika státu

Programový bod č. 3

odst. č. 1

Základním stavebním kamenem námi nově prosazované právní soustavy musí být takové právní normy, kde každý zákon bude budován pouze na lidských hodnotách, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, budovaná na čtyřech základních symbolech, kterými jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 2

Naše politická strana.. (hnutí..) prosazuje právní soustavu založenou a budovanou na:

 1. Sociální Ústavě
 2. Nadnárodní Ústavě, Chartě civilis a listině práv a svobod
 3. Daňové Ústavě

Každé z těchto tří ústav náleží v její působnosti vrcholné právní postavení opírající se o morální a sociální integritu občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 3

Naše politická strana.. (hnutí..) bude v rámci usilování o změnu státoprávního uspořádání prosazovat, aby institut moci byl nahrazen institutem autority, neboť civilizovaná společnost se musí rozvíjet nikoliv na moci a jejím potenciálu, ale pouze na lidských hodnotách, opírajících se o kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 4

Autorita musí být jediným veřejně uznávaným institutem legitimní státní síly v civilizované společnosti, sloužící všemu lidu, který má nejvyšší oprávnění ji vykonávat prostřednictvím tří na sobě nezávislých typů autority:

 1. Autority zákonodárné
 2. Autorit Výkonné
 3. Autority Soudní

odst. č. 5

Moc a její zločinný potenciál do civilizované společnosti nepatří. Pro působnost moci je přirozeným prostředím pouze příroda, nebo válečné zóny, kde pro změnu nelze uplatňovat (až na výjimky) lidské a morální hodnoty člověka, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 6

Sociální ústava poskytuje v rámci vývoje a rozvoje morální a sociální integrity občana, společnosti a státu veškeré právní záruky, kterými posiluje kvalitu životní úrovně, zdraví a sociálních jistot bez ohledu na ekonomický vývoj v zemi. Sociální ústava je ve své působnosti vrcholnou právní normou založenou na:

 1. Morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a listině práv a svobod
 3. Daňové ústavě
 4. Ochraně virtuálního prostoru
 5. Autoritě, jako nejvyšší možné státní síle, sloužící všemu lidu

odst. č. 7

Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod poskytují všestranné bezpečnostní a právní záruky v rámci ochrany občana, společnosti a státu, a to i za jeho hranicemi. Nadnárodní ústava, Charta civilis a Listina práv a svobod je ve své působnosti vrcholnou právní normou založenou na:

 1. Morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Daňové ústavě
 4. Ochraně virtuálního prostoru
 5. Autoritě, jako nejvyšší možné státní síle, sloužící všemu lidu

odst. č. 8

Daňová ústava poskytuje v rámci vývoje a rozvoje morální a sociální integrity občana, společnosti a státu veškeré právní záruky, kterými posiluje důvěryhodnost efektivního nakládání s finančními prostředky daňových poplatníků. Daňová ústava je ve své působnosti vrcholnou právní normou založenou na:

 1. Morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a listině práv a svobod
 4. Ochraně virtuálního prostoru
 5. Autoritě, jako nejvyšší možné státní síle, sloužící všemu lidu

odst. č. 9

Nová právní soustava kterou naše politická strana.. (hnutí..) prosazuje, vychází z Etokracie, která má celkem 59 kapitol vysvětlujících jednotlivé pojmy a která tvoří celkem 583 ústavních článků zabezpečujících:

 1. ochranu lidských hodnot, jejíž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu
 2. ochranu a bezpečnost státu a jeho obyvatel
 3. ochranu života a zdraví
 4. ochranu právního systému a Listiny práv a svobod
 5. ochranu kvality životní úrovně
 6. ochranu sociálních jistot
 7. ochranu mezinárodní práva, mezinárodních dohod a vztahů

odst. č. 10

ETOKRACIE je založena a budována na lidských hodnotách, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, kterou reprezentují čtyři základní symboly:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 11

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

POVINNOSTI ZÁVAZKY ČLENŮ NAŠÍ POLITICKÉ STRANY.. (HNUTÍ…)

Programový bod č. 4

odst. č. 1

Členem naší politické strany (hnutí..) se smí stát pouze člověk:

