Weitere Projekte

Wir stellen Ihnen weitere Projekte von Ladislav Boldi vor.

Politisch orientiertes soziales Netzwerk pyxees

soziales Netzwerk pyxees
Das Einzige, worum Sie sich im Leben bemühen müssen, ist es, zuerst das Vertrauen anderer zu gewinnen, das die einzige Erfolgsquelle in ihrem persönlichen und beruflichen Leben ist...
Das soziale Netzwerk pyxees bietet einen virtuellen Raum für das Teilen sozialer und politischer Themen, die grundlegenden Einfluss auf den Lebensstandard der Bürger und die politische Kultur im Land haben.

Sozialer Terrorismus

Sozialer Terrorismus ist ein Prozess der organisierten physischen oder psychischen Gewalt, die gegen den Bürger, die Gesellschaft und den Staat gerichtet ist, dessen Ziel es ist, einzuschüchtern, Angst, Chaos oder Panik hervorzurufen oder eine andere religiöse oder politische Ideologie durchzusetzen, als jene, die in dem Land durch die Verfassung verankert ist.
Web: www.socialniterorismus.cz

EUROPÄISCHES SOZIALSYSTEM

Das EUROPÄISCHE SOZIALSYSTEM ist der neue Grundbaustein für die Schaffung der SOZIALVERFASSUNG DER EUROPÄISCHEN UNION, die alle Sozialsysteme der Mitgliedsstaaten zu einem kompatiblen Ganzen verschmilzt, das den heutigen sozialen, ökonomischen und rechtlichen Ansprüchen und Anforderungen der EU entspricht.
Web: www.evropskysocialnisystem.cz

Integrační a bezpečnostní politika státu

Integrační a bezpečnostní politika státu, je politická strategie České Republiky, která se v rámci mezinárodních vztahů, mezinárodní a azylové politiky a mezinárodního práva úzce váže na rozvoj a prohlubování mezilidských vztahů, bez ohledu na odlišnou sociální, právní a náboženskou kulturu v zemi. Smyslem integrační a bezpečnostní politiky státu je stabilizovat sociální napětí v zemi a to nelze vyřešit jinak, než postupným slaďováním odlišných sociálních, právních a náboženských kultur v jeden globální celek. Bezpečnost státu a jeho obyvatel je vždy považována za nejvyšší prioritou státních zájmů, a pro tyto účely je sociální systém tím nejlepším bezpečnostním systémem na světě, neboť kromě ochrany života a zdraví, zabezpečuje i kvalitu životní úrovně občanů a jejich sociální jistoty.
Web: www.integracnipolitikastatu.cz

Sebedůvěra

Sebedůvěra je schopnost umět se prosadit v osobním, profesním či veřejném životě.
Web: www.sebeduvera.eu

Řádná výchova osob

Žádný akademický titul na světě neposkytuje tak vysoké záruky vzdělanosti, jako právě řádná výchova, která má mimořádně příznivý vliv nejen na kvalitu životní úrovně člověka, ale i na bezpečnost státu a jeho sociální, ekonomickou a duchovní prosperitu. Proto je bezpodmínečně nutné, aby byly všechny tři vědní obory, jimiž jsou sebekázeň, řád a disciplína co nejdříve začleněny do vyučovacího programu nejen na všech stupních vzdělávací soustavy ale i do všech ostatních sociálních a specializovaných zařízení, ve kterých se uplatňuje všeobecné vzdělávání osob.
Web: www.radnavychova.cz

DER BAUM DES LEBENS – DER SINN DES LEBENS

Der Höhepunkt des Sinns des Lebens ist die Harmonie, die durch die Erfüllung der menschlichen (persönlichen) Werte erreicht werden kann, deren Stammstruktur durch die moralische und soziale Integrität des Bürgers, der Gesellschaft und des Staates gebildet wird.
Web: www.strom-zivota.info

Duchovní kapitál

Duchovní kapitál je nejcennější jmění na světě a jeho cena je posuzována podle úrovně důstojného postavení občana ve společnosti.
Web: www.duchovnikapital.cz

Politik ohne Politiker

Youtube Channel, auf dem Ladislav Boldi zu aktuellen politischen Themen Stellung nimmt.
Web: www.politikabezpolitiků.cz