Další projekty

Představujeme Vám další projekty Ladislava Boldiho

Politicky orientovaná sociální síť pyxees

sociální síť pyxees
To jediné, o co musíte v životě usilovat, je získat nejprve důvěru druhých, která je jediným zdrojem úspěchu ve Vašem osobním i profesním životě...
Sociální síť pyxees poskytuje mediální prostor pro sdílení sociálních a politických témat, která mají zásadní vliv na životní úroveň občanů a politickou kulturu v zemi.

Sociální terorismus

Sociální terorismus je proces organizovaného fyzického i psychického násilí namířeného proti občanovi, společnosti a státu, jehož cílem je zastrašování, vyvolání strachu, chaosu či paniky a snaha prosadit jinou náboženskou či politickou ideologii, než která je v zemi zakotvena ústavou.
Web: www.socialniterorismus.cz

Evropský sociální systém

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ SYSTÉM je novým základním stavebním kamenem pro vytvoření SOCIÁLNÍ ÚSTAVY EVROPSKÉ UNIE, která slaďuje všechny sociální systémy členských států v jeden kompatibilní soubor, odpovídající dnešním sociálním, ekonomickým a právním nárokům a požadavkům EU.
Web: www.evropskysocialnisystem.cz

Integrační a bezpečnostní politika státu

Integrační a bezpečnostní politika státu, je politická strategie České Republiky, která se v rámci mezinárodních vztahů, mezinárodní a azylové politiky a mezinárodního práva úzce váže na rozvoj a prohlubování mezilidských vztahů, bez ohledu na odlišnou sociální, právní a náboženskou kulturu v zemi. Smyslem integrační a bezpečnostní politiky státu je stabilizovat sociální napětí v zemi a to nelze vyřešit jinak, než postupným slaďováním odlišných sociálních, právních a náboženských kultur v jeden globální celek. Bezpečnost státu a jeho obyvatel je vždy považována za nejvyšší prioritou státních zájmů, a pro tyto účely je sociální systém tím nejlepším bezpečnostním systémem na světě, neboť kromě ochrany života a zdraví, zabezpečuje i kvalitu životní úrovně občanů a jejich sociální jistoty.
Web: www.integracnipolitikastatu.cz

Sebedůvěra

Sebedůvěra je schopnost umět se prosadit v osobním, profesním či veřejném životě.
Web: www.sebeduvera.eu

Řádná výchova osob

Žádný akademický titul na světě neposkytuje tak vysoké záruky vzdělanosti, jako právě řádná výchova, která má mimořádně příznivý vliv nejen na kvalitu životní úrovně člověka, ale i na bezpečnost státu a jeho sociální, ekonomickou a duchovní prosperitu. Proto je bezpodmínečně nutné, aby byly všechny tři vědní obory, jimiž jsou sebekázeň, řád a disciplína co nejdříve začleněny do vyučovacího programu nejen na všech stupních vzdělávací soustavy ale i do všech ostatních sociálních a specializovaných zařízení, ve kterých se uplatňuje všeobecné vzdělávání osob.
Web: www.radnavychova.cz

Strom života - smysl života

Vrcholem smyslu života je harmonie, které lze dosáhnout pouze prostřednictvím naplňování lidských (osobních) hodnot, jejíž kmenovou strukturu tvoří morální a sociální integrita, občana, společnosti a státu.
Web: www.strom-zivota.info

Duchovní kapitál

Duchovní kapitál je nejcennější jmění na světě a jeho cena je posuzována podle úrovně důstojného postavení občana ve společnosti.
Web: www.duchovnikapital.cz

Politika bez politiků

YouTube kanál, na kterém se Ladislav Boldi vyjadřuje k aktuálním politickým tématům
Web: www.politikabezpolitiků.cz