 1. morálně způsobilý, statečný, poctivý, spolehlivý, spravedlivý a čestný
 2. schopný prosazovat a uplatňovat morální a sociální integritu v osobním, profesním i veřejném životě
 3. mající konkrétní politickou vizi (zveřejněnou ještě před vstupem do naší politické strany (hnutí…)
 4. odborně zdatný a znalý v rámci své profese či svého poslání
 5. schopný pomáhat druhým komunikovat s občany například prostřednictvím sociálních sítí

odst. č. 2

Povinnosti a závazky se vztahují pouze na členy naší politické strany… (hnutí..) nikoli na naše sympatizanty a voliče, či osoby mladší 15 let.

odst. č. 3

Povinnosti a závazky členů politické strany… (hnutí..) se stvrzují veřejnou přísahou.

odst. č. 3a

Veřejná přísaha člena zní:

Přísahám ve jménu své milované vlasti a své strany… (svého hnutí..), že mandát.. (funkci..) do rukou mi svěřený(ou) budu bezmezně obhajovat a naplňovat pouze ve jménu lidských hodnot, které vždy tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity člověka, společnosti a státu, jenž je budována pouze na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - rovnosti, oprávnění a nápravy

Nikdy nezklamu důvěru, kterou do mě vložila moje politická strana… (hnutí…)

Tak přísahám.

odst. č. 4

Dopustí-li se některý z našich členů politické strany… (hnutí..) nemorálního či nezákonného jednání, nebo poruší-li přísahu, bude bezpodmínečně vyloučen z politické strany… (hnutí..)

odst. č. 5

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

Sociální politika státu

Programový bod č. 5

odst. č. 1

Sociální politika státu se musí rozvíjet v rámci Sociální Ústavy garantující občanům veškeré právní záruky, kterými posiluje nejen ochranu života a zdraví, ale nově i kvalitu životní úrovně, a sociálních jistot bez ohledu na ekonomický vývoj v zemi.

odst. č. 2

Nejlepším bezpečnostním systém na světě je kvalitní sociální systém a právě takový bude naše politická strana… (hnutí) prosazovat na principu:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Nadnárodní ústavy, Charty civilis a listiny práv a svobod
 4. Daňové ústavy
 5. Ochrany virtuálního prostoru
 6. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 3

Každý občan musí být v rámci sociální politiky státu od narození řádně vychováván, vzděláván a veden k naplňování lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovaných na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 5

Součástí řádné výchovy musí být:

 1. řádný výchovný dohled nad nezletilou osobou
 2. řádná a pravidelná tělesná i duchovní hygiena
 3. řádné a pravidelné stravovaní včetně pitného režimu
 4. řádné zdravotní prohlídky a kontroly
 5. řádná sociální péče
 6. řádné vzdělávání nezletilých osob o morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 7. řádné odborné vzdělávání nezletilých osob o trvalé péči o vlastní zdraví, aj..

odst. č. 6

Nezbytnou součástí řádné výchovy u nezletilých osob je aplikace institutu dobrých mravů uplatňovaných v praktickém životě, které je nutné prosazovat pouze prostřednictvím naplňování lidských (osobních) hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita občana, společnosti a státu, budovaná na čtyřech základních symbolech, kterými jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 7

Klíčovými prvky v rámci uplatňování řádné výchovy u nezletilých osob jsou:

 1. kázeň
 2. řád
 3. disciplína

odst. č. 8

Nebude-li občan v rámci námi prosazované sociální politiky státu od svého narození řádně vychováván, vzděláván a veden k naplňování a prosazování lidských hodnot, které tvoří kmenovou strukturu morální a sociální integrity občana, společnosti a státu, budovanou na čtyřech základních symbolech, jimiž jsou statečnost, poctivost, spolehlivost a spravedlnost, může pak jako právně způsobilý žádat po osobách zodpovědných za jeho výchovu, odškodnění ve výši stanovené zákonem, ne však nižší než je stonásobek průměrného platu.

odst. č. 9

V rámci nového státoprávního uspořádání je nezbytné, aby byla provedena i reforma sociální politiky státu, založená na:

 1. Morální a sociální integritě občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavě
 3. Nadnárodní ústavě, Chartě civilis a listině práv a svobod
 4. Daňové ústavě
 5. Ochraně virtuálního prostoru
 6. Autoritě, jako nejvyšší možné státní sílou, sloužící všemu lidu

odst. č. 10

Nový detailně vypracovaný sociální politický systém navrhovaný naší politickou stranou … (hnutím…) má jednotlivé kapitoly, kterými jsou:

 1. Sociální integrovaný systém - soubor koordinačních procesů, umožňující individuální tvorbu resocializačních, výchovných a vzdělávacích programů.
 2. Sociální integrovaný bezpečnostní systém - soubor koordinačních procesů, podle kterých jsou řízeny veškeré sociální a bezpečnostní systémy na ochranu života a zdraví člověka, včetně jeho kvality životní úrovně a sociálních jistot.
 3. Sociální integrovaný systém pro krizové záležitosti - soubor koordinačních procesů, podle kterých jsou řízeny veškeré nenadálé krizové situace v rámci ochrany života a zdraví člověka, včetně jeho kvality životní úrovně a sociálních jistot.
 4. Sociální integrovaný zdravotní a sociální systém - soubor koordinačních procesů, podle kterých je v zemi řízena veškerá činnost související s veřejným zdravím a sociální péčí.
 5. Sociální resocializační systém - je klíčovou kapitolou v rámci resocializačních programů, které pomáhají při začleňování nepřizpůsobivých občanů do moderní civilizované západní společnosti prostřednictvím sociální výchovy a vzdělávání zaměřeného na uplatňování lidských hodnot, které tvoří morální a sociální integritu občana, společnosti a státu.
 6. Sociální resocializační azylový systém - je klíčovou kapitolou v rámci resocializačních programů, které pomáhají při začleňování cizích státních příslušníků do moderní civilizované západní společnosti prostřednictvím sociální výchovy a vzdělávání zaměřeného na uplatňování lidských hodnot, které tvoří morální a sociální integritu občana, společnosti a státu.
 7. Sociální operační systém - je náročný proces často využívaný pro nenadálé, záchranné či krizové situace vyžadující okamžité řešení. Využívá se jen při výjimečných situacích, například:
  1. živelné katastrofy
  2. uprchlická krize
  3. násilné demonstrace, aj….
  4. ohrožení státu a obyvatel na životě a zdraví
  5. sociální deprese občana, společnosti a státu
 8. Sociální bezpečnostní systém chránící stát a jeho obyvatele prostřednictvím sofistikovaně propracovaného programu založeného na prevenci, výchově a vzdělávání.
 9. Sociální systém zaměřený na využití sociálních sítí k prohlubování mezilidských vztahů, které otevírající cestu k hlubšímu pochopení a vzájemnému porozumění.
 10. Sociální systém pro politiku porodnosti, program zaměřený na ochranu národa a společenství, včetně ochrany naší sociální, právní, kulturní a náboženské identity.
 11. Sociální humanitární integrovaný systém.

odst. č. 11

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Programový bod č. 6

odst. č. 1

Základním principem vzdělávání k osvojení potřebných vzorců chování a učení je, aby žáci a studenti byli motivování k trvalému úsilí vytvářet, naplňovat, uplatňovat a prosazovat takové lidské hodnoty, které v osobním, profesním a veřejném životě, obohatí nejen je samotné, ale i společnost a stát.

odst. č. 2

Za základní vzorec vzdělávání je považováno naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita člověka, společnosti a státu, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, a těmi jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 3

Neodmyslitelnou součástí vzdělávací soustavy jsou takové zákony, kriteria, předlohy, řády a pravidla, které povedou žáky a studenty k plnohodnotnému osvojení potřebných vzorců chování, jimiž jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 4

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

Hospodářská politika státu

Programový bod č. 7

odst. č. 1

V rámci hospodářské politiky státu musí dojít v případě volebního vítězství naší politické strany… (hnutí…) k nezbytným reformám, které umožní mnohonásobně vyšší podporu v rozvoji svobodného podnikání.

odst. č. 2

Stát musí omezit svojí intervenční politiku natolik, aby jejím prostřednictvím již nikdy nepoškozoval přirozený rozvoj svobodného a podnikání v zemi a v zahraničí.

odst. č. 3

Veškeré podnikání v naší zemi musí být v souladu s:

 1. Morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. Ochranou virtuálního prostoru
 6. Autoritou, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 4

Naše politická strana… (hnutí…) chce obnovit výuku a rozvoj všech tradičních řemesel, které byly dominantou nejen tradičního hospodářství, ale i tradic naší kultury.

odst. č. 5

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

Zdravotní politika státu

Programový bod č. 8

odst. č. 1

Zdravotní politika státu musí být v naší zemi v souladu s:

 1. Morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. Ochranou virtuálního prostoru
 6. Autoritou, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Kvalita zdraví velmi závisí na způsobu života a na kvalitě životní úrovně a sociálních jistot.

odst. č. 3

V pojetí ideologie naší politické strany… (hnutí…) chceme uplatňovat takovou zdravotní politiku státu, která stojí na třech základních pilířích:

 1. na duševním zdraví a zdravém životním stylu
 2. na tělesném zdraví a zdravém životním stylu
 3. na obecně uznávaných a praktikovaných zásadách zdravého životního stylu nejen občana, ale i společnosti a státu

odst. č. 4

Jedním z hlavních bodů zdravotní politiky státu je důsledná prevence:

 1. duševního zdraví
 2. tělesného zdraví
 3. obecně uznávaného zdraví občana, společnosti a státu

odst. č. 5

Občané dbající o své zdraví, budou finančně zvýhodňováni prostřednictvím státních benefitů, které jim umožní ušetřit minimálně ? % odvodu státní daně na zdravotní pojištění.

odst. č. 6

V rámci nezbytné zdravotní reformy, bude naše politická strana.. (hnutí…) prosazovat navýšení platů u zdravotního personálu nejméně o dvojnásobek současné průměrné mzdy.

odst. č. 7

Základním smyslem celé zdravotní politiky státu, kterou naše politická strana.. (hnutí..) chce prosazovat je lidi tělesně a duševně uzdravovat a nikoliv jen léčit.

odst. č. 8

Základní reforma zdravotnictví spočívá:

 1. ve zkvalitnění veškerých poskytovaných služeb ve zdravotnictví
 2. ve využití integrovaného zdravotního systému v rámci kvalitnější organizace práce
 3. ve využití integrovaného zdravotního systému v rámci poskytování veškeré péče a služeb
 4. ve využití integrovaného zdravotního systému v rámci zkvalitnění prevence ochrany zdraví
 5. ve využití integrovaného zdravotního systému v rámci úspěšnější a rychlejší diagnostiky a léčby chorob
 6. ve využití integrovaného zdravotního systému v rámci efektivnějšího nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu
 7. ve využití integrovaného zdravotního systému v rámci spravedlivého odměňování zdravotního personálu
 8. ve využití integrovaného zdravotního systému v rámci efektivní lékové politiky státu
 9. ve využití integrovaného zdravotního systému v rámci efektivního zdravotního pojištění či připojištění
 10. ve využití integrovaného zdravotního systému v rámci odborné manažerské činnosti ve zdravotnictví
 11. ve využití integrovaného zdravotního systému v rámci koordinační činnosti záchranného systému
 12. ve využití integrovaného zdravotního systému v rámci zlepšení životního prostředí v naší zemi

odst. č. 9

"Zdravotní integrita" je označení, které přesně vystihuje celkový zdravotní stav člověka, společnosti a státu.

Definice zdraví

„Zdraví je harmonický stav tělesné, duševní a sociální integrity člověka, společnosti a státu.“

Tělesnou integritou se rozumí:
 1. Celkový (dobrý) fyzický stav člověka i celé společnosti
Duševní integritou se rozumí:
 1. Celkový (dobrý) psychický stav člověka i celé společnosti
 2. Rozvoj intimní integrity člověka, společnosti a státu (založený na hluboké důvěře)
 3. Rozvoj duchovní integrity člověka i celé společnosti (sebedůvěra, sebekázeň, disciplína)
 4. Rozvoj sociální integrity člověka i celé společnosti (schopnost navazovat a prohlubovat mezilidské či mezinárodní vztahy)
Sociální integritou se rozumí:

Sociální status člověka a státu (postavení člověka ve společnosti, postavení státu v rámci mezinárodních vztahů)
 1. Sociální identita člověka, společnosti a státu (sociální původ, sociální prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují, sociální, právní a náboženská kultura státu)
 2. Sociální kmen člověka, společnosti a státu (charakterové vlastnosti člověka, společnosti a státu)
 3. Sociální intimita (emoce, harmonie, důvěra, aj..)
Vznikne-li mezi těmito třemi integračními procesy, jimiž jsou tělesná, duševní a sociální integrita sebemenší nerovnováha, pak ve většině případů dochází:
 1. k ohrožení na životě, duševního a tělesného zdraví, včetně sociální integrity člověka či skupiny
 2. k ohrožení ochrany a bezpečnosti sociální integrity u celé společnosti
 3. k ohrožení ochrany a bezpečnosti státu a jeho obyvatel
Amorální chování má v rámci osobního, profesního a veřejného života, hluboce negativní dopad na tělesnou, duševní a sociální integritu občana, společnosti a státu a v důsledku toho dochází:
 1. k ohrožení na životě, duševního a tělesného zdraví, včetně sociální integrity člověka či skupiny
 2. k ohrožení ochrany a bezpečnosti sociální integrity u celé společnosti
 3. k ohrožení ochrany a bezpečnosti státu a jeho obyvatel

odst. č. 10

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

Daňová politika státu

Programový bod č. 9

odst. č. 1

V rámci nezbytné daňové reformy dojde v případě vítězství naší politické strany… (hnutí) k radikální změně daňové politiky státu, důsledně uplatňované na principu:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. Ochranou virtuálního prostoru
 6. Autoritou, jako nejvyšší možné státní sílou, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

V rámci naší snahy o zavedení nového právního systému, je nezbytné, aby vůči němu byla uzpůsobena i daňová politika státu, která bezprostředně souvisí s:

 1. Morální a sociální integritou občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavou
 3. Nadnárodní ústavou, Chartou civilis a listinou práv a svobod
 4. Daňovou ústavou
 5. Ochranou virtuálního prostoru
 6. Autoritou, jako nejvyšší možné státní sílou, sloužící všemu lidu

odst. č. 4

Základním pilířem nového uspořádání daňové politicky státu bude naše politická strana… (hnutí…) prosazovat pouze jednotnou daň, takzvanou “Státní daň,” do které budou zahrnuty veškeré povinné platby, vyplývající již z nového zákona o daních.

odst. č. 5

Prostřednictvím jednotné “Státní daně” bude možné nastavit natolik spravedlivé zatížení, které povede k větší daňové kázni a disciplíně u všech daňových poplatníků.

odst. č. 6

Státní daň je zákonem určená povinná platba, kterou je daňový poplatník povinen pravidelně odvádět pro účely finančního plánování a zabezpečení veškerých veřejných potřeb a služeb občana, společnosti a státu.

odst. č. 8

Státní daň má 6 základních pilířů, jimiž jsou:

 1. Státní daň z každého příjmu, bez nároků na odečitatelné položky
 2. Státní daň z každého pohybu, převodu či provedené transakce, bez nároků na odečitatelné položky
 3. Státní daň na zdravotní a sociální pojištění
 4. Státní daň na penzi
 5. Státní daň na pojištění proti nezaměstnanosti
 6. Státní daň na pojištění proti úrazu

odst. č. 9

Zaměstnanci dle námi nově prosazované ústavy si budou platit státní daň už jen sami za sebe. Jde zejména o:

 1. Státní daň na zdravotní a sociální pojištění
 2. Státní daň na penzi
 3. Státní daň na pojištění proti nezaměstnanosti
 4. Státní daň na pojištění proti úrazu

odst. č. 10

Každému občanovi budou garantovány veškeré právní a sociální záruky avšak pouze pod podmínkou, že jako právně a morálně způsobilý, bude pravidelně ze své mzdy či jiných příjmů odvádět sám za sebe státní daň určenou na:

 1. zdravotní a sociální pojištění
 2. penzi
 3. pojištění proti nezaměstnanosti
 4. pojištění proti úrazu

odst. č. 11

Žádná fyzická ani právnická osoba nesmí být zatížena státní daní natolik, aby jí byl znemožněn osobní, profesní, duchovní či ekonomický rozvoj.

odst. č. 12

Vzhledem k nezbytné reformě daňové politiky státu, bude každému právně způsobilému občanovy garantován až dvojnásobek současné:

 1. průměrné mzdy
 2. penze

odst. č. 13

Za revoluční myšlenku v rámci námi nově prosazované ústavy, považujeme rozvést prostřednictvím sociálních sítí veřejný dialog se živnostníky a podnikateli mající za cíl sladit daňovou politiku státu vždy na takovou optimální úroveň, aby pomohla v rozvoji podnikání a přitom neohrozila bezpečnost státu a jeho obyvatel, včetně podnikání, života a zdraví, a neposlední řadě kvality životní úrovně a sociálních jistot.

odst. č. 14

Bez veřejného dialogu se živnostníky a podnikateli nebudou dopředu přijímána žádná nová zákonná opatření v rámci daňové politiky státu, aby nebylo ohroženo fungování státu, a aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti země a jejich obyvatel.

odst. č. 15

Hlavním garantem kvalitní daňové politiky státu budou podle námi nově navrhované daňové ústavní politiky státu nikoliv politici, ale živnostníci a podnikatelé.

odst. č. 16

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

Emigrační politika státu

Programový bod č. 10

odst. č. 1

Sociální, právní a náboženská kultura uprchlíků a žadatelů o azyl nesmí v ničem ohrozit sociální, právní a náboženskou kulturu našich občanů, jinak by mohlo dojít k násilnému střetu dvou či více civilizací, mající zkázonosný dopad na celou zemi. Cizí státní příslušníci nacházející se na území našeho státu, budou ze zákona povinni dodržovat a ctít zákony, bez ohledu na svoji odlišnou sociální, právní a náboženskou kulturu.

odst. č. 2

Základním principem emigrační politiky státu bude aplikace nového zákona o uplatňování takových vzorců chování a učení, které povedou k trvalé motivaci cizích státních příslušníků, emigrantů či žadatelů o azyl, k prosazování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita člověka, společnosti a státu, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, a těmi jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 3

Každý žadatel o azyl, válečný či ekonomický uprchlík, emigranti, aj.. bude bez výjimky deportován zpět do země svého původu v časovém rozmezí 48 hodin, nebude-li řádně dodržovat základní vzorec chování, jakým je naplňování lidských hodnot, jejichž kmenovou strukturu vždy tvoří morální a sociální integrita člověka, společnosti a státu, která je budována pouze na čtyřech základních symbolech, a těmi jsou:

 1. Statečnost - Symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
 2. Poctivost - Symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
 3. Spolehlivost - Symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
 4. Spravedlnost - Symbol rovnosti, oprávnění a nápravy

odst. č. 4

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

DOPRAVNÍ POLITIKA STÁTU

Programový bod č. 11

odst. č. 1

Dopravní politika státu musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Programový bod č. 12

odst. č. 1

Politika životního prostředí musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

SUROVINOVÁ A ENERGETICKÁ POLITIKA STÁTU

Programový bod č. 13

odst. č. 1

Surovinová a energetická politika státu musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA STÁTU

Programový bod č. 14

odst. č. 1

Zemědělská politika státu musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

POLITIKA OCHRANY STÁTU A VIRTUÁLNÍHO PROSTORU

Programový bod č. 15

odst. č. 1

Politika ochrany státu a virtuálního prostoru musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

STÁTNÍ PODPORA VĚDY A VÝZKUMU

Programový bod č. 16

odst. č. 1

Státní podpora vědy a výzkumu musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

KULTURNÍ POLITIKA STÁTU

Programový bod č. 17

odst. č. 1

Kulturní politika státu musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

POLITIKA OCHRANY, BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ ZVÍŘAT

Programový bod č. 18

odst. č. 1

Politika ochrany, bezpečnosti a zdraví zvířat musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA STÁTU

Programový bod č. 19

odst. č. 1

Enviromentální politika státu musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

NÁBOŽENSKÁ POLITIKA STÁTU

Programový bod č. 20

odst. č. 1

Náboženská politika státu musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

ŽIVELNÉ KATASTROFY A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA STÁTU

Programový bod č. 21

odst. č. 1

Živelné katastrofy a bezpečnostní politika státu musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

NATALITA A POLITIKA STÁTU

Programový bod č. 22

odst. č. 1

Natalita a politika státu musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

POLITIKA STÁTU A ……..

Programový bod č. 23

odst. č. 1

Každý bod obsažený v politickém programu musí vycházet z:

 1. Morální a sociální integrity občana, společnosti a státu
 2. Sociální ústavy
 3. Daňové ústavy
 4. Ochrany virtuálního prostoru
 5. Autority, jako nejvyšší možné státní síly, sloužící všemu lidu

odst. č. 2

Podrobnější seznámení se s programem naší politické strany… (hnutí…) naleznete na stránkách Etokracie.cz

odst. č. 3

Další doplnění programových bodů a dodatků……